Regeling vervallen per 01-01-2024

De Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Eijsden-Margraten 2011.

Geldend van 01-06-2011 t/m 31-12-2023

Intitulé

De Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Eijsden-Margraten 2011.

De Raad van de gemeente Eijsden-Margraten;

 

gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders;

gelet op het advies van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen, Inwonerszaken en Grondgebiedzaken;

BESLUIT VAST TE STELLEN:

De Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Eijsden-Margraten 2011.

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Begraafplaatsen: de aan de Groenstraat, de Hutweg, de Vroenhof en de Voerenweg gelegen, Algemene begraafplaatsen van de gemeente Eijsden-Margraten;

 • b.

  Graf: een graf waarvoor aan de natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  * het doen begraven en begraven houden van lijken;

  * het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • c.

  Grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet;

 • d.

  Asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  Urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • f.

  Particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • g.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot: het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • h.

  Eigen graf: een graf dat eigendom is van de rechthebbende;

 • i.

  Verstrooiingsplaats of strooiveld: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • j.

  Grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats c.q. strooiveld;

 • k.

  Beheerder: de ambtenaar aangewezen door het college van B&W, die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats(en) of degene die hem vervangt;

 • l.

  Rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier urnengraf of een particuliere gedenkplaats, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • m.

  Voor de toepassing van het of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voor zover van belang onder ‘particulier graf’ mede verstaan: particulier urnengraf en particuliere gedenkplaats;

 • n.

  Onder gedenkteken wordt verstaan de afscheidsplaats van de begraafplaats.

HOOFDSTUK 2: OPENSTELLING, ORDE EN RUST OP DE BEGRAAFPLAATS

Artikel 2. Openstelling begraafplaats(en)

 • 1. De begraafplaatsen zijn er voor eenieder dagelijks toegankelijk gedurende door het college bij nadere regels vast te stellen tijden. Het college maakt deze tijden openbaar bekend.

 • 2. Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaatsen kunnen de toegangen tijdelijk worden gesloten.

 • 3. Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaatsen niet voor het publiek geopend zijn, zich daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis of de bezorging van as.

Artikel 3. Ordemaatregelen

 • 1. Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de begraafplaats(en) hebben te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder.

 • 2. De beheerder kan personen die zich niet aan de in het eerste lid bedoelde aanwijzing houden van de begraafplaats verwijderen of laten verwijderen.

 • 3.

  • a.

   Het is verboden met motorrijtuigen op de begraafplaatsen te rijden anders dan voor een begrafenis of voor het vervoeren van materialen.

  • b.

   Het is verboden op de begraafplaatsen sneller dan 10 km per uur te rijden.

  • c.

   Het is verboden op de graven te lopen of te zitten of de begraafplaats te

   verontreinigen.

  • d.

   Het is verboden op de begraafplaatsen bloemen of andere waar te koop aan te bieden

 • 4. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in de aanhef en onder a van lid 3.

 • 5. Het is aan steenhouwers, grafdelvers, hoveniers en daarmee gelijk te stellen personen verboden, anders dan met toestemming van burgemeester en wethouders, werkzaamheden voor derden aan grafbedekkingen op de begraafplaatsen te verrichten. Deze toestemming kan mondeling worden gegeven door de beheerder.

Artikel 4. Plechtigheden

 • 1. Herdenkingsbijeenkomsten, onthullingen van gedenktekens en dergelijke plechtigheden op de begraafplaats kunnen slechts plaatsvinden nadat deze ten minste zes werkdagen tevoren zijn gemeld aan de beheerder. Datum en uur van de plechtigheid en de wijze waarop deze zal plaatsvinden worden in overleg met de aanvrager door de beheerder vastgesteld.

 • 2. De deelnemers aan de plechtigheid, bedoeld in het eerste lid zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder.

Artikel 5. Opgravingen en ruimen

Bij het opgraven van lijken en de ruiming van graven zijn geen andere personen aanwezig dan degenen die met deze werkzaamheden zijn belast en de door de gemeente aangewezen toezichthouder.

HOOFDSTUK 3: VOORSCHRIFTEN VOOR LIJKBEZORGING

Artikel 6. Kennisgeving begraven en asbezorging, openen en sluiten van het graf

 • 1. Degene die wil doen begraven, as wil doen bijzetten of as wil doen verstrooien, geeft daarvan uiterlijk om 12.00 uur van de werkdag voorafgaande aan die waarop de begraving, bijzetting of verstrooiing zal plaatsvinden, schriftelijk kennis aan de beheerder. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Indien de burgemeester toestemming heeft gegeven om het lijk binnen 36 uur na het overlijden te begraven moet de kennisgeving aan de beheerder zo tijdig mogelijk worden gedaan.

