Regeling vervallen per 04-01-2012

Beleidsregel nul-optie coffeeshops

Geldend van 10-04-1999 t/m 03-01-2012

De burgemeester van de gemeente Wieringermeer;

gelezen de nota “Afstemming coffeeshopbeleid in de politieregio Noord-Holland-Noord”, zoals vastgesteld door het regionaal college van die politieregio in zijn vergadering van 30 oktober 1998;

overwegende dat het gewenst is om in verband met het voeren van een beleid op dit gebied een beleidsregel vast te stellen ten aanzien van het al dan niet toestaan van de in die nota bedoelde inrichtingen in deze gemeente.

Artikel 1

Overwegende dat in Wieringermeer het zich mogen vestigen van een horecabedrijf mede is onderworpen aan artikel 2.3.1.2. van de A.P.V. (exploitatievergunning), op grond waarvan het (leden 3 en 4) mogelijk is deze vergunning te weigeren indien naar het oordeel van de burgemeester moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf en de openbare orde op ontoelaatbare wijzen nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van het horecabedrijf, waarbij (lid 4) rekening kan worden gehouden met het karakter van straat of wijk waarin het bedrijf is gelegen, de aard van het horecabedrijf en de spanning waaraan het woonmilieu ter plaatse reeds blootstaat of bloot zal komen te staan door de exploitatie van het horecabedrijf;

van mening zijnde dat in deze gemeente vestiging van een “coffeeshop” het woon- en leefmilieu in de omgeving van dit bedrijf inderdaad in ontoelaatbare mate zal verstoren, gezien

- het karakter van deze gemeenschap,

- de aantrekkende werking die een dergelijk bedrijf op de omliggende gemeenten zal uitoefenen en

- het feit dat in de dorpen de normale horeca reeds op duidelijke wijze vertegenwoordigd is het geen ook reeds invloed op de woon- en leefomgeving heeft,

zodat het ongewenst is dat in deze gemeente vestiging van een “coffeeshop” wordt gedoogd;

tevens van mening zijnde dat conform het in de nota voorgestelde beleid het hanteren van de “nul-optie” het regionaal vastgestelde beleid zal ondersteunen, zodat “coffeeshops” worden geconcentreerd in de meer stedelijke gebieden en niet in kleinere gemeenten zoals Wieringermeer;

gelezen het advies van de Commissie Bestuur en Financiën d.d. 9 maart 1999 en na overleg terzake met de gemeenteraad op 25 maart 1999, hetgeen tot unanieme ondersteuning voor deze beleidslijn leidde;

gelet op artikel 2.3.1.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening en titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

als beleidsregel vast te stellen dat in principe exploitatievergunningen zoals bedoeld in artikel 2.3.1.2. A.P.V. niet worden verleend indien sprake is van en vestiging van een verkooppunt voor kleinschalige hoeveelheden softdrugs (“coffeeshops”), respectievelijk een bestaande vergunning zal worden ingetrokken indien het bedrijf tot “coffeeshop” blijkt te hebben ontwikkeld.

Ondertekening

Wieringerwerf, 7 april 1999.

De burgemeester voornoemd,