Verordening Aansluitvoorwaarden Riolering Gemeente Millingen aande Rijn 2009

Geldend van 16-10-2009 t/m heden

Intitulé

Verordening Aansluitvoorwaarden Riolering GemeenteMillingen aan de Rijn 2009

De raad van de gemeente Millingen aan de Rijn;

gelet op:

- dat de inzameling en transport van afvalwater een taak is van de gemeente;

- de realisatie van een perceelaansluitleiding door de gemeente, kostendekkend moet zijn;

op voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juni 2009

BESLUIT:

-De 'Verordening Aansluitvoorwaarden Riolering Gemeente Millingen aan de Rijn 2009' vast te stellen;

-De 'Verordening Aansluitvoorwaarden Riolering Gemeente Millingen aan de Rijn 2004', laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 23 december 2008, in te trekken.

AFDELING I BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

-Aansluiting: De verbinding tussen openbaar riool en particulier riool.

-Aansluitleiding: Het particulier riool, het aansluitpunt, de ontstoppingsvoorziening en de perceelaansluitleiding tezamen.

-Perceelaansluitleiding: Het riool en voorzieningen die deel uitmaken van dit riool tussen het openbaar riool en het aansluitpunt, in beheer bij de gemeente.

-Aansluitpunt:

 • 1.

  Bij gemengde en gescheiden stelsels en drainage het punt waar het particuliere riool, middels een gemeentelijke perceelaansluitleiding, op het openbaar riool wordt aangesloten;

 • 2.

  Bij een druk- of vacuümriool het punt waar het particulier riool wordt aangesloten op de pompput of vacuümput;

 • 3.

  Bij een voorziening voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA) het punt waar het particulier riool wordt aangesloten op de zuiveringsvoorziening;

 • 4.

  In het geval dat het openbare riool en/of voorzieningen in particulier terrein ligt, wordt het aansluitpunt in overleg met de rechthebbende vastgelegd middels een overeen te komen recht van opstal en erfdienstbaarheid voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijke aansluitriool.

-Aanvraagformulier: Het bij deze verordening behorende door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen aanvraagformulier voor de goedkeuring voor een nieuwe, te wijzigen of te verwijderen aansluiting op het openbaar riool.

-Afvalwater: Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

-Bronneringswater: Grondwater onttrokken ten behoeve van tijdelijke verlaging van de grondwaterstand.

-Drainagewater: Grondwater ingezameld door een ingegraven doorlatend buizensysteem.

-Drukriolering: Het openbaar riool, voor de afvoer van afvalwater, exclusief hemelwater, waarbij het transport door het riool plaatsvindt door middel van met pompinstallaties veroorzaakte druk.

-Gemeente: Gemeente Millingen aan de Rijn.

-Gemengd stelsel: Het openbaar riool voor de afvoer van stedelijk afvalwater, inclusief hemelwater.

-Gescheiden stelsel: Het openbaar riool met een buizenstelsel voor de afvoer van hemelwater en een buizenstelsel voor de afvoer van het overige afvalwater.

-IBA: Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater.

-Openbaar riool: Het gedeelte van de riolering dat bij gemeente in eigendom en beheer is voor de inzameling en transport van afvalwater (stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater), met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen, persleidingen en werken en installaties van overeenkomende aard.

-Particulier riool: De binnen de kadastrale eigendomsgrenzen van het aan te sluiten perceel gelegen binnen, buiten- of terrein - rioolleidingen tot aan het aansluitpunt.

-Perceel: Het bedrijf, de woning, de vakantiewoning, de woonboot.

-Perceelgrens: De kadastrale grens tussen perceel en openbare grond of een ander perceel.

-Rechthebbende:

 • 1.

  De eigenaar of zakelijk gerechtigde van het perceel ten behoeve waarvan de aansluiting op het openbaar riool wordt gerealiseerd en in stand gehouden;

 • 2.

  De rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel van de onder 1 bedoelde personen.

-Richtlijnen: De bij deze verordening behorende door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen nadere regels voor het verkrijgen van een aansluiting of wijziging van een aansluiting op het openbaar riool van de gemeente.

