Regeling vervallen per 10-04-2013

Tropenrooster

Geldend van 14-07-2004 t/m 13-07-2004

Tropenrooster

Artikel 1  Tropenrooster

Het instellen van een tropenrooster heeft tot doel de werknemer in de gelegenheid te stellen de werktijd te beperken gedurende het warmste deel van de dag. De dienstverlening aan de burgers moet in die periode zo ongestoord mogelijk doorgaan. Dat betekent ook dat de openstellingstijden voor het publiek niet wijzigen.

Artikel 2  Tropenrooster

Van een tropenrooster kan pas sprake zijn zodra de buitentemperatuur in de stad gedurende een periode van tenminste drie opeenvolgende dagen,  volgens opgave van het K.N.M.I. meetpunt Beek (L), minimaal 280 Celsius zal bedragen.

Artikel 3  Tropenrooster

Het tropenrooster treedt niet eerder in werking dan nadat het door of vanwege het college van burgemeester en wethouders van kracht is verklaard. De gemeentesecretaris in zijn rol als arbocoördinator beslist over het feitelijke begin en einde van het tropenrooster. Dat besluit wordt onmiddellijk in de organisatie bekend gemaakt.  Locatiemanagers kunnen de arbocoördinator adviseren om voor hun locatie eerder te starten of te stoppen met het tropenrooster.

Artikel 4  Tropenrooster

De werktijden volgens de “Regeling werktijden” blijven ongewijzigd. Wel wordt een extra rooster aangeboden: het “Tropenrooster”, dat op basis van vrijwilligheid gebruikt kan worden. Dat houdt in:

 • a

  de vroegst mogelijke aanvangstijd wordt bepaald op 06.30 uur

 • b

  de ochtendbloktijd eindigt om 11.30 uur

 • c

  de middagbloktijd komt te vervallen onder de restrictie dat de vroegst mogelijke eindtijd van de werkzaamheden bepaald wordt op 14.00 uur

 • d

  de pauzeperiode loopt van 11.30 uur tot 12.30 uur en de pauze blijft minimaal 30 minuten

 • e

  na een periode waarin het tropenrooster gerealiseerd is, maken management en medewerkers afspraken over het inhalen van eventueel te weinig gewerkte uren; uitgangspunt hierbij is dat de eventueel te weinig gewerkte uren binnen een redelijke termijn volledig moeten worden ingehaald

 • f

  parttimers kunnen hun rooster aanpassen aan het tropenrooster

 • g

  voor medewerkers die hun werkzaamheden in de buitenlucht uitvoeren en aan direct zonlicht zijn blootgesteld, gelden afwijkende tijden: van 06.00 uur tot 13.00 uur met een half uur pauze. Bovendien geldt voor hen geen vrijwilligheid wegens het werken in teamverband. Inhaaluren  worden afgesproken in overleg met de onderdeelscommissie OR

 • h

  voor publieksgerichte diensten geldt maatwerk. Waar de regelingen binnen de bovenstaande kaders blijven, kan het management  dat afspreken met de medewerkers. Het management ziet erop toe dat de lasten van het werken in hoge temperaturen zo gering mogelijk zijn en dat deze lasten over de medewerkers verdeeld worden.

Artikel 5

Het afdelingshoofd maakt vanuit zijn bedrijfsverantwoordelijkheid nadere (beperkende) afspraken met de medewerkers om een minimale bezetting te garanderen.

Ondertekening