LANDSVERORDENING van de 8ste juni 1993 houdende bepalingen betreffende het exploiteren van hazardspelen op de internationale markt middels servicelijndiensten en tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Intitulé

LANDSVERORDENING van de 8ste juni 1993 houdende bepalingen betreffende het exploiteren van hazardspelen op de internationale markt middels servicelijndiensten en tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen

Artikel 1

 • 1. De Gouverneur is bevoegd om vergunning te verlenen tot het exploiteren van hazardspelen op de internationale markt door middel van servicelijndiensten.

 • 2. Vergunning tot het aanleggen en houden van deze hazardspelen wordt slechts gegeven aan in de Nederlandse Antillen gevestigde rechtspersonen.

Artikel 2

 • 1. Aan de in artikel 1, eerste lid, bedoelde vergunning kunnen voorschriften worden verbonden.

 • 2. Deze hebben onder meer betrekking op:

  • a.

   de wijze waarop de activiteiten door de rechtspersoon worden ontplooid;

  • b.

   de wijze waarop het prijzensysteem wordt gehanteerd;

  • c.

   de wijze van uitbetaling van de prijzen;

  • d.

   het van overheidswege uit te oefenen toezicht;

  • e.

   de geldelijke waarborgen door de rechtspersoon te verstrekken.

Artikel 3

 • 1. De in artikel 1, eerste lid bedoelde vergunning is niet voor overdracht vatbaar.

 • 2. Bij landsbesluit wordt het jaarlijks verschuldigde recht voor de in artikel 1, eerste lid, genoemde vergunning vastgesteld.

Artikel 4

Een ingevolge artikel 1, eerste lid, verleende vergunning kan door de Gouverneur worden ingetrokken of tijdelijk ingetrokken, indien een of meer van de voorschriften verbonden aan de vergunning niet in acht worden genomen.

Artikel 5

[wijzigt artikel 266 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen]

Artikel 6

 • 1. Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die der uitgifte van het Publicatieblad, waarin de afkondiging is geschied.

 • 2. Zij kan worden aangehaald als Landsverordening buitengaatse hazardspelen.