-Vacuümriolering: Het openbaar riool, voor de afvoer van afvalwater, exclusief hemelwater, waarbij het transport door het riool plaatsvindt door middel van met vacuüminstallaties veroorzaakte onderdruk.

afbeelding binnen de regeling

Figuur 1.1: Overzicht definities

AFDELING II DE VERGUNNING

Artikel 2 Vergunningplicht

 • 1. Het is verboden zonder een daartoe verleende aansluitvergunning een aansluiting van een particulier riool op het openbaar riool tot stand te brengen of te wijzigen.

 • 2. Het is verboden zonder een daartoe verleende ontheffing van burgemeester en wethouders op een andere wijze dan met een rioolaansluiting te lozen op het openbaar riool.

 • 3. Burgemeester en wethouders verlenen een aansluitvergunning alleen voor het tot stand brengen en in stand houden van een aansluiting tussen het particuliere en openbaar riool:

  • a.

   Voor de afvoer van afvalwater inclusief hemelwater

   • -

    indien ter plaatse alleen een gemengd stelsel aanwezig is,

   • -

    indien bij wijziging van het openbare gemengd rioolstelsel naar een gescheiden stelsel het volledig gescheiden aanbieden van vuil- en regenwater door de rechthebbende, de rechthebbende tot onevenredige ingrepen op bij bestaande rioolstelsel dwingt;

  • b.

   Voor de afvoer van afvalwater zonder hemelwater en/of schoon bronneringswater naar het daarvoor bedoelde vuilwater buizenstelsel, indien ter plaatse een gescheiden stelsel aanwezig is;

  • c.

   Voor de afvoer van hemelwater en/of schoon bronneringswater naar het daarvoor bedoelde hemelwater buizenstelsel, indien ter plaatse een gescheiden stelsel aanwezig is;

  • d.

   Voor de afvoer van afvalwater zonder hemelwater en/ of schoon bronneringswater indien ter plaatse druk- of vacuümriolering of een IBA aanwezig is;

  • e.

   Voor de afvoer van drainage en/ of schoon bronneringswater naar het daarvoor bedoelde stelsel indien ter plaatse een drainagestelsel aanwezig is.

 • 4. Indien meer dan één aansluiting van een particulier riool op het openbaar riool tot stand dient te worden gebracht, alsmede wanneer meer dan één aansluiting dient te worden gewijzigd, is het eerste lid voor iedere aansluiting of wijziging afzonderlijk van toepassing.

 • 5. Indien er sprake is van nieuwbouw en/of vervanging van de particuliere riolering dan dient de particuliere riolering ook in geval van een gemengd openbaar riool tot aan het aansluitpunt uitgevoerd te worden als een gescheiden stelsel.

 • 6. In de vergunning kunnen voorschriften worden opgenomen met betrekking tot:

  • a.

   Het tot stand brengen van de aansluiting;

  • b.

   Het onderhoud, de renovatie en de vervanging van de aansluitleiding;

  • c.

   Sloopwerkzaamheden op het perceel van de rechthebbende;

  • d.

   De periode waarvoor de vergunning wordt verleend, indien een tijdelijke vergunning wordt aangevraagd;

 • 7. Indien de rechthebbende binnen een jaar na verlening van de aansluitvergunning geen verzoek heeft gedaan de aansluiting of wijziging van de aansluiting waarop die aansluitingvergunning betrekking heeft, uit te voeren, kunnen burgemeester en wethouders de aansluitvergunning intrekken.

Artikel 3 De vergunningaanvraag

 • 1. De aanvraag van een aansluitvergunning wordt schriftelijk, met behulp van een daartoe bestemd aanvraagformulier (zie bijlage), bij burgemeester en wethouders ingediend door de rechthebbende van het aan te sluiten dan wel aangesloten perceel.

