Verordening op de monumentencommissie

Geldend van 01-04-2002 t/m 30-03-2015

Intitulé

Verordening op de monumentencommissie

De raad van de gemeente Alblasserdam;

 

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 26 februari 2002, nr.

 

 

Gelet op de Gemeentewet, de Monumentenwet 1988 en de Monumentenverordening 2002;

 

 

                                                B E S L U I T :

 

 

vast te stellen de volgende Verordening op de monumentencommissie

Artikel 1 Taak

Tot de taak van de monumentencommissie behoort het burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigen beweging adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988, de monumentenverordening en het monumentenbeleid in de meest ruime zin van het woord, daaronder mede begrepen zaken en/of aspecten die de cultuurhistorische waarden betreffen.

 

Artikel 2 Samenstelling

De commissie bestaat uit:

 

de wethouder, verantwoordelijk voor het monumentenbeleid, voorzitter;

een vertegenwoordiger van de welstandscommissie;

een vertegenwoordiger van de plaatselijke (regionale) historische vereniging

en overige leden, 3 in getal, die de vakdisciplines monumentenzorg, architectuur/ bouwhistorie en archeologie vertegenwoordigen;

een beleidsmedewerker voor monumentenzaken, secretaris.

Artikel 3 Benoeming van de commissie, zittingsduur en vergoeding

 • 1.

  De leden van de commissie worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders voor de duur van 4 jaar, voor het eerst in 2002.

 • 2.

  Bij tussentijds aftreden van één of meer leden van de commissie kunnen de leden een aanbeveling indienen bij burgemeester en wethouders voor de vervulling van de vacature.

 • 3.

  De leden van de commissie ontvangen een door burgemeester en wethouders te regelen vergoeding.

Artikel 4 Werkwijze en het houden van vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert tenminste vijfmaal per jaar.

 • 2.

  Tenminste een week voorafgaand aan een vergadering ontvangt de commissie de convocatie en de overige stukken.

 • 3.

  Van de gehouden vergaderingen wordt een verslag gemaakt door de secretaris.

 • 4.

  De commissie adviseert in alle gevallen (ook) schriftelijk aan burgemeester en wethouders; het advies wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

 • 5.

  De commissie adviseert op basis van een meerderheidsstandpunt; de voorzitter en de secretaris nemen deel aan de beraadslagingen maar hebben geen stemrecht.

 • 6.

  De advisering over bouwplannen van geringe betekenis kan de commissie mandateren aan tenminste twee leden;

 • 7.

  De commissie doet jaarlijks vóór 1 mei schriftelijk verslag van haar activiteiten aan burgemeester en wethouders.

 • 8.

  De commissie is bevoegd nadere regelen te stellen omtrent haar werkwijze, zulks met inachtneming van deze verordening.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na afkondiging.                   

 

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op de monumentencommissie”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Alblasserdam op 12 maart 2002
 
 
De voorzitter,                                                           De secretaris,