Aanstelling verkeersregelaars bij evenementen

Geldend van 17-04-2008 t/m heden

Intitulé

Aanstelling verkeersregelaars bij evenementen

De burgemeester van Middelburg;

overwegende, dat verkeersregelaars als bedoeld in de Regeling verkeersregelaars bevoegd zijn om in het kader van hun werkzaamheden alle aanwijzingen te geven die nodig zijn voor een goede verkeersregeling;

dat deze verkeersregelaars onder meer optreden bij het houden van evenementen en dat zij door de opdrachtgever (houder van een evenement) verzekerd dienen te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid;

dat de aanstelling van personen tot verkeersregelaars een bevoegd is van de burgemeester doch dat zij hun werk uitvoeren onder het directe toezicht van de politie;

dat mandatering van de bevoegdheid tot aanstelling aan de korpschef regiopolitie Zeeland mogelijk is en dat de burgemeester geen beletselen aanwezig acht om hiertoe over te gaan; dat ingevolge artikel 10:4 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht mandaatverlening aan een niet onder de verantwoordelijkheid van de mandaatgever werkzame persoon alleen mogelijk is indien de gemandateerde hiermee instemt; dat de Regiopolitie Zeeland met een mandaat zoals hieromschreven instemt;

gelet op artikel 10:1 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht en de regeling verkeersregelaars (Stcrt. 20 april 2000, 79);

B E S L U I T :

  • 1.

    de korpschef regiopolitie Zeeland dan wel een door hem nader aangewezen ambtenaar van politie mandaat te verlenen tot het aanstellen van verkeersregelaars bij evenementen;

  • 2.

    aan het mandaat de voorwaarde te verbinden dat de aanstelling alleen kan plaatsvinden indien schriftelijk is aangetoond dat de verkeersregelaar genoegzaam verzekerd is door middel van een ‘Uitgebreide evenementenverzekering” waarin het regelen van het verkeer is gedekt.

Ondertekening

Middelburg, 7 april 2008.
De burgemeester voornoemd,
mr. J.M. Schouwenaar.