 • 2. Bij de aanvraag van een aansluitvergunning dienen de volgende gegevens door de rechthebbende te worden verstrekt:

  • a.

   de naam en het adres van de rechthebbende;

  • b.

   de dagtekening;

  • c.

   de aanduiding dat het een verzoek om een aansluitvergunning betreft;

  • d.

   de ligging van het aan te sluiten perceel:

   • -

    aan de hand van straat en huisnummer of, indien nog geen huisnummer is toegekend, aan de hand van het kadastraal nummer van het betreffende perceel;

   • -

    aangegeven op een situatieschets 1:1000 of grotere schaal;

  • e.

   voor zover het lozing van bedrijfsafvalwater betreft, de aard en de hoeveelheid van de af te voeren vloeistoffen, waarbij dient te worden aangegeven of niet verontreinigd water, zoals hemel- of koelwater, en/of verontreinigd water, zoals huishoudelijk of industrieel afvalwater, zal worden afgevoerd;

  • f.

   voor zover het de lozing van huishoudelijk afvalwater betreft, of naast huishoudelijk afvalwater ook hemelwater zal worden afgevoerd en zo ja, van hoeveel m2 verhard oppervlak;

  • g.

   van het aan te sluiten of te wijzigen particulier riool ten minste de volgende gegevens:

   • -

    het leidingverloop en de dimensionering;

   • -

    de hoogteligging en het materiaal ter plaatse van het aansluitpunt;

   • -

    een duidelijk verschil in kleur of symbolen tussen de huishoudelijk afvalwater-, hemelwater- en/of drainageafvoerleidingen;

   • -

    de wijze waarop de functies van de verschillende leidingen van het particulier riool ter plaatse van het aansluitpunt zullen worden gemarkeerd;

  • h.

   het gewenste tijdstip van realisatie van de aansluiting;

  • i.

   Indien de kosten van de aanleg van de aansluiting reeds zijn voldaan uit hoofde van een eerder door de rechthebbende met de gemeente gesloten overeenkomst, dient de rechthebbende dit bij de aanvraag te vermelden.

 • 3. Indien de gegevens, bedoeld in het tweede lid, reeds zijn vastgelegd in de voor het perceel afgegeven bouwvergunning of een vergunning op grond van de Wet milieubeheer, kan bij de aanvraag van een aansluitvergunning voor dit perceel worden volstaan met het overleggen van een kopie van de gegevens uit deze vergunning.

 • 4. De aanvraag van een aansluitvergunning wordt slechts in behandeling genomen nadat bij de aanvraag alle in het tweede lid vermelde gegevens zijn verstrekt. Bij het ontbreken van gegevens wordt de rechthebbende daarover geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld deze gegevens binnen vier weken na kennisgeving daarvan alsnog aan te vullen.

Artikel 4 Weigering van de aansluitvergunning

 • 1. Een aansluitvergunning kan slechts worden geweigerd indien aansluiting van het particulier riool op het openbaar riool of wijziging van die aansluiting vanwege technische, juridische of milieuhygiënische redenen bezwaarlijk is.

 • 2. Aansluiting van het particulier riool op het openbaar riool of wijziging van die aansluiting is in ieder geval bezwaarlijk indien:

  • a.

   de gemeente voor het perceel waarvoor de aansluitvergunning wordt aangevraagd, van Gedeputeerde Staten een ontheffing heeft verkregen op grond van artikel 10.33 lid 3 Wet Milieubeheer;

  • b.

   de gevraagde aansluiting een samengevoegde voorziening betreft, terwijl een gescheiden openbaar riool aanwezig is;

  • c.

   de gevraagde aansluiting een lozing voor afvalwater en/of bronneringswater betreft, waarvoor krachtens de geldende milieuwetgeving een vergunning benodigd is, maar niet is verleend, of niet aan de geldende algemene regels is voldaan;

  • d.

   het openbaar riool ter plaatse van de aansluitleiding niet over voldoende capaciteit beschikt om de hoeveelheid te lozen vloeistoffen te kunnen afvoeren;

  • e.

   niet wordt voldaan aan de zorgplichtbepalingen in het besluit lozing afvalwater huishoudens (artikel 4) en/of het besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (artikel 2.1);

  • f.

   het een aansluiting van schoon hemelwater betreft dat zonder bezwaar kan worden geïnfiltreerd in de bodem;

  • g.

   de gevraagde aansluiting een afvoerleiding voor niet verontreinigd bronneringswater betreft, die zonder bezwaar op het oppervlaktewater kan worden aangesloten of middels retourbemaling kan worden afgevoerd;

  • h.

   een bouwvergunning of een vergunning op grond van de Wet Milieubeheer, Wet Verontreiniging Oppervlaktewater of Wet Bodembescherming voor het aan te sluiten perceel is geweigerd.