 • 2. Het delven, openen van een graf ter begraving of voor het bezorgen van as, en het daarna sluiten van een graf, alsmede het bedienen van de hulpmiddelen mag uitsluitend geschieden door het personeel van de begraafplaats op aanwijzingen en met goedkeuring van de beheerder. De nabestaanden kunnen deze werkzaamheden onder toezicht van de beheerder geheel of gedeeltelijk zelf verrichten indien zij hun wens daartoe uiterlijk om 12.00 uur van de voorafgaande werkdag mondeling of schriftelijk aan de beheerder hebben kenbaar gemaakt. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Zij dienen bij deze werkzaamheden de aanwijzingen van de beheerder op te volgen.

 • 3. Het lijk, dan wel het omhulsel en de asbus of urn moeten zijn voorzien van een duurzaam identiteitskenmerk. De gegevens van het kenmerk moeten overeenstemmen met de administratie van de begraafplaats.

Artikel 7. Over te leggen stukken

 • 1. Tot begraving wordt niet overgegaan dan nadat het verlof tot begraven is overgelegd aan het college of aan de door het college aangewezen ambtenaar (de beheerder).

 • 2. Indien de begraving, bijzetting, of de bezorging van as in een particulier graf zal plaatsvinden, dient een machtiging daartoe aan de beheerder te worden overgelegd ondertekend door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door degene die in de uitvaart voorziet.

 • 3. Begraving of bijzetting in een particulier graf waarvan de uitgiftetermijn binnen de wettelijke minimum grafrusttermijn afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn met een zodanige periode dat de alsdan resterende uitgiftetermijn ten minste gelijk is aan de wettelijke minimum grafrusttermijn. De verlenging dient te worden aangevraagd door de rechthebbende.

 • 4. De in het vorige lid bedoelde periode van verlenging wordt naar boven toe afgerond op gehele jaren.

 • 5. Het college of de door het college aangewezen ambtenaar (de beheerder) onderzoekt of de overgelegde stukken toereikend zijn.

Artikel 8. Tijden van begraven en asbezorging

 • 1. De tijd van begraven en het bezorgen van as is: op werkdagen en zaterdagen van 9.00 tot 16.00 uur;

 • 2. Het college kan in bijzondere gevallen van deze tijden afwijken mits een schriftelijk verzoek met reden omkleed is ingediend voor 12.00 uur voorafgaande de werkdag van de begraving of bezorging van as.

HOOFDSTUK 4: INDELING EN UITGIFTE VAN DE GRAVEN

Artikel 9. Indeling graven en asbezorging

 • 1. Op de begraafplaatsen kunnen worden uitgegeven:

  • a.

   Particuliere graven en particuliere urnengraven;

  • b.

   Het uitstrooien van as op de aangewezen strooivelden.

  • c.

   Particuliere grafkelders.

 • 2.

  • a.

   Een particulier (huur) graf of particulier urnengraf (huur) is een grafruimte waarvoor het uitsluitend recht tot het begraven van 3 lijken en het bijzetten van maximaal 6 asbussen met of zonder urn is verleend.

   • b.

    Het college bepaalt bij nader vast te stellen regels hoeveel asbussen met of zonder urnen er kunnen worden bijgezet in de particuliere graven en hoeveel verstrooiingen van as er op de particuliere graven kunnen plaatshebben. Het college

    bepaalt tevens de afmetingen en de uitgifteduur van de particuliere graven. De uitgifteduur kan niet korter zijn dan de minimumtermijn vastgesteld in de Wet op de lijkbezorging.

   • c.

    Een particulier urnengraf is een graf waarvoor het uitsluitend recht tot het bijzetten van maximaal twee asbussen in een urnengraf.

   • d.

    Een particuliere grafkelder (huur)is een graf waarvoor het uitsluitend recht tot het begraven van drie lijken of bijzetten van asbussen is verleend, hieronder begrepen maximaal drie lijken per graf.

   • e.

    Graven zoals onder genoemd onder artikel 1.h ‘eigen graf’ worden niet meer uitgegeven.

Artikel 10. Volgorde van uitgifte

 • 1. De particuliere graven worden slechts voor directe begraving en in volgorde van ligging uitgegeven.

