Regeling vervallen per 28-03-2013

Horeca Sanctiebeleid Heemstede

Geldend van 01-01-2010 t/m 27-03-2013

Intitulé

HORECA SANCTIEBELEID HEEMSTEDE

Hoofdstuk 1. Algemeen

Toepassingsgebied

Het horeca sanctiebeleid is van toepassing op alle horecabedrijven (alcoholverstrekkende en niet alcoholverstrekkende) in de gemeente Heemstede.

Basis

Het horeca sanctiebeleid is een uitwerking van hoofdstuk 2, afdeling 8 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Sanctiebeleid

Het horeca sanctiebeleid bestaat uit een aantal elementen:

 • a.

  duidelijke gemeentelijke regelgeving;

 • b.

  controles uitgevoerd door basisteam Duinrand van de politie, onder regie van de afdeling Bijzondere Wetten;

 • c.

  snelle reactie bij klachten van omwonenden over overlast;

 • d.

  waarschuwingen (gele kaarten) bij overtredingen, uitgereikt door de politie en snelle bestuurlijke actie (rode kaarten) bij recidive.

Ad. a. Duidelijke gemeentelijke regelgeving

De APV stelt regels ten aanzien van de sluitingstijden die gelden voor horeca-ondenemingen. In deze nota wordt duidelijkheid gegeven over de op te leggen sancties als de regels van de APV niet worden nageleefd. Hierdoor kan snel (lik op stuk) en consequent worden opgetreden bij horecaoverlast.

Ad. b. Systematische controles door het basisteam

Het basisteam Duinrand voert periodieke controles uit bij de horecabedrijven. De prioriteit ligt bij bedrijven waarvan op basis van rapportages verwacht wordt dat er mogelijk overtredingen kunnen plaatsvinden.

Ad. c. Snelle reactie bij klachten van omwonenden over overlast

Klachten die bij de politie binnenkomen over horecaoverlast krijgen zoveel mogelijk snel een vervolg.

Ad. d. Waarschuwingen (gele kaarten) bij overtredingen, uitgereikt door de politie en snelle bestuurlijke actie (rode kaarten) bij recidive.

Bij door de politie geconstateerde overtredingen wordt op de eerstvolgende werkdag een waarschuwing aan de horecaondernemer verzonden. In deze waarschuwing wordt nogmaals het sanctiebeleid onder de aandacht gebracht en wordt meegedeeld dat bij recidive binnen een half jaar een sanctie zal volgen.

Bij recidive wordt de ondernemer binnen vijf werkdagen door of namens de burgemeester uitgenodigd voor een zienswijzegesprek. Onmiddellijk na het gesprek neemt de burgemeester een besluit over het opleggen van een sanctie. In het kader van het “lik op stuk” beleid wordt de behandeltijd zo kort mogelijk gehouden en de sanctie snel opgelegd. De sanctie wordt schriftelijk bekend gemaakt aan de ondernemer.

Hoofdstuk 2. Horeca Sanctiebeleid in relatie tot het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

Naast de voorschriften die op basis van de APV aan de horeca worden gesteld, moeten alle

horecabedrijven ook voldoen aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit. Vaak blijkt sprake te zijn van een samenloop van overtredingen: de horecainrichting is na sluitingstijd nog open én produceert geluidsoverlast.

Handhaving van het Activiteitenbesluit is een bevoegdheid van het college, handhaving van de sluitingstijd is een bevoegdheid van de burgemeester.

Hoofdstuk 3. Dwangsom

Op grond van artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht kan het orgaan dat bevoegd is bestuursdwang toe te passen ook een dwangsom opleggen. Uitgangspunt is dat wordt opgetreden volgens het Horeca Sanctiebeleid. Alleen in gevallen waarin dit beleid niet effectief is, kan worden gekozen voor de dwangsom.

Hoofdstuk 4. Zienswijze van horecaondernemer

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht moet een belanghebbende in de gelegenheid worden gesteld zijn zienswijze kenbaar te maken voordat het bestuursorgaan een besluit neemt.