  • i.

   De rechthebbende bij het aanbrengen van benodigde voorzieningen op particulier terrein, geen recht van opstal en/of een erfdienstbaarheid wil verstrekken aan de gemeente.

 • 3. Een weigering van een aansluitvergunning is met redenen omkleed, waarbij burgemeester en wethouders de nadere eisen aangeven waaraan het particulier riool dient te voldoen om voor vergunningverlening in aanmerking te komen.

Artikel 5 Verlening van de aansluitvergunning

 • 1. Burgemeester en wethouders besluiten binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag.

 • 2. In afwijking van het eerste lid houden burgemeester en wethouders de beslissing omtrent een aanvraag van een aansluitvergunning aan indien er geen reden is de vergunning te weigeren:

  • a.

   terwijl voor het aan te sluiten perceel nog een aanvraag moet worden gedaan of in behandeling is voor een vergunning krachtens artikel 40 Woningwet.

  • b.

   terwijl er voor het aan te sluiten perceel nog een aanvraag moet worden gedaan of in behandeling is voor een vergunning krachtens artikel 8.1 Wet milieubeheer.

 • 3. Rechthebbende wordt zo spoedig mogelijk van de aanhouding op de hoogte gesteld.

 • 4. Na verlening van de in lid 2 onder sub a en b bedoelde vergunningen, nemen burgmeester en wethouders alsnog binnen 8 weken een besluit op de aanvraag.

AFDELING III De aansluiting

Artikel 6 Kosten van de aansluiting

 • 1. Burgemeester en wethouders stellen de leges en kosten van de aansluiting en eventuele aanleg van de perceelaansluitleiding vast, aan de hand van de vastgestelde "Verordening tot heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht";

 • 2. De gemeente kan in ieder geval niet worden gehouden tot feitelijke uitvoeren over te gaan, voordat:

  • a.

   de leges zijn voldaan;

  • b.

   en de kosten van aansluiting door de rechthebbende aan de gemeente zijn voldaan.

Artikel 7 Uitvoering aanleg of wijziging van de perceel - aansluitleiding

 • 1. De uitvoering van de aanleg of wijziging van de perceelaansluitleiding, inclusief de aansluiting van het particulier riool op de perceelaansluitleiding, vindt niet plaats anders dan door of vanwege de gemeente.

 • 2. De gemeente bepaalt het tijdstip van aansluiting. Zij zal daarbij zoveel mogelijk rekening houden met het op grond van artikel 3 lid 2h aangegeven gewenste tijdstip van rechthebbende. Het tijdstip van aansluiting wordt telefonisch of schriftelijk aan de rechthebbende bevestigd.

 • 3. De aansluiting van het particulier riool op de perceelaansluitleiding vindt slechts plaats, als het aan te sluiten particulier riool tot aan het aansluitpunt aanwezig is en voldoet aan de daaraan op grond van het Bouwbesluit of de Bouwverordening gemeente Millingen aan de Rijn te stellen eisen.

 • 4. In die gevallen dat een projectontwikkelaar voor eigen rekening en kosten de aansluiting heeft gerealiseerd, kan van lid 1 worden afgeweken. De vergunningvereiste blijft van kracht en het aansluitpunt blijft toegankelijk totdat het door of vanwege de gemeente is gecontroleerd.

 • 5. In afwijking van bovengenoemde leden, zal voor de aanleg van een voorziening voor de individuele behandeling afvalwater, de aanleg veelal op particulier terrein zijn. De locatie van de IBA zal in dit geval mogelijk met een recht van opstal worden vastgelegd, waardoor de IBA eigendom blijft van de gemeente. Het aansluitpunt is het punt waar het particulier riool wordt aangesloten op de IBA.

