Vergunningen in de Horeca

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Intitulé

Vergunningen in de Horeca

Procedure bij aanvragen

Inleiding

In deze notitie wordt de procedure vastgelegd voor de wijze waarop door de gemeente Heemstede wordt omgegaan met aanvragen van aan horeca gerelateerde vergunningen. Specifiek wordt ingegaan op de situatie waarin een ondernemer een aanvraag doet voor een horecagerelateerde vergunning terwijl hij het horecabedrijf al exploiteert. De vraag of dit wordt toegestaan wordt immers nogal eens gesteld. Via deze procedurebeschrijving wordt op deze vraag vanuit de optiek van Heemstede een antwoord gegeven.

1. Vergunningen

Onderwerp van deze procedurebeschrijving zijn de vergunning op grond van de Drank- en Horecawet en de vergunning op grond van de Wet op de Kansspelen.

1.2 Drank- en horecavergunning

Op grond van artikel 3 van de Drank- en horecawet is het verboden zonder vergunning van Burgemeester en wethouders het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen. Onder horecabedrijf valt de activiteit in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse.

1.2.1 Nieuwe vergunning

Volledige aanvraag

Bij een volledige aanvraag volgt een toestemmingsbrief waarin de volgende voorschriften zijn opgenomen:

 • 1.

  Het is zonder vergunning verboden het horecabedrijf voor bezoekers geopend te hebben. Op dit moment zijn er geen strafbare- en andere feiten bekend op grond waarvan de vergunning geweigerd moet worden. Daarom wordt u toegestaan om gedurende de behandelingstermijn van uw aanvraag het horecabedrijf geopend te hebben.

 • 2.

  Het is alleen de op de vergunningaanvraag vermelde leidinggevenden toegestaan het horecabedrijf te exploiteren, een van deze personen dient gedurende de opening in de inrichting aanwezig te zijn.

 • 3.

  Overtreden van de voorschriften verbonden aan deze toestemming leidt tot intrekking van de toestemming en betekent dat de ondernemer het horecabedrijf gesloten moet houden totdat definitief op de aanvraag is beslist.

 • 4.

  De toestemmingsbrief geldt voor maximaal drie maanden.

 • 5.

  De toestemmingsbrief dient in het horecabedrijf aanwezig te zijn en getoond te kunnen worden indien het bevoegde gezag daarom vraagt.

 • 6.

  De toestemmingsbrief vervalt op het moment dat de drie maanden zijn verstreken of (zoveel eerder) op het moment dat definitief op de aanvraag is beslist.

Niet voldoen aan inrichtingseisen (bij volledige aanvraag)

 • ·

  Na constatering krijgt de ondernemer vier weken de tijd om de benodigde voorzieningen te treffen en alsnog te voldoen aan de inrichtingseisen. Dit wordt schriftelijk medegedeeld. Deze termijn kan nog met vier weken verlengd worden, indien niet kan worden verwacht dat de te treffen voorzieningen niet gedurende de eerste termijn kunnen worden gerealiseerd. De ondernemer wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

 • ·

  Als na deze termijnen de inrichting nog niet voldoet volgt een besluit tot niet in behandeling nemen van de aanvraag. De ondernemer wordt gewezen op de consequenties van de illegale situatie.

Onvolledige aanvraag

 • ·

  Bij een onvolledige aanvraag volgt geen toestemmingsbrief.

  • 1.

   De ondernemer wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de ontbrekende gegevens en verzocht alsnog de ontbrekende gegevens te overleggen.

  • 2.

   De termijn voor het aanleveren van de ontbrekende gegevens is twee weken na verzenddatum van de brief.

  • 3.

   Indien de ondernemer geen gehoor geeft aan het verzoek of slechts onderdelen van het gevraagde aanlevert volgt een besluit tot het niet in behandeling nemen van de aanvraag. De ondernemer wordt hierbij gewezen op de consequenties van de illegale situatie.

1.2.2. Wijziging van de vergunning

Volledige aanvraag

 • ·

  Bij een volledige aanvraag volgt een toestemmingsbrief waarin de volgende voorschriften zijn opgenomen:

  • 1.

   De nieuwe leiddinggevende mag niet zelfstandig maar alleen in aanwezigheid van een op de vergunning vermelde persoon in de horeca-inrichting optreden.

  • 2.

   Overtreden van de voorschriften verbonden aan de toestemmingsbrief leidt tot intrekking van de toestemming.

  • 3.

   De toestemmingsbrief geldt voor maximaal drie maanden.

  • 4.

   De toestemmingsbrief vervalt op het moment dat de drie maanden zijn verstreken of op het moment dat definitief op de aanvraag is beslist. Bij schriftelijke intrekking van de toestemming of de weigering van de vergunning wordt betrokkene gewezen op de consequenties van de illegale situatie.

Onvolledige aanvraag

 • ·

  De ondernemer wordt schriftelijk op de hoogte gesteld en verzocht alsnog het ontbrekende in te leveren.

 • ·

  De termijn om de ontbrekende bescheiden / gegevens aan te leveren is twee weken na verzending van de brief.

 • ·

  Indien de ondernemer aan het verzoek geen gehoor geeft of slechts onderdelen van het gevraagde aanlevert volgt een besluit tot niet in behandeling nemen van de aanvraag. De ondernemer wordt voorts gewezen op de consequenties van de illegale situatie.

1.2 Speelautomatenvergunning

Op grond van de Wet op de Kansspelen is het verboden om zonder vergunning van de burgemeester speelautomaten in de inrichting aanwezig te hebben.

1.2.1 Nieuwe vergunning

Volledige aanvraag

 • ·

  Bij een volledige aanvraag volgt geen toestemmingsbrief. De ondernemer wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de ontvangst van de aanvraag en geïnformeerd over de connexiteit met de drank- en horecavergunning.

 • ·

  De speelautomatenvergunning wordt niet verleend voordat definitief op de aanvraag voor een drank- en horecavergunning is beslist.

Niet voldoen aan inrichtingseisen (bij volledige aanvraag)

 • ·

  Na constatering krijgt de ondernemer vier weken de tijd om de benodigde voorzieningen te treffen en alsnog te voldoen aan de inrichtingseisen. Dit wordt schriftelijk medegedeeld. Deze termijn kan nog met vier weken verlengd worden, indien niet kan worden verwacht dat de te treffen voorzieningen niet gedurende de eerste termijn kunnen worden gerealiseerd. De ondernemer wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

 • ·

  Als na deze termijnen de inrichting nog niet voldoet volgt een besluit tot niet in behandeling nemen van de aanvraag. De ondernemer wordt gewezen op de consequenties van de illegale situatie.

Onvolledige aanvraag

 • ·

  De ondernemer wordt schriftelijk op de hoogte gesteld en verzocht alsnog de ontbrekende bescheiden / gegevens in te leveren.

 • ·

  De termijn om de ontbrekende bescheiden / gegevens aan te leveren is twee weken na verzending van de brief.

 • ·

  Indien de ondernemer aan het verzoek geen gehoor geeft of slechts onderdelen van het gevraagde aanlevert volgt een besluit tot niet in behandeling nemen van de aanvraag. De ondernemer wordt gewezen op de consequenties van de illegale situatie.

Ondertekening

Vastgesteld bij collegebesluit van bij besluit van 6 augustus 2003 en gewijzigd vastgesteld op 15 december 2009 en gepubliceerd in de Heemsteder op 23 december 2009.
Dit beleid treedt in werking op 1 januari 2010.