Beleid met betrekking tot afzonderlijke inzameling van afvalstoffen

Geldend van 18-02-2010 t/m heden

Intitulé

BELEID MET BETREKKING TOT AFZONDERLIJKE INZAMELING VAN AFVALSTOFFEN

Op grond van het bepaalde in artikel 2, tweede lid, van de Afvalstoffenverordening kunnen burgemeester en wethouders inzamelaars aanwijzen voor het afzonderlijk inzamelen van bepaalde categorieën afvalstoffen. Het college kan aan het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen voorschriften en beperkingen in belang met de bescherming van het milieu verbinden.

In verband met bovengenoemde aanwijzing is door het college van burgemeester en wethouders beleid vastgesteld met betrekking tot het afzonderlijk inzamelen van afvalstoffen (niet zijnde textiel of oud papier en karton) door andere partijen dan de inzameldienst. Dit beleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

Burgemeester en wethouders kunnen jaarlijks meerdere partijen of instellingen aanwijzen voor het afzonderlijk inzamelen van bepaalde categorieën afvalstoffen. Er is geen maximum gesteld aan het totale aantal aanwijzingen per kalenderjaar. Wel is er een maximum gesteld aan het aantal inzamelaars dat dezelfde afvalstof inzamelt in hetzelfde gebied (woonwijk). Dit om een rendabele inzameling mogelijk te maken.

Voor de aanwijzingen worden de volgende criteria gehanteerd:

  • 1.

    de inzameling moet bijdragen aan een hoger milieurendement;

  • 2.

    er mogen maximaal twee inzamelaars, die dezelfde afvalstof inzamelen, in hetzelfde gebied actief zijn.

Wanneer een verzoek tot aanwijzing gehonoreerd is, wordt in overleg met de betreffende partij of instelling bekeken op welke wijze en/of dagen ingezameld mag worden. De aanwijzing is één kalenderjaar geldig.

Degenen die aangewezen zijn dienen zo spoedig mogelijk na de inzamelingsactie een opgave te verstrekken van de door hen opgehaalde hoeveelheid van de betreffende afvalstof.

Ondertekening

Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 2 februari 2010
Gepubliceerd in de Heemsteder op 10 februari 2010.