Mandaatbesluit wegsleepverordening gemeente Middelburg 2005

Geldend van 27-10-2005 t/m heden

Intitulé

MANDAATBESLUIT WEGSLEEPVERORDENING MIDDELBURG 2005

Burgemeester en wethouders en de burgemeester van Middelburg, elk voor zover hun/zijn bevoegdheid reikt;

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (in het bijzonder de artikelen 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 170 tot en met 174 van die wet) en de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t e n:

te mandateren

I aan

 • ·

  de executieve politieambtenaren van de Regiopolitie Zeeland;

 • ·

  de executieve politieambtenaren van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD);

 • ·

  de door de Korpschef van de regiopolitie Zeeland aangewezen overige medewerkers van dat korps;

 • ·

  de executieve ambtenaren van het Korps Koninklijke Marechaussee;

 • ·

  de onder hun verantwoordelijkheid werkzame medewerkers van de gemeente Middelburg die door burgemeester en wethouders zijn aangewezen:

  de bevoegdheid van burgemeester en wethouders tot

 • Ø

  het overbrengen en in bewaring stellen van een voertuig indien met het voertuig een bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1994 vastgesteld voorschrift wordt overtreden en bovendien verwijdering van het voertuig noodzakelijk is in verband met de omstandigheden genoemd in voormelde wet;

 • Ø

  het bekendmaken van de beschikking tot toepassing van de bestuursdwang;

  en de bevoegdheid van de burgemeester tot

 • Ø

  het overbrengen en in bewaring stellen van een voertuig als bedoeld in artikel 174, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

 • Ø

  het doen van de bekendmaking van de overbrenging en inbewaringstelling bedoeld in artikel 171 juncto artikel 174, derde lid van voormelde wet;

II aan de door burgemeester en wethouders aangewezen medewerkers van de gemeente Middelburg de bevoegdheid tot

 • Ø

  het (doen) bijhouden van een register waarin aantekening wordt gehouden van de gevallen waarin het overbrengen en in bewaring stellen wordt uitgeoefend en het verstrekken van gegevens uit dat register aan belanghebbenden;

 • Ø

  het beslissen tot teruggave van een voertuig aan de rechthebbende;

 • Ø

  de inning van de kosten verbonden aan de bestuursdwang c.q. de overbrenging en in bewaringstelling van een voertuig, inclusief de bevoegdheid tot het opschorten van de afgifte van een voertuig totdat de kosten zijn voldaan;

 • Ø

  de invordering van de kosten, verhoogd met de op de invordering vallende kosten, bij dwangbevel;

 • Ø

  de verkoop, eigendomsoverdracht om niet of vernietiging van overgebrachte en in bewaring genomen voertuigen;

 • Ø

  de terugbetaling van de kosten verbonden aan de toepassing van de bestuursdwang c.q. de overbrenging en inbewaringstelling, in de omstandigheden als bedoeld in artikel 172, leden 3 tot en met 7 van de Wegenverkeerswet 1994;

III aan Auto Kuzee CV te Ritthem de bevoegdheid tot

  • Ø

   de inning van de kosten verbonden aan de bestuursdwang c.q. de overbrenging en inbewaringstelling van een voertuig inclusief de bevoegdheid tot het opschorten van de afgifte van een voertuig totdat de kosten zijn voldaan;

  • Ø

   beslissen over de afgifte van een voertuig, ingeval inbewaringstelling heeft plaatsgevonden op grond van artikel 130 of 164 van de Wegenverkeersweg 1994 slechts na verkregen toestemming van de politie.

Ondertekening

Middelburg, 28 juni 2005
Burgemeester en wethouders van Middelburg,
de secretaris, de burgemeester,
drs.ing A.A. Eijkenaar mr. J.M. Schouwenaar
De burgemeester van Middelburg,
mr. J.M. Schouwenaar
Publicatie: 21 september 2005.
Inwerkingtreding: 27 oktober 2005.