Regeling vervallen per 06-01-2014

Aanwijzing overige verstrekkingen op grond van artikel 7 Verordening gemeentelijke basisadministratie peroonsgegevens Heemstede 2009

Geldend van 14-01-2010 t/m 05-01-2014 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2010

Intitulé

AANWIJZING OVERIGE VERSTREKKINGEN OP GROND VAN ARTIKEL 7 VERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS HEEMSTEDE 2009

Rechtspersonen, die namens de verantwoordelijke beleid uitvoeren

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid Wet GBA kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in artikel 98 en 99 Wet GBA, gegevens verstrekt worden aan rechtspersonen die namens de verantwoordelijke beleid uitvoeren, voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

De informatieverstrekking moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • A.

  De benodigde verstrekking volgt rechtstreeks uit het beleid, dat de rechtspersoon voor de verantwoordelijke uitvoert.

 • B.

  De rechtspersoon mag geen winstoogmerk hebben.

 • C.

  De verstrekking moet noodzakelijk zijn in het belang van de bescherming van betrokkene of van rechten en vrijheden van anderen.

 • D.

  De verstrekking moet gebaseerd zijn op een dringende maatschappelijke behoefte.

 • E.

  De verstrekking moet in een juiste verhouding staan tot het doel waarvoor de gegevens gevraagd worden; dit doel moet niet op een minder ingrijpende manier bereikt kunnen worden.

 • F.

  Indien de betrokkene om geheimhouding heeft gevraagd, zal te allen tijde schriftelijke toestemming van de ingeschreven voorafgaan aan de verstrekking.

 • G.

  In beginsel worden uitsluitend algemene en verwijsgegevens over de naam, de naam van de echtgeno(o)t(e) dan wel geregistreerde partner of de eerdere echtgeno(o)t(e) dan wel geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgeno(o)t(e) dan wel geregistreerde partner of de eerdere echtgeno(o)t(e) dan wel geregistreerde partner, het adres, de gemeente van inschrijving, de geboortedatum en de datum van overlijden verstrekt.

 • H.

  Indien het belang van verzoeker rechtvaardigt meer dan de onder G genoemde gegevens te verstrekken, kan de beheerder besluiten tot verstrekking van andere gegevens over te gaan, voor zover de privacybelangen van de geregistreerde de verstrekking niet in de weg staan, waarna alle gegevens zullen worden geprotocolleerd.

 • I.

  Bij verstrekkingen aan organisaties buiten de Europese Unie moet bij het College bescherming persoonsgegevens nagegaan worden of het beschermingsniveau voor verwerking van de persoonsgegevens in het land van de aanvragende organisatie passend is. Bij onvoldoende waarborging van het beschermingsniveau zullen de gegevens niet verstrekt worden.

Voor het gebruik van de persoonsgegevens door de rechtspersoon moet voldaan worden aan de vereisten zoals gesteld in artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens.

Overige derden

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid Wet GBA kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in artikel 98 en 99 Wet GBA, aan de volgende derden op verzoek gegevens worden verstrekt, voorzover de persoonlijke levenssfeer van de bevraagde daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

 • -

  (door de gemeente) gesubsidieerde instellingen

 • -

  erkende instellingen die zich bezig houden met gezondheidszorg

 • -

  erkende instituten die zich bezig houden met wetenschappelijk onderzoek

 • -

  woningcorporaties en woningbouwverenigingen

 • -

  organisaties met een maatschappelijk doel

 • -

  organisaties op levensbeschouwelijke grondslag zoals kerkgenootschappen en het humanistisch verbond

 • -

  derden in het kader van de Wet rampen en zware ongevallen

 • -

  particulieren met een gerechtvaardigd doel

De aanvraag en informatieverstrekking moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • A.

  Een aanvraag om informatie dient schriftelijk te worden ingediend.

 • B.

  In het verzoek dient duidelijk omschreven te zijn waarom de informatie wordt gevraagd.

 • C.

  Geen informatie wordt verstrekt over niet met naam en toenaam genoemde personen.

 • D.

  Indien niet met zekerheid kan worden vastgesteld welke persoon het verzoek behelst, wordt niet tot verstrekking overgegaan.

 • E.

  Verstrekkingen vinden alleen plaats voorzover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van betrokkene dan wel de rechten of vrijheden van anderen.

 • F.

  Indien met verificatie van de in het verzoek vermelde personalia kan worden volstaan, gelet op het belang van de verzoeker, wordt niet tot aanvulling van gegevens overgegaan.

 • G.

  Indien de informatie wordt gevraagd ten behoeve van een commercieel doel, vindt geen verstrekking plaats.

 • H.

  Indien informatie wordt gevraagd door particulieren, wordt aan betrokkene om uitdrukkelijke toestemming verzocht; indien betrokkene naar een andere gemeente verhuisd is, wordt het verzoek naar die gemeente doorgezonden.

 • I.

  Informatieverstrekking vindt alleen plaats wanneer na afweging van de belangen het belang van de verzoeker zwaarder weegt dan het privacybelang van betrokkene.

 • J.

  Indien geen juiste belangenafweging kan worden gemaakt, kan de ingeschrevene worden gevraagd toestemming te verlenen om tot verstrekking over te gaan.

 • K.

  Indien de ingeschrevene om geheimhouding heeft gevraagd, zal te allen tijde schriftelijke toestemming van de ingeschrevene vooraf gaan aan de verstrekking.

 • L.

  Verzoeker kan worden gevraagd bewijsstukken te overleggen, waaruit het belang van de verzoeker blijkt. Bij het niet overleggen hiervan kan zonder opgave van reden worden geweigerd tot verstrekking over te gaan.

 • M.

  In beginsel worden uitsluitend algemene en verwijsgegevens over de naam, de naam van de echtgeno(o)t(e) dan wel geregistreerde partner of de eerdere echtgeno(o)t(e) dan wel geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgeno(o)t(e) dan wel geregistreerde partner of de eerdere echtgeno(o)t(e) dan wel geregistreerde partner, het adres, de gemeente van inschrijving, de geboortedatum en de datum van overlijden verstrekt.

 • N.

  Indien het belang van verzoeker rechtvaardigt meer dan de onder M genoemde gegevens te verstrekken, kan de beheerder besluiten tot verstrekking van andere gegevens over te gaan, voor zover de privacybelangen van de geregistreerde de verstrekking niet in de weg staan, waarna alle gegevens zullen worden geprotocolleerd.

 • O.

  Bij verstrekkingen aan organisaties buiten de Europese Unie moet bij het College bescherming persoonsgegevens nagegaan worden of het beschermingsniveau voor verwerking van de persoonsgegevens in het land van de aanvragende organisatie passend is. Bij onvoldoende waarborging van het beschermingsniveau zullen de gegevens niet verstrekt worden.

Ondertekening

Vastgesteld bij besluit van het college van 22 december 2009.