Een maatregel op grond van het horeca sanctiebeleid is een besluit.

Voorafgaand aan het besluit wordt de belanghebbende daarom in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen.

Hoofdstuk 5. Horeca Sanctiebeleid

Gelet op het bepaalde in hoofdstuk 2, afdeling 8 APV geldt voor de Heemsteedse horeca-inrichtingen het volgende sanctiebeleid:

Paragraaf 1 Inrichtingen die een overtreding begaan van de sluitingstijden op grond van artikel 2:29 of 2:30 APV.

 • 1.1.

  Als door de politie dan wel door de daartoe bevoegde ambtenaren van de gemeente geconstateerd wordt dat een ondernemer handelt in strijd met bovengenoemde bepalingen volgt direct een mondelinge waarschuwing.

 • 1.2.

  De mondelinge waarschuwing wordt binnen een week na de constatering schriftelijk bevestigd.

 • 1.3.

  Als binnen een half jaar na de eerste overtreding een tweede overtreding wordt geconstateerd kan de burgemeester voor die inrichting de sluitingstijd op de eerstvolgende vrijdag- en zaterdagavond vaststellen op 20.30 uur.

 • 1.4.

  Als binnen een half jaar na de tweede overtreding een derde overtreding van de sluitingstijd wordt geconstateerd kan de burgemeester de sluitingstijd voor een periode van ten hoogste 7 dagen vaststellen op 20.30 uur.

 • 1.5.

  Als binnen een half jaar na de vorige overtreding een vierde overtreding van de sluitingstijd wordt geconstateerd kan de burgemeester de sluitingstijd voor een periode van ten hoogste 30 dagen vaststellen op 20.30 uur, dan wel besluiten de inrichting volledig te sluiten voor een periode van ten hoogste 7 dagen, dan wel een dwangsom opleggen;

Paragraaf 2 Inrichting met een terras

 • 2.1.

  Als door de politie dan wel door de daartoe bevoegde ambtenaren van de gemeente een overtreding van de sluitingstijd van het terras wordt geconstateerd volgt direct een mondelinge waarschuwing.

 • 2.2.

  De mondelinge waarschuwing wordt binnen een week na de constatering schriftelijk bevestigd.

 • 2.3.

  Als binnen een half jaar na de eerste overtreding een tweede overtreding van de sluitingstijd van het terras wordt geconstateerd, kan de burgemeester de sluitingstijd van het terras voor 3 dagen, te weten een donderdag-, vrijdag en zaterdagavond, vaststellen op 20.30 uur.

 • 2.4.

  Als binnen een half jaar na de tweede overtreding een derde overtreding van de sluitingstijd van het terras wordt geconstateerd kan de burgemeester de sluitingstijden van het terras voor ten hoogste 14 dagen vaststellen op 20.30 uur, of een dwangsom opleggen;

 • 2.5.

  Als binnen een half jaar na de derde overtreding een vierde overtreding van de sluitingstijd wordt geconstateerd kan de burgemeester besluiten tot andere passende maatregelen.

Paragraaf 3

Het in paragraaf 1 geformuleerde sanctiebeleid geldt ook voor horecainrichtingen die geopend zijn op basis van een vergunning als bedoeld in de notitie Vergunningen in de Horeca, met dien verstande dat na een tweede overtreding de vergunning wordt ingetrokken.

Paragraaf 4 Overtreding artikel 2:32 APV.

 • 4.1.

  Indien in een horeca-inrichting sprake is van overtreding van artikel 2:32 APV volgt - zolang het belang van het opsporingsonderzoek zich daartegen niet verzet – direct een mondelinge waarschuwing.

 • 4.2

  Deze waarschuwing wordt binnen een week schriftelijk bevestigd.

 • 4.2.

  Bij recidive binnen een half jaar kan de burgemeester besluiten de inrichting voor een nader te bepalen periode te sluiten.

Ondertekening

Vastgesteld bij collegebesluit van 15 december 2009 en gepubliceerd in de Heemsteder op 23 december 2009.
Dit beleid treedt in werking per 1 januari 2010.