Beheersverordening algemene begraafplaatsen Valkenburg aan de Geul 2010.

Geldend van 08-06-2011 t/m heden

Intitulé

Beheersverordening algemene begraafplaatsen Valkenburg aan de Geul 2010.

Begraafplaatsverordening van de algemene begraafplaatsen.

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 maart 2011 strekkende tot een algehele herziening van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Valkenburg aan de Geul;

Gehoord de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer;

Gelet op de bepalingen van de Wet op de lijkbezorging alsmede de Gemeentewet;

Overwegende dat het gewenst is om nieuwe regels vast te stellen voor het huidige gebruik en beheer van de algemene begraafplaatsen;

B E S L U I T :

Vast te stellen de volgende verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen in de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • A.

  begraafplaats:

  • -

   de Algemene begraafplaats aan de Cauberg te Valkenburg;

  • -

   de Algemene begraafplaats te Sibbe;

  • -

   de Algemene begraafplaats aan de Langen Akker te Berg en Terblijt;

  • -

   de Algemene begraafplaats tegenover de kerk te Berg en Terblijt

  • -

   de Algemene begraafplaats naast de kerk te Berg en Terblijt.

 • B.

  particulier graf: een graf zijnde een huurgraf of koopgraf.

 • C.

  huurgraf:

  • -

   een graf, grafkelder en galerijgraf daaronder inbegrepen, waar voor bepaalde tijd aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

   • 1.

    het doen begraven en begraven houden van lijken;

   • 2.

    het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

   • 3.

    het doen verstrooien van as.

 • D.

  koopgraf:

  • -

   een graf, grafkelder en galerijgraf daaronder inbegrepen, waar voor bepaalde tijd aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

   • 1.

    het doen begraven en begraven houden van lijken;

   • 2.

    het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

   • 3.

    het doen verstrooien van as.

 • E.

  algemeen graf:

  • -

   een graf bij de gemeente in beheer waarin eenieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • F.

  huururnengraf:

  • -

   een graf, grafkelder en galerijgraf daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

   • 1.

    het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

   • 2.

    het doen verstrooien van as.

 • G.

  huururnen-nis:

  • -

   een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen.

 • H.

  koopurnen-nis;

  • -

   een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen.

 • I.

  urn: en voorwerp ter berging van één of meer asbussen.

 • J.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene.

 • K.

  grafbedekking: gedenkteken inclusief afdekplaat en fundering en blijvende of niet blijvende beplanting op een graf, urnengraf, galerijgraf of een verstrooiingsplaats.

 • L.

  beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of diegene die hem vervangt.

 • M.

  rechthebbende; natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie het uitsluitend recht is verleend zoals bedoeld in sub C, E, F, G en H van dit artikel.

 • N.

  belanghebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie het gebruik van een ruimte in een algemeen graf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden.

 • O.

  eigenaar: natuurlijke persoon of rechtspersoon die de grafbedekking op een graf in eigendom heeft.

Artikel 2 Uitbreiding begrippen

 • 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voor zover van toepassing onder graf mede verstaan: urnengraf, urnennis, galerijgraf.

 • 2. Het beheer van de begraafplaats wordt gevoerd door het hoofd van de afdeling gemeentewerken, onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders. Onder toezicht van het college van burgemeester en wethouders worden één of meer daartoe personen belast met:

  • a.

   De aanwezige administratie van de begraafplaatsen;

  • b.

   De dagelijkse leiding van de begraafplaatsen;

  • c.

   Het onderhoud van de begraafplaatsen;

  • d.

   Het doen delven of openen en sluiten van graven.

Artikel 3 Bewoners Gemeente Valkenburg aan de Geul

 • 1. De onder artikel 1 sub A genoemde begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving van lijken en het bijzetten van asbussen van personen in deze gemeente overleden, alhier woonachtig of gewoond hebben of geboren zijn.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan van het eerste lid afwijken en kan nadere regels stellen. Deze regels kunnen verschillen per begraafplaats en voor de te onderscheiden vakken en rijen graven.

