Regeling vervallen per 14-12-2017

Wegsleepverordening Teylingen 2010

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2013

De raad der gemeente Teylingen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2009;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijder, over te brengen en in bewaring te stellen;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende: Wegsleepverordening Teylingen 2010

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijder, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten.

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170 , eerste lid, onder c van de wet, worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Teylingen aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het terrein van BCB, Industriekade 5 te Hillegom,

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats zijn:

  • -

   maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur;

 • 3.

  Buiten de openingstijden kan het voertuig worden opgehaald na het maken van een telefonische afspraak via telefoonnummer 0252-535 050.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 4.

  De kosten van het overbrengen en bewaren van voertuigen zijn opgenomen in een bij deze verordening behorende Tarievenlijst.

 • 5.

  De gemeenteraad kan de kosten voor het overbrengen en bewaren van voertuigen, vermeld op de Tarievenlijst, jaarlijks aanpassen op basis van de consumentenprijsindex van het CBS.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid , bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010.

 • 2.

  Vanaf dat moment wordt de Wegsleepverordening Teylingen 2006 ingetrokken.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening Teylingen 2010

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 17 december 2009.

De raad voornoemd,

De griffier, de voorzitter,

R. van Dijk drs. S.W.J.G. Schelberg

Afschriften van dit besluit naar:

- Arrondissementsparket te ’s Gravenhage.

- Politie Hollands Midden, ter attentie van:

- Team Oegstgeest (mailadres: d1oegstgeest-teamsecretariaat@hollands-midden.politie.nl

- Jan de Roode (Bijzondere Wetten Katwijk) jan.de.roode@hollands-midden.politie.nl

- Dirk Meinders (Sassenheim) (mailadres: dirk.meinders@hollands-midden.politie.nl)

- Willem Theil (Voorhout) (mailadres: willem.theil@hollands-midden.politie.nl)

- Peter de Boer (Warmond) (mailadres: peter.de.boer@hollands-midden.politie.nl)

- Afdeling Beheer Leefomgeving, Buitengewone Opsporings Ambtenaren (BOA’s)

- BCB, Industriekade 5, 2181 AJ Hillegom

De raad der gemeente Teylingen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 november 2012;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende tarieventabel:

TARIEVENTABEL 2013 WEGSLEEPVERORDENING

1. Begrippen

1.1 In deze tarieventabel wordt verstaan onder:

uitrijtarief: kosten die in rekening worden gebracht op het moment dat de opdracht tot wegslepen wordt verstrekt en waarbij ook daadwerkelijk wordt uitgereden.

uitvoeringstarief: kosten die worden berekend vanaf het moment dat een medewerker van het wegsleepbedrijf bezig is met het daadwerkelijk wegslepen van het voertuig.

2. Wegslepen, opslaan en afgifte motorvoertuig

2.1 De kosten die verband houden met het wegslepen, de opslag en de afgifte van een voertuig zijn:

 • -

  uitrijtarief € 99,98

 • -

  uitvoeringstarief € 99,98

 • -

  opslag 1e etmaal en afgifte tijdens kantooruren (08.00 uur – 17.00 uur) € 46,24

 • -

  opslag 1e etmaal en afgifte buiten kantooruren (17.00 uur – 08.00 uur) € 87,04

 • -

  opslag daaropvolgende dagen: per etmaal of deel van een etmaal € 12,75

Behorend bij de “Wegsleepregeling Teylingen 2010”.

Deze tarieventabel treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 december 2012.

De raad voornoemd,

De griffier, de voorzitter,

R. van Dijk M.J.P. van Kampen-Nouwen