Regeling vervallen per 10-10-2013

Beleid avondopenstelling winkels op grond van artikel 6 en 7 Verordening winkeltijden

Geldend van 09-07-2009 t/m 09-10-2013 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2009

Intitulé

Beleid avondopenstelling winkels op grond van artikel 6 en 7 Verordening winkeltijden

Aanleiding

In Heemstede heeft naar aanleiding van het verzoek voor een ontheffing voor een openstelling op zon- en feestdagen op grond van artikel 7 van de Verordening winkeltijden Heemstede de raadscommissie Middelen verzocht om een uitwerking van de criteria op basis waarvan wordt beoordeeld of de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Dit heeft aanleiding gegeven om beleidsregels, zoals bedoeld in artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht, vast te stellen. De beleidsregels geven invulling aan bevoegdheden op grond van de wettelijke regels. De in de wet en verordening opgenomen regels blijven onverkort van kracht.

Op grond van artikel 3, vierde lid van de Winkeltijdenwet en artikel 7 van de Verordening winkeltijden Heemstede kan het college van burgemeester en wethouders voor zon- en feestdagen aan maximaal 1 winkel ontheffing verlenen om open te zijn tussen 16.00 uur en 22.00 uur. Deze ontheffing kan alleen worden verleend aan een winkel die gesloten is op zon- en feestdagen tussen 0 en 16 uur en waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren worden verkocht. In deze winkel mag dan geen sterke drank worden verkocht als bedoeld in artikel 1, eerste lid, Drank- en Horecawet.

Tevens kan het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 7, tweede lid van de Winkeltijdenwet en artikel 6 van de Verordening winkeltijden Heemstede voor werkdagen aan een winkel ontheffing verlenen voor een openstelling tussen 22.00 en 6.00 uur.

Afweging van belangen

Bij avondwinkels spelen met name openbare orde en overlast een rol. Bij overlast kan worden gedacht aan overlast voor omwonenden, maar ook voor publiek op straat.

Bij de afweging van belangen van omwonenden aan de hand van onderstaande criteria, wordt onder andere gekeken naar:

 • ·

  meldingen bij de politie over overlast,

 • ·

  meldingen bij het meldpunt overlast van de gemeente over overlast,

 • ·

  geluidsmetingen,

 • ·

  onderzoek zoals verkeerstellingen door verkeerskundigen van de politie en/of gemeente,

 • ·

  horen van omwonenden voordat een beslissing wordt genomen op een aanvraag voor een ontheffing.

Weigeringsgrond

Op grond van artikelen 6, tweede lid en 7, vierde lid, van de Verordening winkeltijden Heemstede wordt een ontheffing geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beinvloed door de openstelling van de winkel.

Inhoud beleid

Bij de beoordeling of de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van een winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op grond van artikel 6, eerste lid en artikel 7, eerste lid van de Verordening winkeltijden Heemstede worden in elk geval de volgende criteria in ogenschouw genomen:

 • 1.

  de verkeersaantrekkende werking van de winkel zal naar verwachting de veiligheid op de weg in gevaar brengen en/of overlast veroorzaken voor omwonenden;

 • 2.

  het gebruik van parkeerplaatsen bij winkelbezoek zal naar verwachting overlast of parkeerproblematiek voor de reguliere gebruikers/bewoners in de nabije omgeving veroorzaken;

 • 3.

  de geluidsoverlast veroorzaakt door bezoekers, medewerkers en/of leveranciers van de winkel zal naar verwachting onevenredig zijn voor omwonenden;

 • 4.

  er zal naar verwachting een bovenmatige vervuiling van de omgeving ontstaan;

 • 5.

  de verkeerd geparkeerde fietsen en/of winkelwagentjes zullen naar verwachting onevenredige overlast veroorzaken voor omwonenden.

Ondertekening

Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 30 juni 2009.
Van kracht vanaf 1 juli 2009.