AFDELING IV Onderhoud

Artikel 8 Beheer, onderhoud, renovatie en vervanging

 • 1. Het beheer en onderhoud, de renovatie dan wel de vervanging van de perceelaansluitleiding wordt uitgevoerd door of namens de gemeente en voor rekening van de gemeente, tenzij de betreffende werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd ten gevolge van een onjuist gebruik van het particulier riool, in welk geval de kosten voor rekening van de rechthebbende of veroorzaker komen.

 • 2. Onder onjuist gebruik wordt in ieder geval begrepen het niet voldoen aan de zorgplichtbepaling in het besluit lozing afvalwater huishoudens (artikel 4) en/of het besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (artikel 2.1);

 • 3. De kosten voor het onderhoud van het particulier riool komen voor rekening van de rechthebbende, tenzij onomstotelijk vaststaat dat de noodzaak tot onderhoud is veroorzaakt door inspoeling vanuit het openbaar riool.

 • 4. Onder renovatie wordt tevens begrepen het aanpassen van de perceelaansluitleiding ten gevolge van een wijziging van het openbaar riool.

 • 5. Indien de perceelaansluitleiding en/ of voorzieningen, in beheer en onderhoud bij de gemeente, in particulier terrein is gelegen, zal de rechthebbende middels een erfdienstbaarheid voor de gemeente, meewerken aan toegang en onderhoud tot de gemeentelijke voorzieningen.

 • 6. Alle schade, ten gevolge van aanleg, gebruik, onderhoud, vernieuwing of herstel aan de aansluiting van het particulier riool, die worden toegebracht aan de gemeentelijke eigendommen komen voor rekening van de rechthebbende. De kosten worden gebaseerd op de vervangingswaarde, indien herstel niet mogelijk is.

 • 7. Bij wijziging door de gemeente van de hoogteligging van het aansluitpunt dient de rechthebbende ervoor te zorgen dat het particulier riool hierop kan worden aangesloten op een zodanige wijze dat de afvoer vanuit het perceel ongehinderd kan plaatsvinden.

Artikel 9 Storingen en verstoppingen

 • 1. Bij een verstopping of een andere storing in het particulier riool, onderzoekt de rechthebbende of het een verstopping of een storing betreft in het particulier riool of in de perceelaansluitleiding. Zie hiervoor de geldende procedure zoals opgenomen in de bijlage.

 • 2. Indien na het in lid 1 bedoelde onderzoek wordt vermoed dat sprake is van een verstopping of storing in de perceelaansluitleiding, van een verstopping of storing als gevolg van inspoeling vanuit het openbaar riool, of een verstopping of storing aan de bij de gemeente in beheer hebbende installaties, neemt de rechthebbende of gebruiker contact op met de opzichter van de gemeente voor het verrichten van de noodzakelijke werkzaamheden.

 • 3. Indien na het in lid 1 bedoelde onderzoek blijkt dat er sprake is van een verstopping of storing in het particulier riool, dient de rechthebbende deze verstopping of storing voor eigen rekening zelf te verhelpen.

 • 4. Indien het door de gemeente te verrichten van de in lid 2 bedoelde werkzaamheden te wijten zijn aan een onjuist gebruik van het particulier riool, kunnen de kosten alsnog voor rekening komen van de rechthebbende of de gebruiker.

AFDELING V Verwijdering aansluiting, sloop

Artikel 10 Zorgplicht

 • 1. Bij sloopwerkzaamheden of andere werkzaamheden op een op het openbaar riool aangesloten perceel, moeten door de rechthebbende zodanige voorzieningen aan het particulier riool worden getroffen dat verzanding van het openbaar riool en de perceel - aansluitleiding wordt voorkomen.

 • 2. Indien de rechthebbende bij sloopwerkzaamheden niet voldoet aan de in het eerste lid omschreven zorgplicht, heeft de gemeente de bevoegdheid de aansluiting op het openbaar riool af te sluiten en de hieraan verbonden kosten te verhalen op de rechthebbende.

 • 3. Indien het gebruik van een aansluitleiding definitief wordt beëindigd is de rechthebbende verplicht de gemeente hiervan in kennis te stellen.

