Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Geldend van 08-04-2010 t/m heden

Intitulé

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

De raad van de gemeente Alblasserdam

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Gelet op de artikelen 3b, 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende Verordening:

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Artikel 1

 • 1.

  Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders regelen de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de Wet gemeentelijke basisadministratie.

Artikel 2

 • 1.

  1. Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 2.

  2. Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 3

De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 11 september 2003 wordt ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding zoals genoemd in artikel 4.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 5

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Verordening GBA).

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 maart 2010
De griffier,                   De voorzitter,
Mevr. D. Zandvliet        de heer A.B. Blase