HOOFDSTUK II Openstelling, orde en rust op de begraafplaats

Artikel 4 Openstelling begraafplaatsen

 • 1. De begraafplaats is voor eenieder dagelijks toegankelijk gedurende de door het college van burgemeester en wethouders bij nadere regels vast te stellen tijden. Zij maakt deze tijdig openbaar bekend.

 • 2. Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaats kunnen de toegangen of delen van de begraafplaats tijdelijk worden gesloten.

 • 3. Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaats niet voor het publiek geopend is, zich daarop te bevinden, anders dan het bijwonen van een begrafenis of de bezorging van as.

Artikel 5 Ordemaatregelen

 • 1. Het is aan steenhouwers, hoveniers en daarmee gelijk te stellen personen verboden, anders dan met toestemming van het college van burgemeester en wethouders, werkzaamheden aan grafbedekkingen (voor derden) op de begraafplaatsen te verrichten.

 • 2. Het is verboden met motorrijtuigen op de begraafplaatsen te rijden:

 • a. elders dan de op daartoe aangewezen rijwegen. Motorrijtuigen zijn buiten de rijwegen (slechts) toegestaan voor begrafenissen of voor het vervoer van materialen;

 • b. sneller dan 5 km per uur.

 • 3. Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in de aanhef en onder a. het tweede lid.

 • 4. Bezoekers, personeel en uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de begraafplaats(en) hebben te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder.

 • 5. Degenen die zich niet aan het vierde lid bedoelde aanwijzingen houden, moeten zich op de eerste aanzegging van de beheerder van de begraafplaats verwijderen.

Artikel 6 Plechtigheden

 • 1. Dodenherdenkingen, onthulling van gedenktekens en dergelijke plechtigheden op de begraafplaatsen moeten vijf dagen tevoren worden gemeld aan de beheerder onder opgave van datum en uur van de plechtigheid en de wijze waarop de plechtigheid zal plaatsvinden.

 • 2. De deelnemers aan de plechtigheid bedoeld in het eerste lid van dit artikel moeten zich in het belang van de orde, rust en netheid houden aan de aanwijzingen van de beheerder.

Artikel 7 Opgravingen en ruimingen

 • 1. Het opgraven van lijken en het ruimen van graven is slechts toegestaan indien daarbij geen andere personen aanwezig zijn dan degenen die met deze werkzaamheden zijn belast.

 • 2. Met toestemming van de beheerder kan van het bepaalde in het eerste lid worden afgeweken.

HOOFDSTUK III Voorschriften voor lijkbezorging

Artikel 8 Kennisgeving begravingen en asbezorging, openen en sluiten van het graf

 • 1. Degene die wil doen begraven, as wil doen bijzetten of as wil doen verstrooien, geeft daarvan uiterlijk om 12.00 uur van de werkdag voorafgaande aan de dag waarop de begraving, bijzetting of verstrooiing zal plaatsvinden, schriftelijk kennis aan de beheerder. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Indien de burgemeester toestemming geeft om het lijk binnen 36 uur na het overlijden te begraven moet de kennisgeving aan de beheerder zo tijdig mogelijk worden gedaan.

 • 2. Het lijk dient bij aankomst op de begraafplaats te zijn voorzien van een identiteitskenmerk.

 • 3. Het openen van een graf ter begraving of voor het bezorgen van as, en het daarna sluiten van een graf, alsmede het bedienen van de hulpmiddelen mag uitsluitend geschieden op aanwijzing van de beheerder. De nabestaanden kunnen deze werkzaamheden onder toezicht van de beheerder geheel of gedeeltelijk zelf verrichten indien zij hun wens uiterlijk om 12.00 uur van de voorafgaande werkdag aan de beheerder hebben kenbaar gemaakt. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag.

Artikel 9 Te overleggen stukken

 • 1. Begraving mag slechts geschieden indien van tevoren het verlof tot begraving is overgelegd aan de beheerder.

