Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

Geldend van 26-05-2011 t/m heden

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid

  Het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  Doeltreffendheid

  De mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

 • c.

  Thema

  Een afgebakend onderdeel van het door het college gevoerde bestuur.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

Het college verricht jaarlijks onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van minimaal één thema.

Artikel 3. Onderzoeksprogramma

 • 1. Het college neemt jaarlijks in de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting het onderzoeksprogramma van de in het begrotingsjaar uit te voeren onderzoek(en) op.

 • 2. In het onderzoeksprogramma wordt per onderzoek aangegeven:

  • a.

   de achtergrond van het thema

  • b.

   de motivatie van de keuze van het thema

  • c.

   eventuele budgettaire consequenties

Artikel 4. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1. De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. De rapportage bevat tevens een analyse van de onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen. Het college stelt de rapportages vast.

 • 2. Het college neemt op basis van het rapport organisatorische maatregelen.

Artikel 5. Informatievoorziening

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid. Tevens verantwoordt het college in de paragraaf over de genomen maatregelen en resultaten hiervan.

Artikel 6. Intrekking oude verordening

De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente West Maas en Waal, d,d, 15 april 2004, wordt ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente West Maas en Waal’.