Regeling vervallen per 01-04-2011

Beleidsregel Ontheffing Straatmuzikanten

Geldend van 01-04-2011 t/m 31-03-2011

Intitulé

Beleidsregel Ontheffing Straatmuzikanten

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2011 Nr. 40

Beleidsregel Ontheffing Straatartiesten

(besluit van 14 maart 2011)

(strekt ter vervanging van besluit van 14 april 2010)

De burgemeester van Utrecht,

gelet op artikel 2:8 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht, waarin is bepaald dat hij ontheffing kan verlenen van het verbod om op te treden als straatartiest e.d.

BESLUIT

vast te stellen navolgende

BELEIDSREGEL Ontheffing Straatartiesten

Tijdens werkdagen kunnen straatartiesten een ontheffing aanvragen bij de balie Bouwen, Wonen en Ondernemen. Deze ontheffing wordt na aanvraag direct overhandigd nadat de nodige gegevens aan de hand van de identiteitspapieren zijn overgenomen Er worden geen leges in rekening gebracht. Aan de ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:

 • 1.

  De ontheffing is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

 • 2.

  Het is niet toegestaan langer dan 15 minuten op één plaats te blijven waarbij een locatie binnen 100 meter als dezelfde plaats wordt beschouwd.

 • 3.

  Op eerste verzoek van politie of toezichthoudende ambtenaren moet de ontheffing worden getoond. De door hen gegeven aanwijzingen dienen direct te worden opgevolgd.

 • 4.

  Indien door de politie of de toezichthoudende ambtenaren geconstateerd wordt dat de straatartiest zich niet aan de voorwaarden houdt, kan de ontheffing direct worden ingenomen.

 • 5.

  Bij herhaalde overlast, wordt de ontheffing voor maximaal 3 maanden ingetrokken met als consequentie dat een aanvraag voor een nieuwe ontheffing gedurende die termijn wordt geweigerd.

 • 6.

  De ontheffing is voor één jaar geldig (van 1 april tot 1 april).

 • 7.

  De regeling geldt voor alle straatartiesten.

Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan worden afgeweken van de bepalingen in deze beleidsregel.

Slotbepaling

Deze beleidsregel treedt in werking per 1 april 2011

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Utrecht op 14 maart 2011

De burgemeester,

Mr. A. Wolfsen

Bekendmaking is geschied op 22 juni 2011.

Deze beleidsregel is in werking getreden op 1 april 2011.