LANDSVERORDENING van 12 mei 1958, houdende regeling van de collectieve arbeidsovereenkomst

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Intitulé

LANDSVERORDENING. van 12 mei 1958, houdende regeling van de collectieve arbeidsovereenkomst

Artikel 1

 • 1. Onder collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst aangegaan door een of meer werkgevers, of een of meer werkgeversverenigingen met volledige rechts­bevoegdheid, en een of meer werknemersverenigingen met volledige rechts­bevoegdheid, waarbij voornamelijk of uitsluitend worden geregeld arbeidsvoorwaarden, bij arbeidsovereenkomsten in acht te nemen.

 • 2. Zij kan ook betreffen aannemingen van werk en overeenkomsten tot het verrichten van enkele diensten. Hetgeen in deze landsverordening omtrent arbeidsovereenkomsten, werkgevers en werknemers is bepaald, vindt dan overeenkomstige toepassing.

 • 3. Het beding, waarbij een werkgever verplicht wordt, personen van een bepaald ras, een bepaalde godsdienstige of staatkundige overtuiging of leden van een bepaalde vereniging niet dan wel uitsluitend in dienst te nemen, is nietig.

Artikel 2

Een vereniging van werkgevers of van werknemers is slechts bevoegd tot het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten, indien de statuten der vereniging deze bevoegdheid met name noemen.

Artikel 3

Een collectieve arbeidsovereenkomst kan slechts schriftelijk worden aangegaan.

Artikel 4

 • 1. Een vereniging, welke een collectieve arbeidsovereenkomst heeft aangegaan, draagt zorg dat ieder van haar leden, die bij de overeenkomst betrokken is, zo spoedig mogelijk de woordelijke inhoud van de overeenkomst in zijn bezit heeft.

 • 2. Indien door de partijen een toelichting op de collectieve arbeidsovereenkomst is opgesteld, geldt de in het vorige lid bedoelde verplichting ook ten aanzien van deze toelichting.

Artikel 5

In geval van wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst en van uitdrukkelijke verlenging van haar duur, vinden de bepalingen van de artikelen 3 en 4 overeenkomstige toepassing.

Artikel 6

Een wijziging van bepalingen in de statuten van een vereniging, welke het nakomen, het wijzigen, het verlengen of het opzeggen van collectieve arbeidsovereenkomsten betreffen, werkt niet ten aanzien van een vóór de statutenwijziging door de vereniging aangegane collectieve arbeidsovereenkomst, tenzij de andere partijen bij die overeenkomst daarin toestemmen.

Artikel 7

 • 1. Wanneer het tijdstip, waarop de werking der collectieve arbeidsovereenkomst aanvangt, niet bij de overeenkomst zelf is bepaald, vangt die werking aan met ingang van de vijftiende dag, volgende op die waarop de overeenkomst is aangegaan.

 • 2. Wanneer bij de collectieve arbeidsovereenkomst niet anders is bepaald, strekt haar werking zich van het tijdstip waarop deze aanvangt mede uit over op dat tijdstip reeds aangegane arbeidsovereenkomsten.

Artikel 8

 • 1. Een vereniging, welke een collectieve arbeidsovereenkomst heeft aangegaan, is gehouden te bevorderen, in de mate als de goede trouw medebrengt, dat haar leden de daarbij te hunnen aanzien gestelde bepalingen nakomen.

 • 2. De vereniging staat voor haar leden slechts in, voor zover zulks in de overeenkomst is bepaald.

Artikel 9

 • 1. Allen, die tijdens de duur van de collectieve arbeidsovereenkomst, te rekenen van het tijdstip waarop zij is aangegaan, lid zijn of worden van een vereniging, welke de overeenkomst heeft aangegaan, en bij de overeenkomst zijn betrokken, zijn door die overeenkomst gebonden.

 • 2. Zij zijn tegenover elk van de partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomst gehouden, al datgene, wat te hunnen aanzien bij die overeenkomst is bepaald, te goeder trouw ten uitvoer te brengen, als hadden zij zelf zich daartoe verbonden.