 • 2. Indien de begraving of bezorging van as in een koop- of huurgraf zal plaatsvinden, dient een machtiging daartoe aan de beheerder te worden overgelegd, ondertekend door de rechthebbende of, indien deze is overleden en in het graf wordt bijgezet/verstrooid, door degene die in de uitvaart voorziet.

 • 3. Begraving of bijzetting in een huurgraf waarvan de uitgiftetermijn binnen de wettelijke minimum grafrusttermijn afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn met een zodanige periode dat de alsdan resterende uitgiftetermijn ten minste gelijk is aan de wettelijk minimum grafrusttermijn. De verlenging dient te worden aangevraagd door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door een van de andere personen, genoemd in artikel 17 van deze verordening.

 • 4. De in het vorige lid bedoelde periode van verlenging wordt naar boven toe afgerond op gehele jaren.

Artikel 10 Tijden van begraven en asbezorging

 • 1. De tijd van begraven en het bezorgen van as is:

  op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur;

  op zaterdag en zondag van 09.00 uur tot 14.00 uur.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen van deze tijden af wijken.

HOOFDSTUK IV Indeling en uitgifte der graven

Artikel 11 Indeling graven en asbezorging

 • 1. Op de begraafplaats kunnen worden uitgegeven:

 • a. huurgraven, huurgalerijgraven en huur urnengraven;

 • b. huur urnennissen.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders bepaalt bij nader te stellen regels hoeveel lijken en hoeveel asbussen met of zonder urn kunnen worden bijgezet in huur- en koopgraven en hoeveel verstrooiingen van as er in de huur- en koopgraven kunnen plaatshebben. Zij bepaalt tevens de afmetingen en de uitgifteduur van nieuwe huurgraven. De uitgifteduur kan niet korter zijn dan de minimum termijn vastgesteld in de Wet op de lijkbezorging.

Artikel 12 Aantal overledenen in algemene graven

In de algemene graven kan een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen aantal lijken of asbussen met of zonder urn worden bijgezet.

Artikel 13 Volgorde van uitgifte

Huurgraven, huur galerijgraven, huur urnengraven, en huur urnennissen, worden slechts voor directe begraving of asbezorging en in de volgorde van ligging uitgegeven. Bij het vrijvallen van huur- of koopgraven alsmede om religieuze redenen kan hiervan worden afgeweken.

Artikel 14 Categorieën

Het college van burgemeester en wethouders stelt nadere regels voor de indeling en categorieën van de vakken vast. Zij bepaalt voor de verschillende categorieën de situering en oppervlakte.

Artikel 15 Termijnen huurgraven

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders verleent, voor zover de daartoe beschikbare ruimte op de begraafplaatsen zulks toelaat, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de tijd van 20 jaar het recht op een huurgraf. De termijn begint te lopen op de datum waarop het huurgraf is uitgegeven.

 • 2. Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde recht wordt op aanvraag van de rechthebbende verlengd telkens met een termijn van 10 jaren, mits de aanvraag voor het verstrijken van de lopende termijn, doch niet eerder dan twee jaar voor het verstrijken van die termijn wordt ingediend.

 • 3. Een recht als bedoeld in dit artikel kan slechts aan een rechthebbende worden verleend ten behoeve van zichzelf en voor de personen genoemd in artikel 17 (Overschrijving van verleende rechten) van deze verordening. Verlening van het recht ten behoeve van een ander is slechts mogelijk indien daarvoor gewichtige redenen bestaan.

Artikel 16 Grafkelder

Het college van burgemeester en wethouders kan aan rechthebbende op een huurgraf vergunning verlenen tot het daarin voor eigen rekening doen aanbrengen van een grafkelder overeenkomstig door hen te stellen voorwaarden.

Artikel 17 Overschrijving van verleende rechten

 • 1. Het recht op een huur- of koopgraf kan op schriftelijke aanvraag van de rechthebbende worden overgeschreven op naam van een natuurlijk persoon of rechtspersoon.