 • 4. Indien het gebruik van een aansluitleiding definitief wordt beëindigd, wordt de op de aansluitleiding betrekking hebbende vergunning ingetrokken, waarna het particulier riool op kosten van de rechthebbende door de gemeente wordt verwijderd.

AFDELING VI Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 11 Hardheidsclausule

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen van de bepalingen in afdeling II afwijken voor zover toepassing, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2. In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1. De aanvragen tot aansluiting of wijziging van een aansluiting die voor de datum van inwerkingtreding van deze verordening zijn ingediend, vallen onder de bepalingen van deze verordening.

 • 2. Op aansluitingen, die op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening krachtens de tot dan geldende wetgeving en voorschriften tot stand zijn gebracht, zijn de bepalingen van afdeling IV en afdeling V van deze verordening rechtstreeks van toepassing.

 • 3. Bij strijd van deze verordening met bepalingen in overeenkomsten gesloten voor inwerkingtreding van deze verordening, tussen de gemeente en de rechthebbende, prevaleert het bepaalde in deze overeenkomsten.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag volgend op die van haar bekendmaking.

 • 2. De 'Verordening Aansluitvoorwaarden Riolering Gemeente Millingen aan de Rijn 2004' vastgesteld op 13 april 2004, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 23 december 2008, wordt gelijktijdig ingetrokken.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Aansluitverordening Riolering Millingen aan de Rijn 2009.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Millingen aan de Rijn

op 22 septemter 2009

De raadsgriffier, De voorzitter,

Bijlage 1

Bijlage 1 bij “Aansluitverordening Riolering Millingen aan de Rijn 2009” zoals aangegeven in artikel 3.1.

Aanvraagformulier Aansluitvergunning Riolering

Op grond van “Verordening Aansluitvoorwaarden Riolering Gemeente Millingen aan de Rijn 2009”

 

 

Ondergetekende (Rechthebbende)                        : …………………………………………………..

Adres                                                               : ……………………………………………………

Postcode/Woonplaats                                                             : ……………………………………………………

Telefoonnummer                                                                     : ……………………………………………………

 

Verzoekt Burgemeester en Wethouders van Millingen aan de Rijn ten behoeve van het pand/perceel

gelegen aan:

Adres               : ………………………………………………………………

OF Kadastraal nummer           : ………………………………………………………………

en aangegeven op bijgevoegde situatieschets van tenminste 1: 500 een aansluitvergunning te verlenen.

 

 

Deze aanvraag betreft (aankruisen wat van toepassing is en aanvullen):

Huishoudelijke lozing:

 • Huishoudelijk afvalwater

 • Hemelwater van ……………..m2 afvoerend verhard oppervlak (dak en bestrating)

 • Gemengde afvoer van huishoudelijk en hemelwater van …………m2 afvoerend oppervlak

 •  …………………………………………………

 

Bedrijfslozing:

 • Koelwater                     : ……….. m3 ,  …………°C

 • Industrieel afvalwater            : ……….. m3 ,  …………°C.

Omschrijving afvalwater      : ………………………………………………………………….

 • Huishoudelijk afvalwater            : ……….. m3 ,  …………°C

 • Hemelwater van ……….m2 afvoerend verhard oppervlak (dak en bestrating)

 • Gemengde afvoer van huishoudelijk en hemelwater van …………m2 afvoerend oppervlak

 • ………………………

 

Bij deze aanvraag is een tekening gevoegd met daarop de volgende gegevens

 • Leidingverloop en dimensionering;

 • Hoogteligging en materiaal ter plaatse van het aansluitpunt.

 

z.o.z.

Tevens heb ik in het onderstaande overzicht de gegevens ingevuld:

 

Gegevens

Droogweerafvoer

Hemelwaterafvoer

Gemengde afvoer

Materiaal

 

 

 

Doorsnede

 

 

 

Kleur

 

 

 

Symbool (in tekening) ter herkenning

 

 

 

 

 

Deze aanvraag betreft een

 • Tijdelijke aansluiting

 • Vast aansluiting

 

Gewenst moment realisatie: ………….(dag) …………….. (maand) …………….(jaar)

 

De aanvrager is bekend dat er aan het aansluiten kosten zijn verbonden zoals opgenomen in de “Verordening eenmalig rioolaansluitrecht Millingen aan de Rijn 2009”. De aanvrager verklaart hierbij deze kosten te betalen na ontvangst van een factuur. Pas daarna kan de vergunning worden afgegeven en kan de aansluiting worden gerealiseerd.

