Regels voor het plaatsen van spandoeken in de gemeente Lochem

Geldend van 19-05-2011 t/m heden

Het college van burgemeester en wethouders van Lochem;

overwegende,

dat de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Lochem (APV) in artikel 2.10A regelt dat een vergunning nodig is voor het gebruik van de weg of een weggedeelte anders dan overeenkomstig de publieke functie daarvan;

dat de raad aan het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid heeft overgelaten in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving voor categorieën van voorwerpen nadere regels te stellen;

dat het college het wenselijk acht in het belang van de openbare orde en de woon- en leefomgeving nadere regels te stellen voor de behandeling van aanvragen om vergunning ten behoeve van het plaatsen van spandoeken binnen de gemeente Lochem;

gelet op artikel 2.10A, lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Lochem en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht:

b e s l u i t:

vast te stellen:

Regels voor het plaatsen van spandoeken in de gemeente Lochem:

Artikel 1 Categorieën van voorwerpen

Deze regeling heeft betrekking op spandoeken waarvoor op of aan wegen in de gemeente locaties zijn aangewezen.

Artikel 2 Locaties voor spandoeken

De spandoeken mogen uitsluitend worden geplaatst op de door het college aangewezen locaties, die als bijlage bij dit besluit zijn opgenomen. Indien een andere locatie wordt gewenst, is dit slechts mogelijk na overleg met en na instemming van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 3 Voorschriften plaatsing spandoeken

Naast het bepaalde in artikel 2.10A, lid 2, van de APV gelden de volgende voorschriften:

 • 1.

  de aanvraag om vergunning dient tenminste vier weken voorafgaand aan de gewenste plaatsingsdatum te zijn ingediend;

 • 2.

  er mag slechts reclame worden gemaakt voor activiteiten of evenementen die in de gemeente Lochem plaatsvinden;

 • 3.

  de spandoeken mogen geen handelsreclame bevatten;

 • 4.

  spandoeken boven de rijbaan moeten een vrije doorrijhoogte van minimaal 4,50 meter hebben;

 • 5.

  de plaatsingsperiode bedraagt maximaal 14 dagen voorafgaand aan de activiteit of evenement tot uiterlijk 2 dagen na afloop daarvan, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn om hiervan af te wijken;

 • 6.

  de spandoeken mogen niet aan bomen worden bevestigd;

 • 7.

  gedurende de periode 24 december tot en met 3 januari is het niet toegestaan spandoeken te plaatsen;

 • 8.

  het plaatsen en/of verwijderen van de spandoeken mag niet plaatsvinden buiten kantooruren en op zon- en feestdagen;

 • 9.

  het plaatsen en/of verwijderen van de spandoeken geschiedt zodanig dat de verkeersveiligheid niet in gevaar wordt gebracht;

 • 10.

  indien spandoeken worden opgehangen aan particuliere eigendommen, dient de eigenaar hiervoor toestemming te verlenen;

 • 11.

  de vergunninghouder neemt alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen teneinde te voorkomen dat de gemeente, dan wel derden, tengevolge van het gebruik van de vergunning schade lijden.

Artikel 4 Naleving voorschriften

Indien spandoeken worden of zijn geplaatst in strijd met het bepaalde in de verleende vergunning of het bepaalde in deze beleidsregel, wordt de vergunninghouder of degene die de spandoeken heeft geplaatst of laten plaatsen, op het betreffende voorschrift gewezen en wordt hij in de gelegenheid gesteld aan het voorschrift binnen een te stellen termijn te voldoen en/of aan de overtreding een einde te maken. Indien hieraan niet wordt voldaan, worden de spandoeken op kosten van de vergunninghouder of degene die de spandoeken heeft geplaatst of laten plaatsen, door de gemeente verwijderd.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 19 mei 2011 en vervangt de Regeling reclame-uitingen gemeente Lochem van 27 januari 2009.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling plaatsing spandoeken gemeente Lochem.

Lochem, 17 mei 2011

Burgemeester en wethouders van Lochem,

Drs. J. ten Brinke F. J. Spekreijse

De secretaris, De burgemeester,

Bijlage: Overzicht locaties voor spandoeken

Lochem

Locatie

Straatnaam

Nabij/aan/omschrijving

1

Larenseweg

vanaf de rondweg richting Lochem, rechts, tussen rijbaan en fietspad voor de eerste beukenboom.

2

Pr. Bernhardweg

vanaf de rotonde, links, tussen de rijbaan en de bushalte, voor de fietsenstalling, in de groenstrook.

3

Goorseweg

vanaf Goor, rechts, na de rotonde, tussen fietspad en de Berkel.

4

Zutphenseweg

tussen de rijbaan en het fietspad, tegenover de uitrit van het tankstation.

5

Barchemseweg

vanaf Lochem, links, tussen de rijbaan en het fietspad, 15 meter voor de stadsplattegrond.

Centrum Lochem Boven de toegangswegen naar het centrum van Lochem zijn nog locaties waar spandoeken kunnen worden opgehangen. Deze moeten worden bevestigd aan particuliere panden. De eigenaren hiervan dienen hiervoor toestemming te verlenen.

Locatie

Straatnaam

Nabij/aan/omschrijving

6

Walderstraat

aan de zijde van de Mauritsweg, tussen de huisnummers 30 en 37.

7

Molenstraat

aan de zijde van de Julianaweg, tussen de huisnummers 50 en 17.

8

Smeestraat

aan de zijde van de Nieuwstad tussen de huisnummers 14 en Oosterwal 27.

Laren

Locatie

Straatnaam

Nabij/aan/omschrijving

1

Deventerweg

vanaf Harfsen, net voor de Molenbeek, rechts, achter de fietsstrook.

2

Rengersweg

vanaf Lochem, tussen de rijbaan en de Oosterenkweg, achter de sloot.

Barchem

Locatie

Straatnaam

Nabij/aan/omschrijving

1

Kerklaan

tussen de parkeerplaats en het trottoir langs de Beukenlaan, front naar de Van Damstraat.

Locaties van de andere kernen worden zo spoedig mogelijk aangevuld.