beleidsregel bekostiging sportaccommodaties voor bewegingsonderwijs Gilze en Rijen

Geldend van 01-01-2011 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2011

Beleidsregel voor bekostiging sportaccommodaties voor bewegingsonderwijs Gilze en Rijen

Het college van de gemeente Gilze en Rijen;

gelet op artikel 117, 134 en 136 van de Wet op het primair onderwijs

gelet op de artikelen XIII, XV en XVII van de Wet dualisering gemeentelijke

medebewindsbevoegdheden;

gezien het gevoerde op overeenstemming gericht overleg met vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen van de niet door gemeente in stand gehouden scholen in de gemeente;

besluit vast te stellen de volgende:

beleidsregel bekostiging sportaccommodaties voor bewegingsonderwijs

Artikel 1 Omvang en bekostiging gebruik

 • 1. De omvang van het door de gemeente bekostigde gebruik van sportaccommodatie door een school voor basisonderwijs is gebaseerd op het aantal klokuren per week waarin volgens het activiteitenplan door de school de sportaccommodatie wordt gebruikt. Voor een basisschool wordt het maximaal aantal klokuren dat voor bekostiging in aanmerking komt vastgesteld op basis van het aantal groepen volgens het bepaalde in artikel 14 van het Besluit Bekostiging WPO en de splitsingstabel zoals opgenomen in de bijlage bij deze beleidsregel.

  Het aantal klokuren bedraagt ten hoogste 2¼ klokuur per week per groep leerlingen van 6 jaar en ouder.

  Wanneer de school geen beschikking heeft over één of meerdere speellokalen voor de groep leerlingen van 4-5 jaar waar ze recht op heeft, bedraagt het aantal klokuren ten hoogste 2½ klokuur per week per groep leerlingen. Beschikt de school wel over één of meerdere speellokalen waar ze recht op heeft, dan worden geen klokuren vergoed voor leerlingen van 4-5 jaar. Bekostinging vindt plaats wanneer het bewegingsonderwijs plaats vindt op basis van een vakwerkplan.

 • 2. Het bevoegd gezag van een niet door de gemeente in stand gehouden school voor basisonderwijs dat eigenaar is van een sportaccommodatie ontvangt jaarlijks bekostiging. De hoogte van de bekostiging wordt vastgesteld volgens het bepaalde in de bijlage bij deze regeling, op basis van de door het betreffende bevoegd gezag ingevolge artikel 38, eerste lid van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs verstrekte gegevens. Het maximaal aantal voor bekostiging in aanmerking komende klokuren wordt op grond van het eerste lid vastgesteld. Wanneer er sprake is van medegebruik van de sportaccommodatie door een of meer andere scholen voor basisonderwijs wordt voor de bepaling van de hoogte van de vergoeding het aantal klokuren getotaliseerd.

 • 3. Het college keert de ingevolge het tweede lid vastgestelde jaarlijkse vergoeding in driemaandelijkse termijnen uit aan het bevoegd gezag als bedoeld in het tweede lid, waarbij de eerste termijn aanvangt aan het begin van het schooljaar.

Artikel 2 Beslissing college in gevallen waarin de verordening niet voorziet

In gevallen, de uitvoering van deze regeling betreffende, waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 3 Indexering

Het college stelt jaarlijks de in het kader van deze regeling gehanteerde normbedragen voor de klokuurvergoeding bij op basis van de in bijlage IV van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs opgenomen prijsindexen en systematiek van prijsbijstelling.

Artikel 4 Citeertitel; inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: beleidsregel bekostiging sportaccommodaties voor bewegingsonderwijs Gilze en Rijen.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 17 mei 2011.

de secretaris, l de waarnemend burgemeester,

drs. Ron Askamp dr. Jan Boelhouwer

Bijlage Grondslag bekostiging sportaccommodaties voor bewegingsonderwijs

Basisschool Voor een basisschool is het aantal groepen bepalend voor het aantal klokuren gymnastiek. Per groep 6 jaar en ouder wordt maximaal 2¼ klokuur gymnastiek vergoed. Het aantal groepen is afhankelijk van het aantal formatieplaatsen. Bij de bepaling van het aantal formatieplaatsen en daarop gebaseerde aantal groepen wordt uitgegaan van de formule en bepalingen zoals vastgelegd in artikel 14 van het Besluit Bekostiging WPO. Dit vloeit voort uit het derde lid van artikel 136 WPO.

Voor het bepalen van het aantal groepen 6 jaar en ouder wordt aangesloten bij het normatieve overzicht 'splitsing aantal groepen leerlingen' zoals weergegeven in tabel 1.

Tabel 1 Splitsingstabel aantal groepen leerlingen Deze tabel geeft inzicht in de genormeerde splitsing van het aantal gymgroepen leerlingen in groepen 4- en 5-jarigen en groepen 6 jaar en ouder ten behoeve van het onderwijs in de lichamelijke oefening.

