Regeling vervallen per 01-01-2012

Procedureverordening planschadevergoeding ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Geldend van 14-04-1999 t/m 31-12-2011

Intitulé

Procedureverordening planschadevergoeding ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

De raad van de gemeente Vlist;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;

besluit

vast te stellen de volgende Procedureverordening planschadevergoeding ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

belanghebbende: belanghebbende als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;

adviseur: een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen extern adviseur;

bestuursorgaan: de gemeenteraad.

Artikel 2 Advisering

  • 1. Het bestuursorgaan stelt de aanvraag binnen vijf weken in handen van het college van burgemeester en wethouders.

  • 2. In afwijking van lid 1 kan het bestuursorgaan beslissen het inwinnen van advies achterwege te laten, indien de aanvraag kennelijk ongegrond is.

Artikel 3 Voorbereiding advies

  • 1. De adviseur stelt de belanghebbende en het bestuursorgaan in de gelegenheid hun zienswijze – naar keuze schriftelijk of mondeling – naar voren te brengen.

  • 2. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Artikel 4 Uitbrengen advies

  • 1. De adviseur brengt schriftelijk advies uit binnen een door het bestuursorgaan bij de beslissing om over de aanvraag advies in te winnen, te bepalen termijn.

  • 2. Het advies wordt zo spoedig mogelijk toegezonden of uitgereikt aan de belanghebbende.

  • 3. De belanghebbende kan zijn zienswijze vier weken na ontvangst van het advies schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Artikel 4, lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

  • 4. De adviseur kan de naar zijn oordeel daarvoor in aanmerking komende personen horen of uitnodigen voor hem te verschijnen voor het geven van inlichtingen.

Artikel 5 Het besluit

Het bestuursorgaan beslist binnen zes weken na het verstrijken van de in artikel 4, lid 3 bedoelde termijn. Indien de beslissing het toekennen van schadevergoeding inhoudt, wordt het bedrag vastgesteld. In het besluit wordt bepaald vóór welke datum de schadevergoeding moet zijn geregeld of betaalbaar gesteld.

Artikel 6 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking. Tezelfdertijd vervalt de Procedureverordening planschadevergoeding, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 25 april 1994.

Artikel 7 Citeertitel

De verordening kan worden aangehaald als Procedureverordening planschadevergoeding gemeente Vlist (1999).

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Vlist, gehouden op 29 maart 1999.