Richtlijnen voor het opstellen van de begrotingen 2005 van de gemeenschappelijke regelingen

Geldend van 24-03-2004 t/m heden

Intitulé

Richtlijnen voor het opstellen van de begrotingen 2005 van de gemeenschappelijke regelingen

De raad van de gemeente Middelburg;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Middelburg d.d. 2 maart 2004, volgnr. 04-22;

 

B  e  s  l  u  i  t :

De hierna vermelde richtlijnen voor het opstellen van de begrotingen 2005 van de gemeenschappelijke regelingen, waaraan Zeeuwse gemeenten deelnemen, te onderschrijven.

Algemeen

De begroting dient te worden samengesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting dienen te worden opgenomen.

Conform de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen dient de ontwerpbegroting voor 1 mei 2004 aan de gemeentebesturen ter beoordeling te worden gezonden.

De begroting 2005 dient te voldoen aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Nieuw beleid

Wijziging van bestaand beleid of nieuw beleid dient te worden opgenomen in een eerste wijziging van de begroting en dient met redenen te worden omkleed.

Meerjarenbegroting

Tegelijk met de ontwerpbegroting dient een meerjarenbegroting te worden overgelegd, die moet voldoen aan de daaraan gestelde eisen.

Prestatie / kengetallen

Naast de geraamde inkomsten en uitgaven in de ontwerpbegroting moeten tevens de te leveren prestaties en daarmee samenhangende kengetallen worden opgenomen, zodat inzicht kan worden verkregen in de producten en diensten die worden aangeboden. Met andere woorden: een output-gerichte begroting, waarin de resultaten van de inspanningen niet meer alleen in geld worden uigedrukt, maar waarin tevens de geleverde producten en diensten worden vermeld.

Gezamenlijk gemeentelijk aandeel

De begroting 2005 van de gemeenschappelijke regeling moet zodanig worden vastgesteld dat het gezamenlijk gemeentelijk aandeel niet hoger is dan 99% van het gezamenlijk gemeentelijk aandeel van de goedgekeurde begroting 2004, inclusief eventuele goedgekeurde begrotingswijzigingen 2004.

Reserves en voorzieningen

Er moet worden voldaan aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Hoewel in enkele gevallen de desbetreffende gemeenschappelijke regeling op dit onderdeel nog aanpassingen behoeft, is het de gemeenschappelijke regeling toegestaan om reserves en voorzieningen te vormen.

Het volgende onderscheid wordt gemaakt:

 • 1.

  Egalisatiereserve:

  • a.

   Een positief exploitatiesaldo kan in een egalisatiereserve worden gestort. Gelet op het weerstandsvermogen wordt als limiet voor de omvang van die reserve gesteld: maximaal 5% van de jaaromzet van de desbetreffende gemeenschappelijke regeling, met dien verstande dat voor de berekening van de jaaromzet uitsluitend uitgegaan wordt van activiteiten en/of producten die verband houden met verlengd lokaal bestuur. Voor de WSW-bedrijven dient de norm van 5% over de WSW-inkomsten, inclusief de rijksbijdrage te worden berekend.

  • b.

   Een negatief exploitatiesaldo komt ten laste van de egalisatiereserve of – als die niet (meer) aanwezig is – zal deze met de deelnemende gemeenten worden verrekend. Voorwaarde hierbij is dat de gemeenschappelijke regeling maatregelen dient te treffen om in de volgende jaren tekorten te voorkomen (bezuinigingen en/of kerntakendiscussie). Regeling dient te voorzien in een sluitende meerjarenraming waarin de te nemen maatregelen uitdrukkelijk worden aangegeven.

 • 2.

  Overige reserves:

  Besluiten tot vorming van, toevoeging aan of besteding van reserves worden slechts in het kader van de vaststelling van de rekening genomen;

 • 3.

  Voorzieningen worden gevormd wegens:

  • a.

   Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is te schatten;

  • b.

   Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;

  • c.

   Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot een gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal begrotingsjaren;

Elke voorziening moet de omvang hebben van de desbetreffende verplichting of het desbetreffende risico. Mutaties in voorzienigen wegens toevoegingen of voor vrijval vloeien dus uitsluitend voort uit het aanpassen aan een nieuw noodzakelijk niveau. De overige mutaties bestaan alleen uit verminderingen wegens aanwending voor het doel waarvoor de voorziening is ingesteld. De noodzaak tot het vormen van een voorziening kan zich elk moment voordoen. Het vormen van, toevoeging of onttrekking aan een voorziening vindt niet plaats dan nadat hiervoor in de vorm van een begrotingswijziging wordt voorzien.

Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

Voorzieningen worden niet gevormd voor aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.

In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen zijn bepalingen opgenomen die er in voorzien dat de deelnemende gemeenten hun gevoelen over zo’n begrotingswijziging kenbaar kunnen maken voordat het algemeen bestuur daarover een besluit neemt.

Tussentijdse rapportage

De gemeenschappelijke regeling zendt voor 15 september van ieder jaar een tussentijdse rapportage over de eerste acht maanden van het betreffende jaar aan de gemeenten.

BTW compensatiefonds

De administratie moet zo worden ingericht dat zij binnen 1 week na het verstrijken van ieder kwartaal de vereiste gegevens (ofwel de in vooraftrek gebrachte BTW dan wel de doorgeschoven BTW) aan de gemeenten kunnen verstrekken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Middelburg
in zijn openbare vergadering van 22 maart 2004,
de griffier, L. A. Vorthoren
de voorzitter, mr. J.M. Schouwenaar