Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2010

Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2010

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 17 december 2009

De raad van de gemeente Noordwijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van …, nr. ;

gelet op het bepaalde in artikel 224 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2010

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam ‘toeristenbelasting’ wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente.

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 1.

 • 2.

  De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1.

 • 3.

  Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1.

  Artikel 3 Vrijstellingen

  De belasting wordt niet geheven voor het verblijf:

 • 1.

  van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet Toelating Zorginstellingen;

 • 2.

  van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet en voor zover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 1 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers;

 • 3.

  van degene die verblijf houdt in een gemeubileerde woning voor welk verblijf

  forensenbelasting is verschuldigd.

  Artikel 4 Maatstaf van heffing

  De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar. Het aantal

  overnachtingen wordt gesteld op het aantal overnachtende personen vermenigvuldigd met het aantal nachten.

  Artikel 5 Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing

  1. Voor de toepassing van dit artikel en artikel 6 wordt verstaan onder:

  a. kampeermiddel: tent, tentwagen, kampeerauto, caravan dan wel enig ander onderkomen of ander voertuig of gewezen voertuig of een gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde waarvoor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist; een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

  b. kampeerterrein: terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en volgens die inrichting bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen merendeels ten behoeve van recreatief nachtverblijf.

  c. vaste standplaats: een terrein of terreingedeelte dat deel uitmaakt van een

  kampeerterrein en dat ter beschikking wordt gesteld voor de plaatsing van eenzelfde kampeermiddel gedurende een seizoen of een jaar.

  d. volgtijdige standplaats: een terrein of terreingedeelte dat deel uitmaakt van een kampeerterrein en dat ter beschikking wordt gesteld voor de volgtijdige plaatsing van verschillende kampeermiddelen.

  e. woning: een huis, een naar aard en inrichting vergelijkbaar ander onderkomen of een deel van een huis of een vergelijkbaar onderkomen.

  f. particulier: een natuurlijk persoon die buiten de uitoefening van een bedrijf of beroep gelegenheid biedt tot verblijf.

  g. particulier verhuurde woning: een woning die door een particulier ter beschikking wordt gesteld voor het houden van verblijf met overnachting tegen een vergoeding in welke vorm dan ook.

  h. bedrijfsmatige exploitatie: het via een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon voeren van een zodanig beheer/exploitatie, dat in de woningen daadwerkelijk verblijf plaatsvindt.

  i. bedrijfsmatig geëxploiteerde woning: een woning die door een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon ter beschikking wordt gesteld voor het houden van verblijf met overnachting tegen een vergoeding in welke vorm dan ook.

  2. Voor bedrijfsmatig geëxploiteerde woningen, particulier verhuurde woningen en voor

  kampeermiddelen op vaste of volgtijdige standplaatsen kan het aantal overnachtingen op een bij de aangifte gedaan verzoek van de belastingplichtige forfaitair worden vastgesteld.

  3. Het aantal personen dat heeft overnacht, wordt met betrekking tot:

  a. particulier verhuurde woningen en bedrijfsmatig geëxploiteerde woningen bepaald op:

  2 personen indien het aantal slaapplaatsen 3 of minder bedraagt;

  3 personen indien het aantal slaapplaatsen 4 of 5 bedraagt;

  5 personen indien het aantal slaapplaatsen 6 bedraagt;

  7 personen indien het aantal slaapplaatsen 7 of 8 bedraagt;

  9 personen indien het aantal slaapplaatsen 9 of 10 bedraagt;

  11 personen indien het aantal slaapplaatsen meer dan 10 bedraagt.

  b. kampeermiddelen op vaste standplaatsen en volgtijdige standplaatsen bepaald op:

  2,5 personen indien het aantal slaapplaatsen 3 of minder bedraagt;

  3,5 personen indien het aantal slaapplaatsen meer dan 3 bedraagt.

  4. Het aantal malen dat door de in het eerste lid bedoelde personen is overnacht, wordt:

  a. ingeval verblijf wordt gehouden in bedrijfsmatig geëxploiteerde woningen bepaald op 120;

  b. ingeval verblijf wordt gehouden in particulier verhuurde woningen bepaald op 90;

  c. ingeval verblijf wordt gehouden in kampeermiddelen op vaste standplaatsen en op volgtijdige standplaatsen, welke geschikt zijn voor gebruik of slechts gebruikt mogen worden gedurende een periode van meer dan drie, doch ten hoogste zes maanden bepaald op 60.

  Artikel 6 Belastingtarief

  Het tarief bedraagt per persoon per overnachting in/op:

  - een kampeerterrein € 1,30

  - een bedrijfsmatig geëxploiteerde woning € 1,30

  - particulier verhuurde woning € 1,30

  - een pension € 1,40

  - een hotel, niet vallende in een stercategorie € 1,40

  - een hotel in de één stercategorie € 1,45

  - een hotel in de twee sterrencategorie € 2,10

  - een hotel in de drie sterrencategorie € 2,10

  - een hotel in de vier sterrencategorie € 3,10

  - een hotel in de vijf sterrencategorie € 3,65

  Artikel 7 Belastingjaar

  1. Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

  2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is het belastingtijdvak, ingeval de belasting wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte, een kalendermaand.

  Artikel 8 Wijze van heffing

  De belasting wordt geheven bij wege van:

  1. voldoening op aangifte voor zover het verschuldigde bedrag daarvan wordt berekend

  overeenkomstig het bepaalde in artikel 4;

  2. aanslag voor zover het verschuldigde bedrag daarvan wordt berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.

  Artikel 9 Aangifte

  De belastingplichtige aan wie niet binnen veertien dagen na afloop van het belastingjaar een

  aangiftebiljet is uitgereikt of een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen veertien dagen na

  afloop van die termijn bij de heffingsambtenaar een schriftelijk verzoek in te dienen om uitreiking van een aangiftebiljet.

  Artikel 10 Aanslaggrens

  Geen belastingaanslag wordt opgelegd indien het aantal overnachtingen, waartoe gelegenheid wordt of is gegeven, gedurende het belastingjaar minder dan zal of heeft belopen.

  Artikel 11 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990 met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van overeenkomstige toepassing, voor zover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de aanslag.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden opgestelde termijn.

  Artikel 12 Kwijtschelding

  Bij de invordering van de toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

  Artikel 13 Nadere regels door het college van Burgemeester en Wethouders

  Het college van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de toeristenbelasting.

  Artikel 14 Aanmeldingsplicht

  De belastingplichtige bedoelt in artikel 2, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en d, van de Gemeentewet.

  Artikel 15 Inwerkingtreding en Citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2009’ van 18 december 2008, wordt ingetrokken met ingang van de in het, derde lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening op de heffing en invordering toeristenbelasting 2010”.

  Aldus vastgesteld in de openbare

  raadsvergadering van 17 december 2009

  H.C.A. Kolen, H.H.M. Groen,

  griffier voorzitter