Regeling vervallen per 19-12-2011

Mandaatbesluit uitvoering huishoudelijke verzorging 2007

Geldend van 01-01-2007 t/m 18-12-2011

Intitulé

Mandaatbesluit uitvoering huishoudelijke verzorging 2007

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg

overwegende, dat tot 1 januari 2007 de functie “huishoudelijke verzorging” onderdeel uitmaakt van de functies genoemd in het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

dat krachtens de Regeling subsidies AWBZ het Zorgkantoor is belast met het nemen van besluiten op aanvragen voor een persoonsgebonden budget of natura-zorg op het vlak van huishoudelijke verzorging;

dat vanaf 1 januari 2007 de functie “huishoudelijke verzorging” valt onder het regime van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);

dat ingevolge het overgangsrecht ex artikel 41 van de Wmo, het college is belast met het nemen van besluiten op bedoelde aanvragen, zulks ingaande 1 januari 2007 tot uiterlijk één jaar na inwerkingtreding van de wet;

dat het college de uitoefening van voormelde besluitbevoegdheid wenst op te dragen aan WMO-kantoor Cura Nova B.V. te Tilburg;

gelet op het bepaalde in de artikelen 10:1 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

I.

De uitoefening van de bevoegdheid te besluiten op aanvragen voor een persoonsgebonden budget of natura-zorg op het vlak van huishoudelijke verzorging, als bedoeld in artikel 41 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en met inachtneming van de regeling Subsidies AWBZ, op te dragen aan de directeur van WMO-kantoor Cura Nova B.V. te Tilburg;

II. ALGEMENE BEPALINGEN

De volgende algemene bepalingen vast te stellen en van toepassing te verklaren op de bevoegdheid, zoals bedoeld onder I:

Artikel 1 Definities

Onder mandaat wordt in dit besluit verstaan de machtiging tot het in naam en onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders (hierna: het College) uitoefenen van een besluitbevoegdheid, zulks met inbegrip van de ondertekeningsbevoegdheid.

Artikel 2 Kaderstelling

  • 1. De uitoefening van de bevoegdheden geschiedt met inachtneming van de kaders en specifieke voorwaarden, zoals deze zijn vastgelegd in een met het WMO-kantoor Cura Nova B.V. te Tilburg dienaangaand te sluiten overeenkomst van opdracht;

  • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid geschiedt de uitoefening van de bevoegdheden binnen de grenzen van het recht, waarop deze bevoegdheden steunen en de terzake geldende uitvoeringsregels.

Artikel 3 Terugkoppeling

  • 1. Indien in enig geval wordt getwijfeld of de voorgenomen uitoefening van de bevoegdheid in overeenstemming is met het bepaalde in artikel 2, oefent de gemandateerde zijn bevoegdheid niet uit dan nadat hij daarover overleg heeft gepleegd met het College.

  • 2. Het bepaalde in het eerste lid vindt in elk geval plaats indien het College de wens daartoe heeft kenbaar gemaakt.

Artikel 4 Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken, waarop de besluitbevoegdheid betrekking heeft, geschiedt als volgt:

“Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg“

gevolgd door de functie-aanduiding van de gemandateerde, diens handtekening en naam.

Artikel 5 Ondermandaat

De gemandateerde is bevoegd aan functionarissen van het WMO-kantoor Cura Nova B.V. te Tilburg ondermandaat te verstrekken ten aanzien van de bij dit besluit aan hem verleende bevoegdheid.

Artikel 6 Toezicht en rapportage

De gemandateerde draagt zorg voor een deugdelijke registratie van zijn in mandaat genomen besluiten. Aan de hand van de registratie stelt de gemandateerde periodiek een rapportage op over de uitoefening van zijn besluitbevoegdheden en brengt deze rapportages ter kennis van het college.

Artikel 7 Register/bekendmaking

  • 1. Het bij dit besluit verleende mandaat en de eventuele toekomstige wijziging of intrekking ervan, worden geregistreerd in een openbaar register.

  • 2. Dit besluit wordt bekendgemaakt op de wijze, zoals voorgeschreven in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007.

III.

Te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als

“Mandaatbesluit uitvoering huishoudelijke verzorging 2007”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Middelburg van 12 juni 2007,
De secretaris, De burgemeester,
mr. A. van den Brink mr. J.M. Schouwenaar