Regeling vervallen per 06-07-2012

Verordening Declaratiefonds Participatie

Geldend van 05-11-2004 t/m 05-07-2012 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2004

Intitulé

Verordening Declaratiefonds Participatie

De raad van de gemeente Bunnik;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 augustus 2004, nr. 04-131 A;

besluit:

vast te stellen de

Verordening Declaratiefonds Participatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2. In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   rechthebbende: de inwoner van Bunnik van 18 jaar en ouder, niet zijnde een student, en zijn gezin met een inkomen dat gelijk is aan of minder bedraagt dan 115 % van de voor hem geldende bij standsnorm en een vermogen dat niet hoger is dan het vrij te laten bescheiden vermogen volgens de bepalingen van de Wet werk en bijstand;

  • b.

   gezinslid: de partner en/of de kinderen van 4 tot en met 17 jaar van de rechthebbende;

  • c.

   Burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik.

Artikel 2. Sportieve, sociaal-culturele activiteiten en peuterspeelzaalwerk

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen een bijdrage verstrekken in de kosten van deelname aan in georganiseerd verband gehouden sportieve en sociaal-culturele activiteiten in de gemeente Bunnik.

  • a.

   Als zodanig aangewezen georganiseerde verbanden worden aangemerkt de in de gemeentegids van Bunnik aangehaalde organisaties, waaronder begrepen de het zwembad, alsmede culturele organisaties en instellingen op het gebied van sociaal-culturele activiteiten.

  • b.

   Als georganiseerd verband wordt mede aangemerkt een buiten de gemeente Bunnik gevestigde organisatie, voor zover de activiteiten niet binnen de gemeente Bunnik zijn georganiseerd.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen een bijdrage verstrekken voor de kosten van zwemlessen die niet over het zwemdiploma A, B of C beschikken.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen een bijdrage verstrekken voor de kosten van peuterspeelzaalwerk ten behoeve van de ten laste komende kinderen tot en met 4 jaar die een peuterspeelzaal bezoeken.

 • 4. Burgemeester en wethouders kunnen aan de rechthebbende een bijdrage verstrekken in de kosten van een abonnement van de Openbare Bibliotheek.

 • 5. Burgemeester en wethouders kunnen aan de rechthebbende een bijdrage verstrekken in de kosten van een abonnement op een dagblad en/of internet.

Artikel 3. Bijdrage

 • 1. De bijdrage wordt vastgesteld per rechthebbende.

 • 2. De hoogte van de bijdrage in de kosten zoals bedoeld in artikel 2 bedraagt maximaal € 118,00 per gezinslid per kalenderjaar.

Artikel 4. Aanspraak op een voorziening

 • 1. Een aanvraag ingevolge het declaratiefonds wordt uiterlijk voor 31 december van het kalenderjaar waarop de vergoeding betrekking heeft schriftelijk ingediend bij burgemeester en wethouders middels een door het bestuursorgaan vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2. Op de aanvraag wordt binnen 8 weken na ontvangst beslist.

 • 3. De beslissing van burgemeester en wethouders op de aanvraag wordt, schriftelijk en met redenen omkleed, medegedeeld aan de aanvrager.

Artikel 5. Betaalbaarstelling

 • 1. Betaalbaarstelling van de bijdrage als bedoeld in artikel 3 vindt plaats na toekenning van de bijdrage op basis van declaratie.

 • 2. De declaratie als bedoeld in lid 1 bestaat uit een kopie van het betalingsbewijs, dan wel het verzoek van de organiserende vereniging, voorzien van een machtiging van de rechthebbende om de kosten van deelname rechtstreeks over te maken naar de vereniging.

 • 3. Declaraties kunnen worden ingediend tot uiterlijk 2 maanden na afloop van het kalenderjaar.

 • 4. Betaalbaarstelling vindt plaats binnen 4 weken na ontvangst van de declaratie.

Artikel 6. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen ten gunste van de rechthebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 7. Beleid

Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van de uitvoering van deze verordening nadere regels stellen.

Artikel 8. Indexering

Burgemeester en wethouders kunnen jaarlijks de hoogte van de bijdrage opnieuw vaststellen.

Artikel 9. Onvoorziene situaties

In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 10. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening Declaratiefonds Participatie 2004.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2004.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 oktober 2004.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,