 • 2. Het college kan een particulier graf toewijzen anders dan voor directe begraving en buiten de volgorde van uitgifte, indien dit wegens de situatie op de begraafplaatsen niet bezwaarlijk is.

 • 3. Het college kan nadere regels stellen voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen.

Artikel 11. Gedenktekens plaatsen

Gedenktekens dienen te worden geplaatst overeenkomstig een door het college voorgeschreven model, welk zij ter kennis van belanghebbenden brengen.

Artikel 12.Grafkelder

Het college kan aan de rechthebbende op een particulier graf vergunning verlenen tot het daarin voor eigen rekening doen aanbrengen van een grafkelder overeenkomstig de door het college te stellen voorwaarden.

Artikel 13. Termijnen particuliere graven, urnengraven en grafkelders

 • 1. Het college verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaatsen dat toelaat, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de tijd van, twintig of dertig jaar recht op een particulier graf. De termijn begint te lopen op de datum waarop het particuliere graf is uitgegeven.

 • 2. Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde recht wordt op aanvraag van de rechthebbende verlengd telkens met een termijn van tien vijftien of twintig jaar, mits de aanvraag voor het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend.

 • 3. Een recht als in dit artikel bedoeld, kan slechts aan een rechthebbende worden verleend ten behoeve van zichzelf en voor de personen genoemd in artikel 1,onder l. Verlenging van het recht ten behoeve van een ander is slechts mogelijk indien daarvoor gewichtige redenen bestaan.

Artikel 14. Overschrijving van verleende rechten

 • 1. Het recht op een particulier graf kan op schriftelijke aanvraag van de rechthebbende worden overgeschreven op naam van een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon.

 • 2. Na het overlijden van de rechthebbende kan het recht op het particuliere graf worden overgeschreven op naam van een natuurlijk persoon of rechtspersoon, indien de aanvraag daartoe wordt gedaan binnen zes maanden na het overlijden van de rechthebbende. Indien de overleden rechthebbende in het graf dient te worden begraven, of indien de asbus met zijn resten in het graf dient te worden bijgezet, dient het verzoek tot overschrijving daaraan voorafgaand te worden gedaan.

 • 3. Indien na het overlijden van de rechthebbende de aanvraag tot overschrijving aan het college niet wordt gedaan binnen de in het tweede lid van dit artikel gestelde termijn van zes maanden, is het college bevoegd het recht op het particuliere graf te doen vervallen.

 • 4. Na het verstrijken van de in het tweede lid genoemde termijn van zes maanden kan het college het particuliere graf alsnog op naam stellen van een nieuwe rechthebbende, tenzij dit recht betrekking heeft op een particulier graf dat inmiddels is geruimd.

Artikel 15. Afstand doen van graven

Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende schriftelijk afstand doen ten behoeve van de gemeente van het recht op het particuliere graf. Van de ontvangst van zodanige verklaring doet het college schriftelijk mededeling aan de rechthebbende.

HOOFDSTUK 5. GRAFBEDEKKINGEN

Artikel 16. Vergunning grafbedekking

 • 1. Voor het houden van een grafbedekking is een schriftelijke vergunning nodig van het college.

 • 2. De rechthebbende van een particulier graf vraagt de vergunning voor het hebben van een grafbedekking aan.

 • 3. Het college kan nadere regels vaststellen omtrent de wijze van aanvragen van de vergunning, de aard en de afmetingen van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen.

 • 4. Het college kan de vergunning weigeren indien:

  • a.

   niet voldaan wordt aan de vastgestelde nadere regels, genoemd in het derde lid;

  • b.

   de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;

  • c.

   de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is;

  • d.

   de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is.

 • 5. Het college kan bij uitzonderlijke omstandigheden ontheffing verlenen van de door het college vastgestelde nadere regels.

Artikel 17. Onderhoud door de gemeente

Het college voorziet in het één maal per jaar schoonmaken van het algemeen gedenkteken op de afscheidsplaats en in de zorg voor de winterharde beplantingen.

Artikel 18. Onderhoud door rechthebbende of gebruiker

 • 1. Het (doen) plaatsen, aanbrengen, herstellen, vernieuwen of verwijderen van de grafbedekking geschiedt door, voor rekening van en voor risico van de rechthebbende of de gebruiker.

 • 2. De rechthebbende of de gebruiker is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen.

 • 3. Indien de rechthebbende of de gebruiker nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kan het college de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zo nodig de gehele grafbedekking doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende dertien weken ter beschikking van de rechthebbende of de gebruiker en vervalt daarna aan de gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.

