Nadere regels voor terrassen, reclame- en uitstallingen Naarden Vesting 2012

Geldend van 27-04-2012 t/m heden

Wetstechnische informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Naarden en de burgemeester, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheden betreft;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 108 en 147 van de Gemeentewet en artikel 2:10 van de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Naarden (APV);

Overwegende dat het vanuit de veiligheid, toegankelijkheid van de openbare ruimte, alsook in het kader van het woon- en leefklimaat, wenselijk is nadere regels te stellen en aanzien van terrassen, reclame- en uitstallingen, als bedoeld in artikel 2:10 lid 2 van de APV;

Gelet op de Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht (Awb) en relevante artikelen 2:10, 2:27, 2:28 en 2:29 van de APV;

Overwegende dat het van belang is voor een toetsingskader nadere regels vast te stellen;

Besluiten :

In te trekken: de “Nadere regels voor terrassen, reclame en uitstallingen Naarden Vesting 2011;

vast te stellen: de “Nadere regels voor terrassen, reclame- en uitstallingen Naarden Vesting, 2012”.

Paragraaf 1 ACHTERGROND

Inleiding/werkingssfeer

In onderliggend plan worden nadere regels en richtingen gegeven voor de terrassen, reclame-uitingen en uitstallingen in de Marktstraat, Cattenhagestraat en de aanliggende pleinen in Naarden Vesting. Deze nadere regels zijn een aanvulling op eerder door de gemeenteraad vastgestelde nota’s betreffende uitstallingen en reclame. De in de betreffende nota’s gestelde regels worden hier niet herhaald.

Het betreft de Beeldkwaliteitsvisie Naarden en de Welstandsnota Naarden .

Naarden is een unieke vestingstad en heeft de status van beschermd stadsgezicht. Men bereikt de binnenstad via de imposante bolwerken en waterpartijen die ooit ter verdediging dienden. De vestingwerken stralen een rust en samenhang uit. Met de torenspits van de Grote Kerk in het vizier, lokt een bezoek aan de binnenstad.

 

Doelstellingen

Deze nadere regels vormen een toetsingskader voor terrassen, reclame- en uitstallingen. Deze nadere regels zijn nodig, om een eenduidig beeld te creëren en te behouden, na de herinrichting van de Marktstraat en de Cattenhagestraat. Deze nadere regels geven een wensbeeld voor de Vesting weer, waaraan een ieder die een terras uitbaat en terrasmeubilair geplaatst houdt en/of een reclame en/of uitstalling heeft, moet voldoen.

Deze nadere regels geven een nadere invulling en beoogt het scheppen van een kader waarin de mogelijkheden tot het maken van reclame, het plaatsen van uitstallingen en het geplaatst houden van terrassen zijn vastgelegd. Hierdoor ontstaat een evenredige, op de woon- en leefomgeving afgestemde invulling die de woon- en leefomgeving aantrekkelijk maakt en houdt.

Dit is dan ook het toetsingskader voor vergunningaanvragen.

Tevens dienen deze regels het belang om adequaat de handhaving te laten plaatsvinden.

 

Binnen de Vesting

Binnen de Vesting vindt men een historisch gegroeid en goed behouden samenhang tussen structuur en bebouwing. Enerzijds de gevarieerdheid van gevels en stoepen in typologie, ouderdom, detaillering, kleur – en materiaalgebruik. Anderzijds de openbare weg, die na de herinrichting het verbindende element vormt en juist eenheid, rust en robuustheid uitstraalt.

 

Individuele uitstraling ondernemers

In de Marktstraat en de Cattenhagestraat is het grootste deel van het winkel- en horecabestand gevestigd. Logischerwijze willen de ondernemers een individuele uitstraling hebben. Dit kan door tal van elementen, zoals parasols, vlaggen, koopwaar, (uithang- & gevel-)borden, zonweringen, bloempotten, prullenbakken, paaltjes, banken en die tref je dan ook aan.

 

Wensbeeld

Een goed verblijfsklimaat, een eenduidige uitstraling van zowel het openbaar gebied als de ondernemingen versterkt de beleving van het publiek en maakt verblijven aantrekkelijk. Bezoekers blijven langer en besteden meer. Het doet recht aan het monumentale decor van Naarden wanneer in de toepassing van deze elementen “eenheid in verscheidenheid” wordt aangebracht. Het onderscheidend vermogen van een onderneming wordt wellicht beperkter, maar teveel aan diversiteit kan ook de onderscheiding inperken. De ondernemers profiteren van het voordeel van een aantrekkelijke, eenduidige uitstraling die er voor zorgt dat extra klandizie wordt aangetrokken.

Naast de detailhandel en de horeca, profiteert ook de zakelijke dienstverlening van een versterkt ‘stads’ imago, zeker als dit imago een bepaalde exclusiviteit uitstraalt.

 

Welstandbeleid

De welstandsnota is het toetsingskader voor de aanvragen om een omgevingsvergunning en geeft tevens inzicht in de bestaande woningbouw. De nota is ook het sturingsmiddel bij uitstek voor het omgaan met architectuur en stedenbouw in onder andere Naarden Vesting. In de welstandsnota zijn criteria beschreven die ten grondslag liggen aan de welstandbeoordeling bij de indiening van bouwplannen (omgevingsvergunning). Voor de winkelstraten en pleinen binnen Naarden Vesting zijn deze criteria nader beschreven in dit rapport.

 

Herinrichting

Het kerngebied van Naarden Vesting, de Marktstraat en de Cattenhagestraat is inmiddels heringericht. Er is een eenduidig beeld nagestreefd, passend binnen het monumentale karakter van Naarden Vesting, maar tevens een beeld dat recht doet aan een “Levendig en Leefbaar” Naarden. De verharding ligt op één niveau, waarbij een indeling is gemaakt in parallelle stroken. De oude stoepen zijn met een vergelijkbaar patroon en kleur teruggebracht. Op gelijk niveau met de stoepen zijn loopstroken en parkeerstroken aangelegd. De rijloper is smal en gestraat met oude klinkers. Voor de overige verharding zijn nieuwe ‘Naardense’ Rijnformaat-klinkers gebruikt.

De openbare verlichting bestaat uit het Naardense klassieke armatuur op een nieuw ontworpen rechte mast met een achthoekig voetstuk. Dit ontwerp is geïnspireerd op de oude palen.

Ander straatmeubilair zijn afvalbakken, verzinkbare afzetpalen, fietsnietjes en plantenbakken. Het straatmeubilair wordt in één kleur uitgevoerd, namelijk monumentengroen. De elementen zijn uitgevoerd in staal, terughoudend en rustig van vorm. De vaste palen zijn gemaakt van basalt en lijken op bestaande palen in Naarden. De bestaande bebording en bewegwijzering wordt wellicht in de toekomst vervangen door eenduidige bewegwijzering.

Juridisch kader

De “Nadere regels voor terrassen, reclame- en uitstallingen Naarden Vesting 2012” is ingevolge artikel 2:10 lid 2 van de APV opgesteld. Het vigerende bestemmingsplan “Naarden Vesting” is eveneens van toepassing.

Paragraaf 2 TERRASSEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1. Eilandterras: Een terras niet direct aansluitend gesitueerd aan een voor- of zijgevel. Hierbij moet gedacht worden aan een terras met een weg ertussen of anderszins, in ieder geval geen terras direct aansluitend aan de gevel of binnen de aangegeven afbakening.

2. Zomerterras: Een eilandterras dat is gesitueerd op het kerkplein St. Vituskerk ter hoogte van de Markstraat en St. Annastraat. (Zie voorbeeld in de bijlage, zomerterras nabij het Comeniusbeeld)

3. Gevel: Buitenmuur van een gebouw.

4. Gevelterras: Een terras gelegen aan de gevel van het bijbehorende horeca-etablissement. Het betreft een terras waartussen geen weg of anderszins tussen is gelegen, maar in ieder geval binnen de aangegeven afbakening. Een gevelterras is nooit breder dan de inrichting waartoe het behoort.

5. Handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen.

6. Terras: een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van het horecabedrijf waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken en/of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt, artikel 2:27 sub b van de APV.

7. Uitstalling: een losstaand voorwerp, dat op de openbare weg voor een pand is geplaatst met als kennelijke doel verfraaiing, reclame of aandachtstrekker van een winkel of horecagelegenheid.

8. Weg: Omschrijving als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994.

Paragraaf 1 VOORSCHRIFTEN

Artikel 2 Terrassen

1. Voor de begrenzingen van de zijkanten van het terras is een plantenbak ontwikkeld, die mede gebaseerd is op de vormgeving van de ‘fietsnietjes’. Deze worden toegepast bij alle terrassen, behoudens zomerterrassen. De stalen plantenbakken zijn rechthoekig en de kleur van de bakken en het frame is monumentengroen. De voorkant van het terras wordt begrensd door ‘punaises’, noppen tussen de straatstenen. In verband met de verkeersveiligheid wordt, met betrekking tot de voorkantbegrenzing , een uitzondering is gemaakt voor het terras ter plaatse van het pand Cattenhagestraat 1.

2. Naast de begrenzing (de hierboven genoemde ‘punaises’) is het niet toegestaan om aan de voorzijde van het terras overige begrenzing toe te passen in de vorm van touw, kabels plantenbakken o.i.d.

3. De lijngoot voor de terrassen is zwart i.p.v. blauw, zodat voor een ieder duidelijk is dat er niet geparkeerd mag worden ter plaatse van de terrassen. De blauwe lijn geeft immers de blauwe parkeerzone aan.

4. Bij de aanvraag om een exploitatievergunning moet worden aangegeven of de ondernemer een terras wenst uit te baten. Een terras zal onderdeel uitmaken van de exploitatievergunning.

Artikel 3 Locatie Terras

1. Afhankelijk van de ligging van de openbare inrichting mag een terras in beginsel alleen direct grenzend aan de voor-, zij- en /of achtergevel van de eigen openbare inrichting worden ingenomen. In bijzondere situaties kan hiervan worden afgeweken. Dit ter beoordeling van het daartoe bevoegde bestuursorgaan.

2. Terrassen mogen bij voorkeur niet door een weg worden gescheiden. De rijbaan moet vrijgehouden worden.

3. Een eilandterras is toegestaan mits de situatie dat toelaat.

4. Wanneer een terras op eigen terrein is gelegen mag van het eerste lid van dit artikel worden afgeweken.

5. Het terras(meubilair) op of aan de openbare weg moet binnen de afbakeningen in het straatwerk worden geplaatst. Hierbij moet gekeken worden naar de zogenoemde nietjes waarop de plantenbakken worden geplaatst en de RVS punaises die op de weg zijn aangegeven. Het terras wordt begrensd door plantenbakken die door de gemeente zijn geplaatst en /of door roestvast stalen noppen. De plantenbakken worden gevuld en onderhouden door de gemeente.

Artikel 4 Zomerterras

1. Een zomerterras mag alleen uitgebaat worden door de exploitant van het horeca- etablissement wiens horecapand met de voorgevel is gelegen in een denkbeeldige lijn recht tegenover, of nagenoeg recht tegenover, het zomerterras

2. Een zomerterras is alleen toegestaan indien er geen sprake is van een voorgevelterras.

3. Het terrasseizoen voor een zomerterras is beperkt tot de maanden juni, juli en augustus.

Artikel 5 Terrasmeubilair

1. Het meubilair van het terras wordt uitgevoerd in riet of materiaal gelijkend op riet, of andere natuurlijke materialen. Kleur: natureltinten.

2. Het terrasmeubilair is geplaatst op de bestrating. (houten)vloeren zijn niet toegestaan.

Artikel 6 Parasols

Parasols met merkreclame worden vaak als storend ervaren en dragen niet bij aan een samenhangend beeld van Naarden.

1. Er worden alleen parasols zonder merkreclame, logo of bedrijfsnaam toegestaan.

2. De kleur van de parasols kan in alle traditionele kleuren. Hierbij kan worden gedacht aan Naardens groen, wittinten, bordeauxrood en overige natuurlijke kleurtinten welke niet als storend worden ervaren binnen het authentieke karakter van de Vesting. Dit ter beoordeling aan het daartoe bevoegde bestuursorgaan.

3. Een onderneming die zowel een zonwering als parasols heeft, dient deze in beginsel in dezelfde kleur uit te voeren.

Artikel 7 Schoonhouden terras en directe omgeving

1. De exploitant van een inrichting waar een terras wordt ingenomen, moet het terras en directe omgeving van het terras te allen tijde in een nette staat houden. Hierbij moet in ieder geval worden gedacht aan een straal van 25 meter, rondom de onderneming.

Artikel 8 Hinder en overlast

1. De terrashouder is gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om hinder en overlast , veroorzaakt door op het terras aanwezige bezoekers, te voorkomen of te beperken.

2. Het gebruik van het terras mag niet leiden tot hinder, schade of overlast voor derden.

3. Terrassen mogen in beginsel niet geplaatst worden op zodanige wijze, dat op enige manier het zicht voor verkeersdeelnemers wordt beperkt. Terrassen dienen verkeersveilig te zijn opgesteld.

4. Het is verboden op het terras versterkte muziek ten gehore te ( laten) brengen. Anders dan met de vergunning op grond van artikelen 2:9, 2:25 en 4:3 van de APV.

Artikel 9 Voorwerpen op het terras

1. Het plaatsen van terrasverwarming is verboden.

2. Het is niet toegestaan om mobiele tappunten op het terras te plaatsen. In geval van evenementen of andersoortige bijzondere incidentele activiteiten kan hiervoor toestemming worden verleend.

Artikel 10 Aansprakelijkheid exploitant

1. De exploitant moet de redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen, dat de gemeente en derden ten gevolge van het plaatsen en/ of de aanwezigheid van het terrasmeubilair schade lijden.

2. Eventuele schade aan eigendom van gemeente en/of derden moet op eerste aanzegging, binnen de daarbij te stellen termijn, worden vergoed.

Artikel 11 Handhaving

1. In geval van constatering van een overtreding van deze nadere regels, staan de handhavingsmiddelen zoals genoemd in de Awb tot onze beschikking. Dit vloeit mede voort uit artikel 125 van de Gemeentewet.

2. De door de gemeente of politie gegeven aanwijzingen, in het kader van de openbare orde en veiligheid, dienen terstond te worden opgevolgd. Dit betekent dat als een handhaver aangeeft dat er naar zijn mening iets moet worden aangepast op of aan het terras, dat dit ook terstond dient te gebeuren.

Artikel 12 Overig

1. Drank en– voedselverstrekking moet direct vanuit de inrichting plaatsvinden, tappunten en dergelijke op terrassen zijn niet toegestaan.

2. Het verstrekken van alcoholhoudende drank is slechts toegestaan gedurende de tijden dat het horecabedrijf geopend mag zijn, mits het terras is opgenomen in de Drank- en Horecavergunning. Terrassen dienen op grond van de APV om 22.00 uur te sluiten. Na 22.00 uur mag niemand zich meer op het terras bevinden.

3. Het is verboden drank te verstrekken aan personen, die geen gebruik maken van de op het terras aanwezige zitplaatsen.

4. Het terrasmeubilair dient buiten de openingstijden van de inrichting hetzij inpandig dan wel buitenpandig (mits deugdelijk met kettingen vastgelegd zodat er geen overlast of gevaar ontstaat) , te worden opgeslagen.

Paragraaf 1 RECLAME- EN UITSTALLINGEN

Artikel 13 Gevels

1. Het materiaal- en kleurgebruik van de gevels is traditioneel. Gevels zijn gemetseld in zandkleurige of rode baksteen, gepleisterd of geschilderd in een lichte kleur.

2. De kleur van het houtwerk van de gevels is erg bepalend voor het straatbeeld. Het houtwerk dient geschilderd te zijn in traditionele kleuren. Grote vlakken als deuren en luiken in Naardens groen en kleinere elementen in traditionele contrasterende lichte tinten, zoals wittinten en lichtgrijs. Daarnaast is ook de combinatie met de belettering van belang voor de uitstraling.

Artikel 14 Zonwering

1. Zonweringen zijn vrij bepalend in het straatbeeld. Zij verbergen een deel van de gevel van het pand, waardoor de monumentale beleving van het pand, en daarbij ook die van de straat, verstoord wordt. Zonwering is om deze reden niet gewenst. Is er echter toch zonwering nodig dan gelden de volgende regels:

a. Toepassing alleen met zonwering als daadwerkelijk doel.

b. De kleuren van de zonwering zijn traditioneel.

c. Zonwering volgt de raamverdeling.

d. En wordt per gevelopening aangebracht.

Artikel 15 Reclame

In de welstandsnota alsook in de Beeldkwaliteitsvisie Naarden, is een aantal criteria opgenomen ten aanzien van reclame uitingen aan de gevel in het winkelgebied.

In deze nota en de Beeldkwaliteitsvisie Naarden zijn wensbeelden ten aanzien van deze reclame uitingen beschreven en geïllustreerd.

Artikel 16 Reclame op zonwering

1. Reclame is alleen toegestaan op de onderste lamel of op de volant.

2. De belettering kan in wit of traditionele kleuren uitgevoerd worden.

3. Het lettertype is vrij te kiezen.

Artikel 17 Banieren

1. Banieren geven in een straat soms een onrustig beeld door veel verschil in vorm en kleur. Eenduidigheid kan het beeld sterk verbeteren.

a. Banieren zijn toegestaan met maximaal twee per gevel. Door hun vorm zijn ze strakker dan vlaggen, maar hetzelfde effect wordt bereikt.

b. De banieren moeten worden opgehangen aan de begane grondgevel, met slechts aan de bovenzijde van de banieren een frame.

c. De maximale breedte van banieren is 0,50m en de maximale hoogte/lengte is 2,00m.

d. Het lettertype is vrij, de achtergrond van de banieren en de letterkleur is wit, grijs, donkergrijs, bordeauxrood of Naardens groen.

