Aanwijzingsbesluit fiscale ambtenaren Stadstoezicht september 2004

Geldend van 21-10-2004 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit fiscale ambtenaren Stadstoezicht september 2004

Het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

 • -

  gelezen het voorstel van 24 augustus 2004;

 • -

  gelet op artikel 231, tweede lid onder d, Gemeentewet en de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

besluit

Besluit fiscale ambtenaren Stadstoezicht september 2004

1. Aanwijzingsbepaling

De volgende functionarissen te belasten met de heffing van de gemeentelijke belastingen voortvloeiend uit de Verordening Parkeerbelasting 2004;

 • a.

  de parkeercontroleurs;

 • b.

  de coördinator parkeercontrole;

 • c.

  de coördinator parkeerbeheer;

 • d.

  de parkeerbeheerders.

Ten aanzien van de hiervoor genoemde functionarissen is het bepaalde in de Algemene wet inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing waar het gaat om gemeentelijke belastingen.

2. Slotbepaling

 • a.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “besluit fiscale ambtenaren stadstoezicht september 2004”.

 • b.

  het besluit van 4 juli 2000, waarin de parkeercontroleurs en de coördinator parkeercontrole zijn aangewezen, wordt ingetrokken.

 • c.

  de onder a. en b. genoemde besluiten treden inwerking met ingang van de dag volgend op die van bekendmaking in het gemeenteblad.

 • d.

  een mededeling van bekendmaking zal worden geplaatst in de gemeentelijk rubriek “pagina op vijf” in het Westfries Weekblad.

Hoorn, 5 oktober 2004

De secretaris,                           de burgemeester,

Bezwaarschrift

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een besluit bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift dient ondertekend te worden en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar.