Regeling vervallen per 13-04-2016

Delegatiebesluit

Geldend van 01-04-2011 t/m 12-04-2016

Volledige tekst Delegatiebesluit

 Artikel 1 (Obligatoire overeenkomsten)

Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 4 ten aanzien van schenkingen, oefent het dagelijks bestuur de bevoegdheid uit tot aangaan, verlengen, wijzigen, en beëindigen van alle obligatoire overeenkomsten, voorzover het totaalbedrag van de financiële verplichtingen die uit de betreffende overeenkomst voortvloeien voor het waterschap niet meer dan € 250.000,-- per jaar bedraagt.

Artikel 2 (Schadevergoeding)

Het dagelijks bestuur oefent de bevoegdheid uit tot het toekennen van schadevergoeding uit onrechtmatige daad, met een maximum van € 250.000,-- per vordering.

Artikel 3 (Algemene beperking)

De in artikel 1 en 2 aan het dagelijks bestuur overgedragen bevoegdheden kunnen slechts worden uitgeoefend voorzover terzake, blijkens de door het algemeen bestuur vastgestelde begroting, voldoende financiële middelen beschikbaar zijn gesteld en deze niet zijn uitgeput.

Artikel 4 (Legaten, erfstelling en schenkingen)

Het dagelijks bestuur oefent de bevoegdheid uit tot het aanvaarden van aan het waterschap gemaakte erfstellingen en legaten en het aangaan van schenkingsovereenkomsten, tot een bedrag van ten hoogste € 50.000,-- en voorzover daaraan voor het waterschap geen bezwarende voorwaarden zijn verbonden.

Artikel 5 (Rechtsgedingen)

Het dagelijks bestuur oefent de bevoegdheid uit tot het voeren van rechtsgedingen in alle instanties zowel eisend als verwerend.

Artikel 6 (Bezwaar en beroep)

Het dagelijks bestuur oefent de bevoegdheid uit tot het instellen van beroep dan wel het maken van bezwaar indien ingevolge wettelijk voorschrift aan het waterschap of het waterschapsbestuur hetzij een recht van beroep hetzij een recht bezwaar te maken toekomt.

Artikel 7 (Zienswijze)

Het dagelijks bestuur oefent de bevoegdheid uit tot het naar voren brengen van de zienswijze en bedenkingen tegen voorgenomen besluiten van bestuursorganen, indien deze gelegenheid of dit recht aan het waterschap of het waterschapsbestuur toekomt.

Artikel 8 (Projectplannen)

Het dagelijks bestuur oefent de bevoegdheid uit tot het vaststellen van projectplannen op grond van de Waterwet, met uitzondering van:

a. projectplannen waarop de projectprocedure van paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de Waterwet van toepassing is;

b. projectplannen die grote, beleidsmatige of financiële consequenties hebben of vermoedelijk zullen krijgen.

Artikel 9 (Nadeelcompensatie)

Het dagelijks bestuur oefent de bevoegdheid uit tot het besluiten over verzoeken om vergoeding van schade als gevolg van rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer, ook als de schadeoorzaak is gelegen in de rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid door het algemeen bestuur. Het betreft de bevoegdheid op grond van de Schadevergoedingsregeling Waterschap Rijn en IJssel  en de Procedureverordening nadeelcompensatie Waterschap Rijn en IJssel.

Artikel 10 (Mededelingsplicht)

Van de besluiten ingevolge de  artikelen 1, 2, 4, 5 en 6 doet het dagelijks bestuur schriftelijk mededeling aan het algemeen bestuur,

Artikel 11 (Inwerkingtreding)

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2011.

Artikel 12 (Citeertitel)

Dit besluit wordt aangehaald als: Delegatiebesluit.