 • 2. Na het overlijden van de rechthebbende kan het huur- of koopgraf worden overschreven op naam van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, mits de aanvraag hiertoe wordt gedaan binnen een jaar na overlijden van de rechthebbende.

 • 3. Indien na het overlijden van de rechthebbende de aanvraag tot overschrijving aan het college van burgemeester en wethouders niet wordt gedaan binnen de in het tweede lid van dit artikel gestelde termijn, is het college van burgemeester en wethouders bevoegd het recht op het huur- of koopgraf te doen vervallen.

 • 4. Na het verstrijken van de in het tweede lid van dit artikel genoemde termijn van een jaar kan het college van burgemeester en wethouders het huur- of koopgraf alsnog op naam stellen van een nieuwe rechthebbende, tenzij dit betrekking heeft op een huur- of koopgraf dat inmiddels is geruimd.

Artikel 18 Afstand doen van graven

Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende schriftelijk afstand doen ten behoeve van de gemeente van het recht op huur- en koopgraf.

HOOFDSTUK V Grafbedekking

Artikel 19 Vergunning grafbedekking

 • 1. Voor het aanbrengen en vervangen van een grafbedekking is een schriftelijke vergunning nodig van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. Omtrent de wijze van aanvragen van de vergunning, de aard en de afmetingen van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen worden door het college van burgemeester en wethouders nadere regels vastgesteld.

 • 3. Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de vastgestelde nadere regels.

 • 4. Het college van burgemeester en wethouders kan de vergunning weigeren indien:

 • a. niet voldaan wordt aan de door hen vastgestelde nadere regels;

 • b. de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;

 • c. de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is;

 • d. de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is.

 • 5. Het (doen) plaatsen of aanbrengen van monumenten, grafstenen, zerken of andere gedenktekens of beplantingen of andere voorwerpen op graven geschiedt door of namens de rechthebbende.

Artikel 20 Vergunning tekst afdekplaat galerijgraf, urnengraf en urnennis

 • 1. Voor het aanbrengen van tekst op de afdekplaat van een galerijgraf, urnengraf en urnennis is een schriftelijke vergunning nodig van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. Omtrent de wijze van aanvraag van de vergunning, de aard en de afmetingen van het tekstvak worden door het college van burgemeester en wethouders nadere regels vastgesteld. Deze regels kunnen verschillen per begraafplaats en voor de te onderscheiden vakken en rijen graven.

 • 3. Het college van burgemeester en wethouders kan de vergunning weigeren indien niet wordt voldaan aan de vastgestelde nadere regels.

Artikel 21 Onderhoud grafbedekking

 • 1. De rechthebbende is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen.

 • 2. Indien de rechthebbende nalaat het gedenkteken en/of de blijvende beplanting behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kan het college van burgemeester en wethouders de hier voorkomende voorwerpen of zonodig de gehele grafbedekking doen verwijderen. Het verwijderde blijft met uitzondering van de blijvende beplanting, gedurende 12 weken ter beschikking van de rechthebbende en vervalt daarna aan de gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.

 • 3. De verwijdering vindt niet plaats nadat de rechthebbende behoorlijk per brief wordt ingelicht over de toestand van de grafbedekking. Als het adres van de rechthebbende niet bekend is, geschiedt de kennisgeving door mededeling op het mededelingenbord op de begraafplaats. Bij het graf wordt een verwijzing naar de mededeling aangebracht.

 • 4. Niet blijvende beplanting op een graf, die in een verwaarloosde toestand verkeert, kan door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, door de beheerder worden verwijderd. Linten, siervazen en dergelijke voorwerpen worden gedurende 12 weken ter beschikking gehouden van de rechthebbende indien deze daartoe tevoren een mondelinge of schriftelijke aanvraag heeft ingediend bij de beheerder.

