Regeling vervallen per 03-05-2018

Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Veghel.

Geldend van 01-01-2013 t/m 02-05-2018

Intitulé

Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Veghel.

Burgemeester en wethouders van Veghel;

gelet op de “Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Veghel 2012”

mede gelet op artikel 156, derde lid van de Gemeentewet;

b e s l u i t e n :

vast te stellen de volgende: Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Veghel.

Grafoppervlak

Artikel 1 Grafoppervlak

 • 1. De afmetingen van het grafoppervlak bedragen van:

 • a. een volwassenengraf 2.50 m x 1.20 m;

 • b. een kindergraf 1.50 m x 1.00 m;

 • c. een urnengraf (urnenkelder) 1.00 m x 1.00 m;

 • 2. De afmetingen van een gedenkplaats bedragen 2.50 m x 1.20 m.

Grafbedekking ​

Artikel 2 Voorwaarden gedenktekens in de gemeente Veghel

 • 1. De rechthebbende meldt de plaatsing cq. het aanbrengen van gedenktekens, binnen de in het tweede lid gestelde maatvoering, minimaal twee werkdagen tevoren aan de beheerder of de voorman. Gemeld wordt:

 • a. de afmeting van het gedenkteken;

 • b. materiaalgebruik;

 • c. de opstelling van het gedenkteken.

 • 2. Voor de gedenktekens wordt de volgende maatvoering aangehouden:

 • a. De afmetingen van een gedenkteken op een particulier graf, particuliere gedenkplaats of algemeen graf bedragen maximaal:

  Staand: Liggend:

  Hoogte - 1.00 m Lengte - 1.90 m

  Breedte - 0,90 m Breedte - 0,90 m

  Dikte steen - 0,12 m Dikte steen - 0,12 m

  Een combinatie van een staande en liggende gedenksteen is toegestaan.

 • b. De afmetingen van een gedenkteken op een particulier kindergraf bedragen maximaal:

  Staand: Liggend:

  Hoogte - 0.80 m Lengte - 1.00 m

  Breedte - 0,60 m Breedte - 0,60 m

  Dikte steen - 0,10 m Dikte steen - 0,10 m

  Een combinatie van een staande en liggende gedenksteen is toegestaan.

 • c. De afmetingen van een gedenkteken op een urnengraf bedragen maximaal:

  Liggend:

  Lengte - 0.50 m

  Breedte - 0,50 m

  Dikte steen - 0,08 m

  Een combinatie van een staande en liggende gedenksteen is niet toegestaan.

 • d. Urnennissen:

  De urnennissen moeten worden afgesloten met afdekplaten. De rechthebbende is verplicht zich te vergewissen van de afmetingen van de opening van de urnennis.

 • 3. Indien door of in opdracht van de rechthebbende gedenktekens worden geplaatst die niet voldoen aan de in lid 2 genoemde maatvoering, kan het college de hiervoor in aanmerking komende gedenktekens doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende twaalf weken ter beschikking van de rechthebbende en vervalt daarna aan de gemeente zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.

 • 4. De verwijdering bedoeld in lid 3 vindt niet plaats dan nadat de rechthebbende schriftelijk is ingelicht over het voornemen van het college, het gedenkteken te verwijderen.

Artikel 3 Duurzame materialen

Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt.

Artikel 4 Voorwaarden gedenktekens begraafplaats Zijtaart

De afmetingen, de vorm en de kleur van het gedenkteken mogen niet afwijken van de uniformiteit van de reeds op deze begraafplaats aanwezige gedenktekens.

Artikel 5 Tijdstip van plaatsing

 • 1. Het tijdstip van plaatsing van het gedenkteken dient, conform artikel 2, lid 1, tenminste 2 werkdagen van tevoren kenbaar gemaakt te worden aan de beheerder. In overleg wordt bepaald wanneer en onder welke voorwaarden de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Eventuele aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.

 • 2. Het plaatsen van de gedenktekens dient plaats te vinden tijdens openingstijden mits geen begrafenis of asbezorging plaatsvindt.

 • 3. De uitgevoerde werkzaamheden dienen ter goedkeuring te worden gemeld bij de beheerder. Eventueel geconstateerde onvolkomenheden of gebreken dienen alsnog te worden uitgevoerd of verholpen.

Artikel 6 Verwijderen en herplaatsen grafbedekking

Met uitzondering van het bijzetten van asbussen in een urnennis moeten, voor zover nodig, voor het bijzetten van een lijk of een asbus in een particulier graf of een algemeen graf grafbedekkingen door of namens de rechthebbende of gebruiker worden verwijderd en/of herplaatst.

Artikel 7 Aanbrengen van voorwerpen

 • 1. Op een particulier graf, een particuliere gedenkplaats, een particulier kindergraf, een particulier urnengraf en een algemeen graf kunnen potplanten en bloemen in vazen alsmede beelden of andere losse voorwerpen worden geplaatst. Tevens is het toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Een en ander binnen het grafoppervlak zoals benoemd in artikel 1.

 • 2. Het aanbrengen van kettingen en hekwerken is niet toegestaan evenals het aanbrengen van één of meerdere kantafzettingen.

 • 3. Het is niet toegestaan voorwerpen aan een urnennis en/of de urnenmuur te bevestigen.

 • 4. Voor een particuliere urnennis geldt dat bloemen, potplanten en andere losse voorwerpen alleen in of op de daarvoor bestemde locatie mogen worden geplaatst, voor of in de directe nabijheid van de urnenmuur.

Grafbeplanting

Artikel 8 Afmetingen beplanting

 • 1. De oppervlakte van een particulier graf of een algemeen graf kan door de rechthebbende of gebruiker van het graf worden beplant met gewassen. De beplanting mag, ook in volwassen staat, de voor de grafbedekking beschikbare oppervlakte, zoals in artikel 1 is beschreven, niet overschrijden of moet door snoei binnen de gestelde proporties worden gehouden. De gewassen mogen niet hoger zijn dan de toegestane hoogte voor het gedenkteken.

 • 2. Gewassen die buiten bovengenoemde ruimte geplant worden of overhangen, kunnen van gemeentewege verwijderd worden, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is. Dit geldt ook voor afgestorven beplanting.

Onderhoud

Artikel 9 Afval en beschadigingen

Alle sporen van afval, ontstaan tengevolge van werkzaamheden op of aan de grafbedekkingen door of namens rechthebbenden of gebruikers dienen door de rechthebbende in de daarvoor aanwezige afvalbakken te worden gedeponeerd.

Artikel 10 Beslissingsbevoegdheid

In geval waarin deze nadere regels niet voorzien of in geval van verschil van mening over de uitleg van haar bepalingen, beslist het college.

Slotbepaling

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: “Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Veghel 2012.

 • 2. Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2013

 • 3. Alsdan vervallen de Nadere regels voor gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Veghel 2011,met dien verstande grafbedekkingen aangebracht onder de werking van de ingetrokken nadere regels worden geacht te voldoen aan de hierbij vastgestelde Nadere regels.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in haar vergadering van 28 augustus 2012.

De burgemeester,

mr. I.R. Adema

De secretaris,

R.E.C. Kleijnen