Regels voor uitstallingen bij winkels in de gemeente Lochem

Geldend van 26-04-2012 t/m heden

Het college van burgemeester en wethouders van Lochem;

overwegende,

dat de raad aan het college van burgemeester en wethouders heeft overgelaten categorieën van voorwerpen aan te wijzen waarvoor het verbod in het eerste lid van artikel 2.10 A van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Lochem niet geldt;

gelet op artikel 2.10 C van de Algemene Plaatselijke Verordening van de

gemeente Lochem en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht:

b e s l u i t:

vast te stellen:

Regels voor uitstallingen bij winkels in de gemeente Lochem:

Artikel 1 Categorieën van voorwerpen

Deze regeling heeft betrekking op uitstallingen behorende bij een winkel, zijnde reclameborden, rekken, bakken, aanbiedingsborden, goederen en speeltoestellen en dergelijke.

Artikel 2 Plaatsen uitstallingen

Het verbod als bedoeld in artikel 2.10A van de APV geldt niet voor uitstallingen bij een winkel als bedoeld in artikel 1 gedurende de openingstijden van een winkel.

Artikel 3 Voorschriften

Het verbod als bedoeld in artikel 2.10A van de APV geldt voorts niet indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften:

 • 1.

  in straten met een verkeersfunctie wordt op het trottoir een doorloopruimte van 1,50 meter vrijgelaten;

 • 2.

  in straten met de functie voetgangersgebied, waar al dan niet gemotoriseerd verkeer is toegelaten,wordt vanuit het midden van de weg aan weerskanten 2 meter vrije ruimte gelaten, voor zover de uitstallingen het gemotoriseerde verkeer niet belemmeren;

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in lid 1 en 2 wordt voor de winkels die gericht zijn op de Kleine en Grote Markt te Lochem per winkel op het wegdek de toegestane plaatsingsruimte voor uitstallingen aangegeven;

 • 4.

  het uitstallen is mogelijk over de breedte van het betreffende winkelpand;

 • 5.

  de uitstallingen zijn om veiligheidsredenen zo stevig dat ze niet kunnen omvallen of omwaaien;

 • 6.

  de uitstallingen zijn om veiligheidsredenen niet hoger dan 1,50 meter;

 • 7.

  de uitstallingen worden niet aan luifels, zonneschermen of lantaarnpalen bevestigd;

 • 8.

  de uitstallingen bestaan uit makkelijk verplaatsbare elementen;

 • 9.

  na winkelsluitingstijd wordt het trottoir schoon achtergelaten

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 26april 2012 en vervangt de Regeling Uitstallingen gemeente Lochem van 17 mei 2011.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitstallingen gemeente Lochem.

Lochem, 24 april 2012

Burgemeester en wethouders van Lochem,

Drs. J. ten Brinke F. J. Spekreijse

De secretaris, De burgemeester,