Artikel 22 Verwijdering grafbedekking na het vervallen van het grafrecht

 • 1. De grafbedekking dient voorafgaand aan het vervallen van de grafrechttermijn door de rechthebbende van het graf te worden verwijderd. Indien de rechthebbende dit nalaat kan de grafbedekking op last van het college van burgemeester en wethouders op kosten van de rechthebbende worden verwijderd. De verwijdering vindt niet plaats dan nadat de rechthebbende een termijn van twee weken is geboden om alsnog zelf voor verwijdering van de grafbedekking zorg te dragen.

 • 2. Wanneer geen rechthebbende bekend is, kan de grafbedekking na het vervallen van de grafrechttermijn op last van het college van burgemeester of wethouders worden verwijderd. Het voornemen tot verwijdering van de grafbedekking wordt gedurende tenminste een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop de grafbedekking zal worden verwijderd door middel van een op het te ruimen graf te plaatsen bordje door het college van burgemeester en wethouders bekend gemaakt.

 • 3. In het geval van gevaar voor beschadiging van de omliggende graven kan het college van burgemeester en wethouders afwijken van in lid twee genoemde termijn.

 • 4. De grafbedekking vervalt aan de gemeente zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.

Artikel 23 Aansprakelijkheid

 • 1.

  Zolang het graf niet geruimd mag worden, blijft de eigenaar de eigendom houden van hetgeen op het graf geplaatst is.

 • 2.

  Het (doen) plaatsen, aanbrengen, herstellen, vernieuwen of verwijderen van de grafbedekking geschiedt door en voor rekening en risico van de rechthebbende of de belanghebbende.

 • 3.

  Schade en eventuele gevolgschade voor derden is voor rekening en risico van de rechthebbende of de belanghebbende en deze dient de daaraan toegebrachte schade, door welke omstandigheden ook, op eerste aanschrijven te (doen) herstellen.

 • 4.

  Indien binnen 3 maanden na de dag van aanschrijving geen herstel of vernieuwing heeft plaatsgevonden, is het college bevoegd tot verwijdering en vernietiging van de gedenktekens of beplantingen en andere voorwerpen over te gaan, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.

 • 5.

  Indien door een ondeugdelijke (geworden) constructie naar het oordeel van de beheerder een gevaarlijke situatie is ontstaan, kan het college direct maatregelen treffen.

HOOFDSTUK VI Ruiming van graven, urnengraven en urnennissen

Artikel 24 Ruiming, bezorging van overblijfselen en as

 • 1. De bij een ruiming van een graf nog aanwezige overblijfselen van lijken worden begraven en de eventueel nog aanwezige as wordt verstrooid op een daartoe bestemd gedeelte van de begraafplaats.

 • 2. De beheerder draagt er zorg voor dat met de bij de ruiming van het graf nog aanwezige menselijke resten te allen tijde respectvol wordt omgegaan en dat bezoekers van de begraafplaats niet met menselijke resten worden geconfronteerd.

 • 3. De rechthebbende op een huurgraf kan bij de beheerder een aanvraag indienen om overblijfselen te doen verzamelen om deze in een zogenaamde derde verdieping in dezelfde grafruimte terug te doen plaatsen dan wel elders opnieuw te doen begraven.

 • 4. De rechthebbende op een urnengraf of urnennis kan bij de beheerder een aanvraag indienen de asbus ter beschikking te stellen om elders bij te zetten of om de as te doen verstrooien.

HOOFDSTUK VII Gedeelte ten behoeve van het Nederlands-Israëlitische Kerkgenootschap

Artikel 25 Indeling

 • 1. Op de begraafplaats aan de Cauberg is een gedeelte aangewezen waar alleen stoffelijke resten van leden van de Israëlitische gemeente worden begraven. Dit deel van de begraafplaats is als zodanig herkenbaar aangegeven op de bijgevoegde plattegrondtekening.

 • 2. Op dit gedeelte worden alleen maar particuliere graven uitgegeven, waarvan de termijn onbepaald is.

HOOFDSTUK VIII In stand houden historische graven en opvallende grafbedekking

Artikel 26 Lijst

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders houdt een lijst bij van graven die van historische betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft.

