Regeling vervallen per 19-07-2016

Verordening, regelende de instelling en toekenning van de erepenning van de gemeente Schermer

Geldend van 09-04-1999 t/m 18-07-2016 met terugwerkende kracht vanaf 01-04-1999

Intitulé

Verordening instelling en toekenning erepenning gemeente Schermer

De raad der gemeente Schermer;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 maart 1999, nr. 6;

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

B E S L U I T :

Vast te stellen de volgende Verordening, regelende de instelling en toekenning van de erepenning van de gemeente Schermer

Artikel 1 Instelling

  • 1. Er wordt ingesteld een erepenning van de gemeente Schermer.

  • 2. Deze wordt geslagen in brons (gepatineerd), heeft een ronde vorm met een diameter van 50 mm, draagt aan de voorzijde het gemeentewapen van Schermer met daaromheen de woorden “EREPENNING GEMEENTE SCHERMER” en aan de achterzijde de naam van de begunstigde en een toepasselijke inscriptie.

Artikel 2 Vereisten toekenning

Voor de toekenning van een erepenning komen slechts in aanmerking personen, die zich op uitzonderlijke wijze voor de gemeente en/of de gemeenschap van Schermer verdienstelijk hebben gemaakt.

Artikel 3 Toekenning

De toekenning van een erepenning geschiedt door het college van burgemeester en wethouders in overleg met de fractievoorzitters van de in de gemeenteraad vertegenwoordigde groeperingen.

Artikel 4 Uitreiking

  • 1. De uitreiking van de erepenning vindt plaats in het openbaar door een lid van het college van burgemeester en wethouders, tenzij de begunstigde heeft meegedeeld op een uitreiking in het openbaar geen prijs te stellen.

  • 2. Van de toekenning van een erepenning wordt mededeling gedaan aan de pers.

Artikel 5 Register

  • 1. Van elke toekenning houdt het college van burgemeester en wethouders aantekening bij in een register, volgens een door haar vast te stellen model.

  • 2. In het register worden in ieder geval vermeld: naam, voornaam, adres en functie van de begunstigde, de datum van het besluit tot toekenning, de reden van toekenning en de datum van uitreiking.

Artikel 6 Inwerkingtreding

  • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 1999.

  • 2. Zij kan worden aangehaald als “Verordening instelling en toekenning erepenning gemeente Schermer”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad, gehouden op dinsdag 30 maart 1999.

De voorzitter

De secretaris