Verordening op de ambtelijke bijstand voor de gemeente Vaals 2005

Geldend van 26-11-2005 t/m heden

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand voor de gemeente Vaals 2005

De Raad der gemeente Vaals

 

besluit

 

vast te stellen de Verordening op de ambtelijke bijstand voor de gemeente Vaals 2005

Artikel 1

Een raadslid wendt zich te allen tijde uitsluitend tot de griffier met een verzoek om informatie vanuit het ambtelijk apparaat.

Artikel 2

De griffier beoordeelt of het informatieverzoek zodanig van aard is dat overleg met de secretaris vereist is.

Artikel 3

Indien een uitvoerend ambtenaar van mening is dat voldoen aan de informatievraag het belang van de gemeente kan schaden, meldt betrokken ambtenaar dat aan secretaris en griffier.

Artikel 4

Indien griffier en secretaris niet tot overeenstemming komen over de vraag of het voldoen aan de informatievraag het belang van de gemeente kan schaden, zal de kwestie besproken worden in een overleg tussen secretaris, griffier en voorzitter van de raad. Uiteindelijk neemt de voorzitter van de raad in deze kwesties een besluit en deelt dat mee aan de informatievrager.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van 6 weken na de datum van uitgifte van het Vaalser Weekblad waarin zij is gepubliceerd.

Artikel 6

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening op de ambtelijke bijstand voor de gemeente Vaals 2005"

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 oktober 2005 
de griffier                                                                      de voorzitter