2. Door dezelfde kleuren in alle materiaal door te voeren, ontstaat er vanzelf eenheid en afstemming, wat zorgt voor een rustiger en gedistingeerder straatbeeld dat passend is in het monumentale decor.

Artikel 18 Belettering

1. Wanneer de reclame vlak op de gevel hangt hebben losse letters de voorkeur. De letters op de gevel dienen afgestemd te zijn op de kleuren van de winkelpuien in overeenstemming met de voorgestelde traditionele kleuren. De gevelletters mogen niet groter zijn dan 0,50m en worden bevestigd op de gevel van de begane grond. Het eventuele aanlichten van de letters met spots, moet op een zorgvuldige en terughoudende manier gebeuren.

2. Bij gebruik van raamfolie voor belettering dient deze te zijn afgestemd te zijn op de kleuren van de winkelpuien.

Artikel 19 Uithang- / gevelborden

1. Uithangborden die haaks op de gevel staan, dienen boven loophoogte geplaatst worden. Zo ondervindt de voetganger geen hinder. Om een rustig straatbeeld te creëren worden een maximale afmeting en gewenste kleuren aan deze uithangborden verbonden.

2. Kleur bord: wit, lichtgrijs, donkergrijs, bordeauxrood of Naardens groen. Het lettertype is vrij te kiezen. De maximale maat van een bord is 0,80m breed en 0,50m hoog.

Artikel 20 Lichtreclame

1. Grote ongelede vlakken met reclame-uitingen, lichtcouranten, lichtobjecten of lichtreclames zijn niet toegestaan.

Artikel 21 Uitstallingen

1. Bij de herinrichting van de Marktstraat en de Cattenhagestraat is aan één zijde een loopstrook toegevoegd aan het profiel. Aan de andere zijde van de straat is een parkeerstrook toegevoegd. Om het lopen langs de winkels en overige gevels te vergemakkelijken gelden de volgende regels:

a. De nieuwe wandel/loopstrook geheel vrijhouden van borden/uitstallingen.

b. Op de stoepen is ruimte voor een uitstalling van maximaal 0.50m.

Artikel 22 Vlaggen

Vlaggen geven in een straat soms een onrustig beeld door veel verschil in vorm en kleur.

1. Één soort vlag per één onderneming is toegestaan, maximaal 2 vlaggen per gevel.

Artikel 23 Menuborden

1. Naast gevelreclame, zoals in de welstandsnota is beschreven komen ook gevelborden voor. Wanneer reclameborden vlak tegen de gevel hangen, zonder uitstekende delen, bijvoorbeeld menuborden, is dit niet hinderlijk voor voetgangers. Om de grootte binnen de perken te houden geldt in beginsel een maximale grootte van: maximaal 0,60m breed, 1,50m hoog. Bij afwijking hiervan ter beoordeling van het daartoe bevoegde bestuursorgaan.

2. Menuborden met bovengenoemde afmeting mogen eveneens binnen de bestaande terrasafbakening worden gestald.

3. Deze borden mogen alleen tijdens openingstijden buiten hangen of staan.

Artikel 24 Feestverlichting

1. Wanneer de traditionele feestverlichting wordt vervangen door duurzame verlichting dient dit terughoudend in vormgeving en kleur te zijn. Een warme kleur is toegestaan. Hierbij wordt gedacht aan warme geeltinten.

Artikel 25 Overgangsbepaling

1. Op het moment zijn er meerdere ondernemers in de Vesting die niet voldoen aan de inhoud van deze nadere regels. De reeds geplaatste reclame- en uitstallingen mogen geplaatst blijven (staan).

2. Bij vervanging moet een ondernemer voldoen aan de inhoud van deze nadere regels. Nieuwe terrassen, reclame en- uitstallingen worden aan deze nadere regels getoetst.

Artikel 26 Slotbepalingen

1. Deze nadere regels treden in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

2. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als “Nadere regels voor terrassen, reclame- en uitstallingen Naarden Vesting 2012”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders

der gemeente Naarden op 16 april 2012.

de secretaris, de burgemeester,

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Naarden op 16 april 2012,

De burgemeester,

Bijlage kaart voorbeeld zomerterras nabij Comeniusbeeld 1

600px