Indien de kosten reeds in het kader van een andere overeenkomst met de gemeente zijn voldaan, hier de aard en datum van betreffende overeenkomst vermelden:

 • Aard overeenkomst: …………………………

 • Datum overeenkomst: ………………………….

 

Aldus naar waarheid ingevuld

Datum                                      : …………………………….

De aanvrager/rechthebbende            : ……………………………

Handtekening                            : ……………………………     

 

_____________________________________________________________________________

In te vullen door de gemeente Millingen aan de Rijn

Kosten:

Vaste kosten (incl. leges)                      : …………………………….

Variabele kosten                                    : ……………………………

Totaal (geen BTW!)                    : ……………………………             

 

Speciale voorwaarden op te nemen in de vergunning:

………………………………………….………………………….

……………………………………………………………………..

Paraaf afdeling Openbare Werken:

Datum                                                   : …………………………….

Naam                                                     : ……………………………

Handtekening                                       : ……………………………             

 

 

Bijlage 2

Bijlage 2 bij  “Aansluitverordening Riolering Millingen aan de Rijn 2009” zoals aangegeven in artikel 9.1.

 

 

 Hoe te handelen bij rioolverstoppingen?

 

Rioolverstoppingen geven altijd overlast, maar ondanks de overlast moet u wel enkele stappen doorlopen om de verstopping te traceren zodat duidelijk wordt wie de verstopping moet verhelpen.

 

Waar bevindt zich de verstopping?

De verstopping kan zich bevinden in het rioleringstelsel op uw terrein of op gemeenteterrein. Om te kunnen bepalen waar de verstopping zich bevindt is er op de grens een controleputje aangebracht.

Door het controleputje vrij te graven kan worden bepaald waar de verstopping zich bevindt. Staat het controleputje vol water, dan is de gemeentelijke riolering verstopt. Mocht het controleputje nagenoeg droog staan, dan bevindt de verstopping zich op uw terrein.

 

Wat te doen als u het ontstoppingsputje niet kunt vinden?

Mocht u niet weten waar het ontstoppingsputje zich bevindt dan kunt u deze gegevens tijdens kantooruren opvragen bij de afdeling Openbare Werken van de gemeente Millingen aan de Rijn (tel. 024 – 39 96 310).

 

Wie verhelpt verstoppingen op particulier terrein?

Staat het ontstoppingsputje nagenoeg leeg dan zult u zelf óf een ontstoppingsbedrijf de verstopping moeten verhelpen. Op de gemeentewerkplaats is eventueel een rioolveer ter beschikking om de verstopping zelf uit te voeren. Neem wel eerst contact op met de gemeente Millingen aan de Rijn (tel. nr. 024 – 39 96 111) om teleurstellingen te voorkomen.

 

Wie verhelpt verstoppingen op gemeenteterrein ?

Staat het putje vol met water dan zal de gemeente actie ondernemen om de verstopping te verhelpen. U kunt de gemeente bellen (tel. nr. 024 – 39 96 111) om de verstopping op gemeenteterrein door te geven. De gemeente zal in eigen beheer de verstopping kosteloos verhelpen. Wanneer u een ontstoppingsbedrijf inhuurt en achteraf constateert dat de verstopping op gemeenteterrein zat, zullen verzoeken tot terugbetaling van kosten niet worden gehonoreerd. Neem in dergelijke gevallen altijd vooraf contact op met de gemeente Millingen aan de Rijn (tel. nr. 024 – 39 96 111).

 

Voorkomen is beter dan genezen!

Verstoppingen zijn te voorkomen door geen vetten, etensresten en materialen door het riool te spoelen. Tevens is het verstandig om geen bomen met een uitgebreid wortelgestel in het bijzonder coniferen in de buurt van het riool te plaatsen.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Rioolbeheerder van de gemeente Millingen aan de Rijn, bereikbaar op telefoonnummer 024 – 39 96 310.