 • 2. Alvorens tot ruiming wordt overgegaan, onderzoekt het college van burgemeester en wethouders of er graven zijn die aanmerking komen om op de lijst te worden bijgeschreven.

 • 3. De gemeenteraad beslist over het ruimen van graven en het verwijderen van grafbedekkingen die op de in het eerste lid genoemde lijst staan.

HOOFDSTUK IX Inrichting register

Artikel 27 Voorschriften

1.Het college van burgemeester en wethouders stellen nadere regels vast voor het register van de begraven lijken en de bezorgde as.

HOOFDSTUK X Slotbepalingen

Artikel 28 Intrekking van de oude regeling

De Verordening voor het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Valkenburg aan de Geul, vastgesteld op 29 oktober 2007, wordt ingetrokken.

Artikel 29 Overgangsbepaling

 • 1. Besluiten van het college van burgemeester en wethouders krachtens de oude verordening gelden als besluiten krachtens deze verordening.

 • 2. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de oude verordening is ingediend en voor inwerkingtreding van deze verordening niet op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 30 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking na het verstrijken van een termijn van zes weken na de datum van uitgifte van Heuvelland Actueel waarin zij is geplaatst.

Artikel 31 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Beheersverordening algemene begraafplaatsen Valkenburg aan de Geul 2010.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul in zijn openbare vergadering van 11 april 2011.
De raad voornoemd,
de griffier de voorzitter

BeHEERSVERORDENING

ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN

VALKENBURG AAN DE GEUL 2011

Gemeente Valkenburg aan de Geul

Afdeling Gemeentewerken

22 februari 2011Inhoud

Begraafplaatsverordening van de algemene begraafplaatsen. 4

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen 5

Artikel 1 Begripsomschrijving 5

Artikel 2 Uitbreiding begrippen 5

Artikel 3 Bewoners Gemeente Valkenburg aan de Geul 6

HOOFDSTUK II Openstelling, orde en rust op de begraafplaats 7

Artikel 4 Openstelling begraafplaatsen 7

Artikel 5 Ordemaatregelen 7

Artikel 6 Plechtigheden 7

Artikel 7 Opgravingen en ruimingen 7

HOOFDSTUK III Voorschriften voor lijkbezorging 8

Artikel 8 Kennisgeving begravingen en asbezorging, openen en sluiten van het graf 8

Artikel 9 Te overleggen stukken 8

Artikel 10 Tijden van begraven en asbezorging 8

HOOFDSTUK IV Indeling en uitgifte der graven 9

Artikel 11 Indeling graven en asbezorging 9

Artikel 12 Aantal overledenen in algemene graven 9

Artikel 13 Volgorde van uitgifte 9

Artikel 14 Categorieën 9

Artikel 15 Termijnen huurgraven 9

Artikel 16 Grafkelder 9

Artikel 17 Overschrijving van verleende rechten 9

Artikel 18 Afstand doen van graven 10

HOOFDSTUK V Grafbedekking 11

Artikel 19 Vergunning grafbedekking 11

Artikel 20 Vergunning tekst afdekplaat galerijgraf, urnengraf en urnennis 11

Artikel 21 Onderhoud grafbedekking 11

Artikel 22 Verwijdering grafbedekking na het vervallen van het grafrecht 11

Artikel 23 Aansprakelijkheid 12

Artikel 24 Ruiming, bezorging van overblijfselen en as 13

HOOFDSTUK VII Gedeelte t.B.V. het Nederlands-Israëlitische Kerkgenootschap 14

Artikel 25 Indeling 14

HOOFDSTUK VIII Instandhouden historische graven en opvallende grafbedekking 14

Artikel 26 Lijst 15

HOOFDSTUK IX Inrichting register 16

Artikel 27 Voorschriften 16

HOOFDSTUK X Slotbepalingen 17

Artikel 28 Intrekking van de oude regeling 17

Artikel 29 Overgangsbepaling 17

Artikel 30 Inwerkingtreding 17

Artikel 31 Citeertitel 17