Regeling vervallen per 30-05-2024

Beleidsregels Straatnaamgeving en huisnummering

Geldend van 26-02-2003 t/m 29-05-2024

Intitulé

Beleidsregels Straatnaamgeving en huisnummering

Straatnaamgeving en huisnummering

Beleidsregels

 • 1.

  Bij nieuwe wijken of –uitbreidingen wordt vooraf vastgesteld of straatnummering danwel straatnaamgeving wordt toegepast.

 • In geval van straatnummering worden wijkdelen (buurten) vernoemd naar historische namen uit deze omgeving. De zogenaamde ‘Akkerkaart’ is hierbij de informatiebron.

 • Bij straatnaamgeving wordt gekozen voor “beroeps- of andere groepen” (bv. Musici, planeten, instrumenten).

 • In voorkomende gevallen kan overleg gepleegd worden met de Historische Vereniging Tweestromenland / werkgroep Historie & Genealogie.

 • 2.

  Het beleid is er op gericht dat de gehele openbare ruimte van de gemeente van namen wordt voorzien. Ook delen van de openbare ruimte waar waarschijnlijk nooit huisnummers zullen worden uitgegeven.

 • 3.

  Bij incidentele straatnamen (bv. inbreidingslokaties) wordt in principe aansluiting gezocht bij de straatnamen uit de directe omgeving. Ook is het mogelijk de straat naar personen te vernoemen (zie punt 4).

 • 4.

  Het vernoemen van straten naar personen kan alleen geschieden naar:

 • Personen van het koninklijk huis.

 • Personen die om hun verdienste in hun leven (na hun dood) op deze wijze geëerd kunnen worden. Hierbij dient een periode van minimaal 10 jaar na overlijden in acht te worden genomen.

 • 5.

  De leefbaarheidgroep van de betreffende wijk of kern waar de te benoemen straat is gesitueerd wordt betrokken bij de naamgeving. Daarbij wordt de volgende procedure gehanteerd:

 • De gemeente doet een voorstel voor een straatnaam.

 • Alvorens over te gaan tot vaststelling van deze naam wordt hierover de mening van de leefbaarheidgroep in de betreffende kern of wijk gepolst.

 • Eventuele suggesties van de leefbaarheidgroep worden meegenomen in het advies naar het college van Burgemeester en Wethouders.

 • 6.

  Vaststellen van straatnamen geschiedt (conform de APV) door een besluit van het college van burgemeester en wethouders.

 • 7.

  Een ontwerpbesluit betreffende een straatnaam vernoemd naar een persoon zal vooraf ter inzage worden gelegd en hierover zal aan de betreffende raadscommissie mededeling worden gedaan.

 • 8.

  Straatnamen en huisnummering moeten intern zijn vastgesteld voordat de eerste bouw- of aanlegvergunning wordt verleend. Bij grote uit- en/of inbreidingsplannen dient dit in het matenplan te zijn vastgelegd.

 • 9.

  De gemeente kent nieuwe huisnummers toe en deelt deze schriftelijk mee aan de eigenaar/realisator van de woning.

 • 10.

  Aankoop en plaatsen van het huisnummer wordt door de eigenaar/realisator van de woning verzorgd.

 • 11.

  Vervanging van het (oude) huisnummer wordt door de eigenaar van het pand verzorgd.

 • 12.

  Aan huisnummers kunnen letters worden toegevoegd tenzij als gevolg van de wijziging van de situatie het aantal nieuwe (tussen geplaatste) panden groter is dan het aantal om te nummeren (bestaande) panden en het aantal nieuwe panden niet meer dan 20 bedraagt.

 • 13.

  Het bedrag van de tegemoetkoming in de kosten van de adreswijziging is €45,=. Dit bedrag kan worden verhoogd tot een maximum van €113,= als wordt aangetoond dat de materiële kosten van derden meer hebben bedragen dan € 45,=.

 • 14.

  In zaken waarin deze regels niet voorzien beslist het college van Burgemeester en Wethouders