Regeling vervallen per 01-01-2012

Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010

Geldend van 01-07-2011 t/m 31-12-2011

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010
Citeertitel Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp Woonruimteverdeling
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Huisvestingswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2011 01-01-2012 De Regioraad van de Stadsregio Amsterdam heeft op 28 juni 2011 enkele wijzigingen aangenomen van de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 (raadsvoorstelnr. 2011/24).De gemeente Amsterdam kan voortaan kleine woonruimte buiten de studentencomplexen aanwijzen als woonruimte voor studenten. Het begrip student is verruimd. Onder student wordt verstaan iedereen die een opleiding volgt aan een van de middelbare, hoge of universitaire onderwijsinstellingen in de stad of daar promoveert. Alleen aldus aangewezen woonruimte kan door studenten zonder huisvestingsvergunning worden betrokken. De gemeente wil hiermee de huisvestingsmogelijkheden voor studenten en promovendi verbeteren.Daarnaast moeten corporaties die lid zijn van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, bij de aanvraag van een vergunning voor splitsing van woonruimte voldoen aan het daarover met de gemeente Amsterdam afgesproken nieuwe convenant Splitsen en Verkoop Sociale Huurwoningen 2011-2020. Vanwege de overeengekomen doelstellingen heeft de gemeente de aanvraagprocedure vereenvoudigd.

28-06-2011

website Stadsregio Amsterdam

Onbekend