Nadere regels voor terrassen

Geldend van 13-01-2011 t/m heden

Intitulé

Nadere regels voor terrassen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht;gelet op het bepaalde in artikel 2: 1 0, derde lid onder a en zesde lid van de algemene plaatselijke verordening gemeente Woensdrecht;overwegende dat nadere regulering van het gebruik van openbare plaatsen voor het plaatsen van terrassen aanbeveling verdient in het belang van de openbare orde, verkeersveiligheid, de bruikbaarheid, het beheer en het onderhoud van de openbare weg;BESLUITEN:vast te stellen de volgende "Nadere regels voor terrassen".

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze nadere regels worden de begripsomschrijvingen gehanteerd uit de Algemene Plaatselijke Verordening.

Artikel 2 Toegestaan onder voorwaarden

Het is een exploitant toegestaan een terras te plaatsen indien wordt voldaan aan elk van de voorwaarden genoemd in deze nadere regels.

Artikel 3 Geen gevaar, schade of hinder

  • 1 De plaats en het gebruik van het terras levert geen gevaar, schade of hinder op voor de bruikbaarheid en het doelmatig en veilig gebruik van de openbare plaats en vormt geen belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare plaats.

  • 2 Het terras brengt door de omvang en vormgeving geen schade toe aan openbare plaatsen en de daarop aanwezige objecten.

  • 3 Eventuele kabels, snoeren e.d. zijn zodanig bevestigd dat zij geen aanleiding kunnen geven tot ongevallen.

Artikel 4 Geen overlast

Het terras levert geen overlast op voor gebruikers van in de nabijheid gelegen onroerende zaken.

Artikel 5 Vrije doorgang trottoir

Op wegen of weggedeelten, bestaande uit een rijbaan en een trottoir, wordt het terras zodanig ter hoogte van de eigen onderneming op het trottoir geplaatst dat een vrije doorgang in een recht doorgaande lijn van minimaal 1,5 meter breed aanwezig is voor voetgangers en rolstoelgebruikers.

Artikel 6 Vrijhouden objecten en nooduitgangen

  • 1 Brandkranen, bluswaterwinplaatsen en nutsvoorzieningen moeten worden vrijgehouden, en wel zodanig dat hiervan onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt.

  • 2 Het terras wordt zodanig geplaatst dat nooduitgangen van het bedrijfspand en die van in de nabijheid gelegen onroerende zaken, onbelemmerd te gebruiken zijn.

  • 3 Voorzieningen van algemeen nut, zoals bijvoorbeeld banken en prullenbakken dienen rondom ter breedte van 1 meter vrij te blijven van het terras.

Artikel 7 Afstand ten behoeve van hulpdiensten

Er is altijd een vrije en onbelemmerde doorgang in een recht doorgaande lijn van minimaal 4 meter breed met een vrije hoogte van tenminste 4,20 meter aanwezig ten behoeve van hulpdiensten.

Artikel 8 Schoonhouden terras en omgeving

  • 1 De exploitant of beheerder zorgt voor een schoon en ordelijk aanzien van het terras.

  • 2 De exploitant of beheerder zorgt voor het schoonhouden van de openbare ruimte in de directe omgeving van het terras.

  • 3 De exploitant of beheerder zorgt ervoor dat dagelijks, uiterlijk een uur na sluiting van het terras, het terras(meubilair) en de op en in nabijheid van het terras op de weg achtergebleven stoffen of voorwerpen worden verwijderd.

Artikel 9 Momenten dat het terras niet mag worden geplaatst

Het terras mag niet worden geplaatst:a. Indien op de locatie van het terras (onderhouds)werkzaamheden moeten worden verricht;b. Tijdens een evenement, markt, kermis, andere festiviteit en/of gebeurtenis van algemeen belang, tenzij hiervoor door de burgemeester toestemming is verleend.

Artikel 10 Citeertitel

De nadere regels worden aangehaald als "Nadere regels voor terrassen gemeente Woensdrecht".

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag na die waarop zijn bekend zijn gemaakt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21-12-2010,burgemeester en wethouders van Woensdrecht, 
de secretaris                 de burgemeesterA.P.E. Baart MBA           M.A. Fränzel