Regeling vervallen per 01-01-2008

Verordening Stelpost Welzijn, Cultuur, Sport, Zorg

Geldend van 01-01-2008 t/m heden

Intitulé

Verordening Stelpost Welzijn, Cultuur, Sport, Zorg

De raad van de gemeente Harderwijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 mei 2007, nummer 58;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet ;

besluit:

 • 1.

  In te trekken : de verordening subsidieregeling stelpost welzijn en deskundigheidsbevordering (vastgesteld op 21-11-2002), de verordening, regelende de subsidiering deskundigheidsbevordering van het vrijwillig kader in de sport (vastgesteld 20-1-1994) en de verordening stimulering ouderenbeleid gemeente Harderwijk (vastgesteld 16-9-1999);

 • 2.

  Bij begrotingswijziging de begrotingsposten 4345.58310 (stelpost welzijn), 4345.51410 (stelpost deskundigheidsbevordering), en 4421.63330 (stimulering ouderenbeleid) samen te voegen tot een begrotingspost stelpost welzijn, cultuur, sport, zorg.

 • 3.

  Vast te stellen de navolgende Verordening Stelpost Welzijn, Cultuur, Sport, Zorg

Artikel 1. Reikwijdte

Op grond van deze verordening kunnen burgemeester en wethouders aan professionele en vrijwilligersinstellingen op het gebied van welzijn, cultuur, sport en zorg eenmalige subsidies verlenen voor

 • -

  eenmalige activiteiten

 • -

  cursussen voor hun vrijwilligers.

Artikel 2. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. De subsidieverlening vindt plaats in twee subsidierondes per jaar.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders stelt voorafgaand aan elke ronde een subsidieplafond vast.

 • 3. De tweede ronde vervalt als het subsidieplafond minder dan € 10.000.- bedraagt.

 • 4. Subsidieaanvragen worden gehonoreerd als zij voldoen aan in de artikel 6 genoemde criteria en voor zover het subsidieplafond toereikend is.

Artikel 3. Bekendmaking

 • 1. Voorafgaand aan elke ronde wordt in een plaatselijk nieuwsblad bekend gemaakt wat het subsidieplafond is, hoe de verdeling zal plaats vinden, en wanneer en hoe subsidieaanvragen kunnen worden ingediend.

 • 2. Deze bekendmaking vindt plaats in de eerste week van februari voor de eerste ronde, en in de laatste week van augustus voor de tweede ronde. Als er geen tweede ronde plaats vindt, wordt dit in de laatste week van augustus bekend gemaakt.

Artikel 4. Subsidieaanvragen

 • 1. Subsidieaanvragen voor de eerste ronde moeten uiterlijk 31 maart, voor de tweede ronde uiterlijk 30 september, bij de gemeente zijn ingediend.

 • 2. Subsidieaanvragen moeten worden ingediend op het aanvraagformulier stelpost welzijn, en voorzien zijn van de in het aanvraagformulier vermelde stukken.

 • 3. Aanvragen die na de in lid 1 genoemde datum bij de gemeente binnen zijn of die niet volledig zijn, worden niet-ontvankelijk verklaard en dus niet in de afweging meegenomen. Dit wordt vooraf aan aanvragers bekend gemaakt door een duidelijke vermelding op het aanvraagformulier.

Artikel 5. Beslistermijn

Burgemeester en wethouders maken uiterlijk op 1 juni voor de eerste ronde, en uiterlijk op 1 december voor de tweede ronde, hun beslissing op de subsidieaanvragen aan aanvragers bekend.

Artikel 6. Criteria voor het verlenen van subsidie

 • 1. De activiteit of cursus dient plaats te vinden na de subsidieverlening, er vindt geen subsidiering met terugwerkende kracht plaats.

 • 2. De activiteit of cursus wordt uitgevoerd of gestart binnen een jaar na de subsidieverlening.

 • 3. Voor activiteiten gelden voorts de volgende criteria :

  • a.

   De activiteit past binnen het beleid van de gemeente op het betreffende terrein.

  • b.

   De activiteit is waardevol voor de bevolking van Harderwijk en voegt iets toe aan het bestaande aanbod.

  • c.

   Als het gaat om een startactiviteit of pilot, met de intentie de activiteit bij gebleken succes voort te zetten, en als de aanvrager budgetsubsidie ontvangt, wordt alleen subsidie verleend als aanvrager aannemelijk maakt dat binnen de budgetafspraken geen ruimte is of kon worden gecreëerd voor de activiteit.

  • d.

   Als de activiteit een meerjarig project betreft, vindt subsidieverlening in één keer voor de gehele periode plaats.

  • e.

   Als het totaal bedrag van de te honoreren aanvragen het subsidieplafond overtreft, krijgen activiteiten van vrijwilligersorganisaties prioriteit boven activiteiten van professionele organisaties.

  • f.

   Als het totaal bedrag van de te honoreren aanvragen het subsidieplafond overtreft, krijgen activiteiten die samen met andere instellingen worden georganiseerd of waarbij sprake is van cofinanciering, prioriteit.

 • 4. Voor cursussen gelden voorts de volgende criteria :

  • a.

   De cursus draagt bij aan het functioneren van de vrijwilliger(s) in de organisatie.

  • b.

   De kosten van de cursus zijn redelijk in verhouding tot de gemiddelde prijs voor een dergelijke cursus.

  • c.

   Van de kosten, inclusief reiskosten op basis van 2e klas openbaar vervoer, wordt maximaal 75% gesubsidieerd.

 • 5. Niet voor subsidiering in aanmerking komt een aanvraag :

  • a.

   als het gaat om een structurele activiteit.

  • b.

   als het gaat om het oplossen van een financieel knelpunt.

  • c.

   als het gaat om een activiteit die al eerder uit de stelpost is gesubsidieerd.

  • d.

   als het gaat om investeringskosten voor gebouwen en inrichting bij professionele organisaties, en gebouwen bij vrijwilligersorganisaties.

  • e.

   als het gaat om jubilea en andere festiviteiten.

  • f.

   als het gaat om een cursus waarvoor al een aanbod bestaat van het Steunpunt Vrijwilligerswerk, zoals computer- en bestuurscursussen.

Artikel 7. ASV is van toepassing

 • 1.

  Op de subsidieverlening en –vaststelling op grond van deze verordening is de Algemene Subsidieverordening Harderwijk (ASV) van toepassing.

 • 2.

  Bij subsidie voor cursussen kan de instelling -in afwijking van hetgeen in de ASV is bepaald- bij wijze van verantwoording volstaan met nota’s waaruit blijkt welke kosten feitelijk zijn gemaakt.

Artikel 8. Citeertitel en inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Stelpost Welzijn, Cultuur, Sport en Zorg”, en treedt in werking op 1 januari 2008.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente

Harderwijk in zijn openbare vergadering van

21 juni 2007, onder nummer 58.

De voorzitter,

de heer drs. J.C.G.M. Berends MPA,

De griffier,

mevrouw mr. J.Th. van der Kwast.