Aantal gymgroepen per school (G)

Aantal gymgroepen 4/5-jarigen

Aantal gymgroepen 6 jaar en ouder

2

1

1

3

1

2

4

2

2

5

2

3

6

2

4

7

3

4

8

3

5

9

3

6

10

3

7

11

4

7

12

4

8

13

4

9

14

5

9

15

5

10

16

5

11

17

6

11

18

6

12

19

6

13

20

6

14

21

7

14

22

7

15

23

7

16

24

8

16

25

8

17

26

8

18

27

9

18

28

9

19

29

9

20

30

9

21

31

10

21

32

10

22

33

10

23

34

11

23

35

11

24

36

11

25

37

11

26

38

12

26

39

12

27

40

12

28

41

13

28

42

13

29

43

13

30

44

14

30

45

14

31

46

14

32

47

14

33

48

15

33

49

15

34

50

15

35

Vergoeding per klokuur

Ingevolge artikel 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs worden de volgende vergoedingsbedragen voor het gebruik van een sportaccommodatie vastgesteld. De bedragen bevatten een vergoeding voor onderhoud aan de binnenzijde van het gebouw, de materiële instandhouding alsmede een vergoeding voor vervanging en aanpassing van onderwijsleerpakket en meubilair. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het stichtingsjaar van de sportaccommodatie en de oppervlakte van de oefenzaal.

De vergoeding bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag per vastgesteld klokuur.

Stichtingsjaar en omvang

Vast bedrag

Variabel bedrag

Tot 1987

-< 90 m2

€ 2.723,80

€ 330,95

-90-130 m2

€ 3.495,08

€ 418,79

-130-170 m2

€ 3.821,60

€ 451,94

-170-190 m2

€ 6.647,02

€ 494,48

-190-230 m2

€ 3.492,88

€ 544,76

-> 230 m2

€ 3.953,11

€ 609,40

Vanaf 1987

->= 252 m2

€ 3.138,73

€ 544,16

De bovenstaande normbedragen zijn bijgesteld ten behoeve van de vergoedingen voor 2011. De bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van 1 juli 2010 en voorzien van het MEV-indexcijfer voor 2011.

Medegebruik/huur van een niet-eigen voorziening Naast gymnastiek in een eigen lokaal van de school is er tevens gymnastiek mogelijk in een bestaande sportaccommodatie door middel van medegebruik of huur (van een andere school/de gemeente/een commerciële exploitant). Afhankelijk van de eigenaar van de accommodatie bestaat recht op de volgende vergoeding:

 • ·

  Indien de sportaccommodatie van een andere school voor primair onderwijs wordt gebruikt, wordt het variabele deel van het klokuurbedrag aan de eigenaar vergoed.

 • ·

  Indien een sportaccommodatie van de gemeente wordt gebruikt, volstaat ingebruikgeving van de accommodatie voor het vastgesteld aantal klokuren.

 • ·

  Indien een sportaccommodatie van een commerciële exploitant wordt gebruikt, zal de huurprijs (stichtingskosten + materiële instandhouding) worden vergoed. De huurprijs wordt door de gemeente aan de exploitant voldaan.

Nota-toelichting

TOELICHTING

Beleidsregel voor bekostiging sportaccommodaties voor bewegingsonderwijs

In deze beleidsregel is de vergoeding voor sportaccommodaties voor het primair onderwijs verder geregeld. De verlegging per 1 januari 1997 van de geldstroom 'materiële instandhouding gymnastiek' voor het primair onderwijs naar de gemeenten via het Gemeentefonds leidt tot de opdracht aan het college om na overleg met de schoolbesturen voor het onderwijs in lichamelijke opvoeding het aantal klokuren vast te stellen dat ten hoogste per groep leerlingen voor vergoeding in aanmerking komt (artikel 117 en artikel 136 WPO). Deze wettelijke opdracht is nader uitgewerkt in deze beleidsregel.

Artikel 1 Omvang en vergoeding gebruik

Lid 1

De capaciteit en het gebruik van sportaccommodaties wordt uitgedrukt in een aantal klokuren onderwijsgebruik

Hiervoor is in het eerste lid bepaald dat het college voor het basisonderwijs ten hoogste 2¼ klokuur gymnastiek voor leerlingen van 6 jaar en ouder bekostigt.

De wijze waarop het aantal groepen, waarvan de omvang van het gebruik wordt afgeleid, vastgesteld wordt, is voor wat betreft het reguliere basisonderwijs neergelegd in artikel 14 van het Besluit bekostiging WPO, voor het speciaal basisonderwijs in het vierde lid van artikel 136 WPO en voor wat betreft het speciaal onderwijs in artikel 14 van het Besluit bekostiging WEC.

Wanneer er niet voldoende speellokalen zijn waar de school recht op heeft, wordt er maximaal 2½ klokuur gymnastiek bekostigd voor leerlingen van 4 en 5 jaar.

Lid 2 en 3

Hier wordt de hoogte en wijze van vergoeding geregeld voor het gebruik door het primair onderwijs van sportaccommodaties die in eigendom zijn van een schoolbestuur van een niet door de gemeente in stand gehouden school. Anders dan voor de sportaccommodaties die door of vanwege de gemeente beschikbaar zijn voor het onderwijsgebruik, moet in dit geval een vergoeding aan het schoolbestuur worden verstrekt. Een school voor primair onderwijs die een gemeentelijke accommodatie gebruikt als gymnastiekruimte, krijgt hiervoor geen vergoeding. De gemeente bekostigt immers tot aan het genoemde maximum in lid 1 zelf de exploitatie van dit gebruik. Wanneer een schoolbestuur, niet zijnde de gemeente, eigenaar is van de sportaccommodatie dan krijgt het schoolbestuur wel een vergoeding ontvangen om de kosten van het onderwijsgebruik te kunnen dekken.