 • 4. De verwijdering vindt niet plaats dan nadat het college de rechthebbende of de gebruiker door middel van een verklaring schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van de toestand van de grafbedekking. Wanneer het adres van de rechthebbende of de gebruiker niet bekend is maakt het college de verklaring bij de ingang van de begraafplaats op het mededelingenbord bekend. Bij het graf wordt een verwijzing naar de mededeling aangebracht.

 • 5. Het college kan de rechthebbende of de gebruiker per aanschrijving verplichten een beschadiging aan de grafbedekking te herstellen binnen de door het college gestelde termijn indien de beschadiging zodanig is dat deze naar het oordeel van het college het uiterlijk aanzien van de begraafplaats schaadt of indien de beschadiging van de grafbedekking gevaar op levert voor derden.

 • 6. Niet-blijvende beplanting op een graf die in een verwaarloosde staat verkeert kan door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, door de beheerder worden verwijderd. Linten, siervazen en dergelijke voorwerpen worden gedurende dertien weken ter beschikking gehouden van de rechthebbende.

Artikel 19. Verwijdering grafbedekking na verstrijken van de termijn

 • 1. De grafbedekking kan na het verstrijken van de termijn van uitgifte van het graf door het college worden verwijderd.

 • 2. Het voornemen tot verwijdering van de grafbedekking maakt het college ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop de grafbedekking zal worden verwijderd per brief aan de rechthebbende of, wanneer het een algemeen graf betreft, aan de belanghebbende bekend. Wanneer het adres van de rechthebbende of belanghebbende niet bekend is, maakt het college het voornemen tot verwijdering van de grafbedekking gedurende ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop de grafbedekking zal worden verwijderd door middel van een bij het graf te plaatsen bordje en bij de ingang van de begraafplaats bekend.

 • 3. Indien de grafbedekking niet binnen dertien weken na de verwijdering is afgehaald, vervalt deze aan de gemeente, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is.

HOOFDSTUK 6: RUIMING VAN GRAVEN, URNENGRAVEN

Artikel 20. Ruiming, bezorging van overblijfselen en as

 • 1. Het voornemen van het college om een graf te ruimen wordt ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop het graf geruimd zal worden per brief aan de rechthebbende bekend gemaakt. Wanneer het adres van de rechthebbende of belanghebbende niet bekend is maakt het college het voornemen tot ruiming van het graf gedurende ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip van ruiming door middel van een bij het graf te plaatsen bordje en bij de ingang van de begraafplaats op het mededelingenbord bekend.

 • 2. De beheerder draagt er zorg voor dat met de bij de ruiming van het graf nog aanwezige menselijke resten te allen tijde respectvol wordt omgegaan en dat bezoekers van de begraafplaats niet met menselijke resten worden geconfronteerd.

 • 3. De bij de ruiming van het graf nog aanwezige menselijke resten worden begraven en de as wordt verstrooid op een van de daartoe bestemde gedeelten van de begraafplaatsen.

 • 4. De rechthebbende op een particulier graf kan bij de beheerder een aanvraag indienen om de menselijke resten te doen verzamelen om deze te cremeren of elders opnieuw te doen begraven. De rechthebbende op een particulier urnengraf kan bij de beheerder een aanvraag indienen de asbus ter beschikking te houden om elders bij te zetten of om de as te doen verstrooien.

HOOFDSTUK 7: INRICHTING REGISTER

Artikel 21. Voorschriften

 • 1. Het college stelt voorschriften vast voor het register van de begraven lijken.

 • 2. Het register wordt bijgehouden door een door het college aangewezen ambtenaar.

HOOFDSTUK 8: SLOTBEPALINGEN

Artikel 22. Intrekking oude regeling

De Beheersverordening Begraafplaatsen vastgesteld op 10 maart 1992 door de gemeenteraad van Eijsden wordt ingetrokken per 1 juni 2011

Artikel 23. Overgangsbepaling

 • 1. Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de Beheersverordening Begraafplaatsen vastgesteld op 10 maart 1992 gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 • 2. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de Beheersverordening Begraafplaatsen vastgesteld op 10 maart 1992 is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 24. Strafbepaling

Hij die handelt in strijd met de artikelen 2 en 3, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

Artikel 25. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2011.

Artikel 26. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Eijsden-Margraten 2011.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 mei 2011

­H.J. Waterborg, J.H.M. Bronckers

Griffier, Voorzitter