Notitie criteria ten behoeve van het organiseren van exposities in de Burgerzaal

Geldend van 12-10-2005 t/m heden

Intitulé

Notitie criteria ten behoeve van het organiseren van exposities in de Burgerzaal

Criteria ten behoeve van het organiseren van exposities in de Burgerzaal

In de Cultuurnota “In Contact met Cultuur” is vastgesteld dat de Burgerzaal opengesteld wordt voor exposities. Doel hiervan is meer bekendheid te geven aan de verschillende kunstenaars en inwoners te stimuleren een bezoek hieraan te brengen. De gemeente zal hiermee actief de publiciteit zoeken, zowel richting kunstenaars als inwoners.

Aantal exposities:

Het voornemen is om per jaar tenminste 3 exposities in de Burgerzaal te organiseren. Dit is excl. dejaarlijks terugkerende Kunstlijn en een tentoonstelling met als thema Het Cultureel Erfgoed van de gemeente Heemstede. Naast genoemde exposities dient de Burgerzaal - in voorkomende gevallen - ook beschikbaar te zijn voor een expositie in het kader van de Kunst- en Cultuurmanifestatie.

Toetsingscriteria:

Aan de hand van de volgende criteria wordt getoetst welke kunstenaar, die een plan dan wel eententoonstellingsmap heeft ingediend, in de Burgerzaal mag/kan exposeren. Deze criteria gelden echter niet voor de expositie in het kader van de Kunstlijn, de tentoonstelling met als thema Het Cultureel Erfgoed en de Kunst- en Cultuurmanifestatie. Over de expositie in het kader van de Kunstlijn kan worden opgemerkt dat de organisatie van de Kunstlijn zelf de kunstenaars benadert voor het Kunstlijnweekend (de kunstwerken blijven vervolgens circa 4 weken hangen).

Woonachtig dan wel atelierhoudend in Heemstede:

De kunstenaar dient in Heemstede te wonen (moet blijken uit inschrijving GBA) dan wel een atelier tehebben in Heemstede. Hieronder valt ook een curator (woonachtig in Heemstede) die een expositie wil organiseren in samenwerking met kunstenaars van buiten Heemstede. Uitzonderingen hierop zijn ten eerste een verzoek van een kunstenaar uit de steden waarmee de gemeente Heemstede een Stedenband heeft (Bad Pyrmont in Duitsland en Royal Loamington Spa in Engeland) en ten tweede tentoonstellingen die georganiseerd worden door niet Heemstedenaren, maar van belang kunnen zijn voor de gemeente Heemstede (relatie werk/kunstenaar met de gemeente Heemstede). Bijvoorbeeld een tentoonstelling met schilderijen van de buitenplaatsen van Heemstede.

Professionele erkenning:

De kunstenaar dient een professionele erkenning te hebben of naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders voldoende relevante ervaring.

Actieve CV:

Uit de CV moet blijken dat de kunstenaar in de afgelopen jaren verschillende exposities heeft gehouden (Heemstede, in Nederland of elders). Dan wel moet dit blijken uit recente aankopen,

opdrachten en collectie.

Keuze van de kunstwerken:

Aan de hand van het ingeleverde plan/tentoonstellingsmap zal in samenspraak met de kunstenaar worden bepaald welke kunstwerken in aanmerking kunnen komen voor de expositie. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het openbare karakter van de Burgerzaal.

Multifunctionaliteit Burgerzaal:

De Burgerzaal wordt voor veel doeleinden gebruikt. Denk hierbij aan vergaderingen, recepties en bijeenkomsten. De te hangen/plaatsen kunst mag deze activiteiten niet in de weg staan.

Toetsinq:

Aan de hand van de bovengenoemde criteria zal de afdeling Welzijnszaken het college van burgemeester en wethouders adviseren of de kunstenaar, die een plan dan wel een tentoonstellingsmap heeft ingediend, in aanmerking komt voor een expositie in de Burgerzaal. Indien er meer plannen/tentoonstellingenmappen zijn ingediend dan zal, indien de kunstenaars voldoen aanalle bovenstaande criteria, op volgorde van binnenkomst (datum) van het verzoek de plaatsing worden bepaald. De overige kunstenaars zullen dan op een wachtlijst gezet worden.

Indien het college van burgemeester en wethouders uit eigen beweging het werk van een kunstenaar voordragen voor een expositie in de Burgerzaal gelden dezelfde criteria.

Facilitering :

De gemeente Heemstede draagt zorg voor:

 • ·

  Beschikbaar stellen expositieruimte (Burgerzaal)

 • ·

  Ophangen van de kunstwerken

 • ·

  Verzekering van de kunstwerken (gedurende de expositie)

 • ·

  Publiciteit (persbericht, informatie op de gemeentelijke website, kaartjes bij de kunstwerken)

 • ·

  Uitnodigingen (basiskaart met tekst)

 • ·

  Organisatie opening van de expositie (basispakket hapje/drankje)

De gemeente draagt geen zorg voor:

 • ·

  Hang- en stageld

 • ·

  Transport van de kunstwerken (transport is geheel voor eigen risico kunstenaar)

Aanvangsdatum en tijdsduur :

De aanvang (opening) en duur van de expositie worden in overleg met de kunstenaar bepaald. Deopening vindt in de regel plaats op vrijdagmiddag tussen 15.30 uur en 17.00 uur. De duur van de expositie is minimaal drie weken en maximaal twee maanden.

Openinqstijden :

Een expositie is te bezichtigen op werkdagen (maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur), uitgezonderd erkende feestdagen. Genoemde tijden kunnen afwijken in verband met andere activiteiten die in de Burgerzaal plaatsvinden.

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2005