Artikel 10

 • 1. De leden van een vereniging, die door een collectieve arbeidsovereenkomst gebonden zijn, blijven ook na het verlies van het lidmaatschap door die overeenkomst gebonden.

 • 2. Die gebondenheid eindigt, wanneer de overeenkomst na het verlies van het lidmaatschap wordt gewijzigd.

 • 3. In geval van verlenging van de overeenkomst na het verlies van het lidmaatschap duurt de gebondenheid voort tot het tijdstip, waarop de overeenkomst zonder deze verlenging zou zijn geëindigd.

Artikel 11

Ontbinding van een vereniging, welke een collectieve arbeidsovereenkomst heeft aangegaan, heeft geen invloed op de rechten en verplichtingen, welke uit die overeenkomst voortvloeien.

Artikel 12

 • 1. Elk beding tussen een werkgever en een werknemer, strijdig met een collectieve arbeidsovereenkomst door welke zij beiden gebonden zijn, is nietig; in plaats van zodanig beding gelden de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

 • 2. De nietigheid kan steeds worden ingeroepen door elk van de partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 13

Bij gebreke van bepalingen in een arbeidsovereenkomst omtrent aangelegenheden, geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst door welke zowel de werkgever als de werknemer gebonden zijn, gelden de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 14

Wanneer bij de collectieve arbeidsovereenkomst niet anders is bepaald, is de werkgever, die door die overeenkomst gebonden is, verplicht, tijdens de duur van die overeenkomst haar bepalingen omtrent arbeidsvoorwaarden ook na te komen bij de arbeidsovereenkomsten als in de collectieve arbeidsovereenkomst bedoeld, welke hij aangaat met werknemers, die door de collectieve arbeidsovereenkomst niet gebonden zijn.

Artikel 15

Een vereniging, welke een collectieve arbeidsovereenkomst heeft aangegaan, kan, indien een der andere partijen bij die overeenkomst of een der leden van deze handelt in strijd met een van haar of zijn verplichtingen, vergoeding vorderen niet alleen voor de schade, welke zij zelf dientengevolge lijdt, doch ook voor die, welke haar leden lijden.

Artikel 16

Indien de schade niet op geld waardeerbaar is, zal als schadevergoeding een som geld naar billijkheid verschuldigd zijn.

Artikel 17

Bij de collectieve arbeidsovereenkomst kan met betrekking tot de schadevergoeding een voorziening worden getroffen, welke afwijkt van het bepaalde bij de artikelen 15 en 16.

Artikel 18

Een collectieve arbeidsovereenkomst kan niet voor langere tijd dan vijf jaren worden aangegaan behoudens verlenging zodanig dat de partijen nimmer langer verbonden zijn dan vijf achtereenvolgende jaren, te rekenen van het tijdstip waarop de verlenging wordt overeengekomen.

Artikel 19

 • 1. Wanneer een collectieve arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan, wordt zij, zo niet bij de overeenkomst anders is bepaald, geacht telkens voor gelijke tijd, doch ten hoogste voor een jaar, te zijn verlengd, behoudens opzegging; de termijn van opzegging is, tenzij bij de overeenkomst anders is bepaald, een twaalfde gedeelte van de tijd, waarvoor zij oorspronkelijk is aangegaan.

 • 2. Wanneer de tijd, waarvoor een collectieve arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, niet bij de overeenkomst is bepaald, wordt zij geacht te zijn aangegaan voor een jaar, met verlenging telkens voor gelijke tijd, behoudens opzegging tenminste een maand vóór het einde van het jaar.

Artikel 20

 • 1. De opzegging van een collectieve arbeidsovereenkomst moet worden gedaan aan alle partijen bij die overeenkomst.

 • 2. Zij kan slechts geschieden bij aangetekende brief of bij deurwaardersexploot.

Artikel 21

Wanneer bij de collectieve arbeidsovereenkomst niet anders is bepaald, heeft een opzegging door een van de partijen ten gevolge dat de overeenkomst voor alle partijen eindigt.

Artikel 22

Alle akten en geschriften betreffende het aangaan, wijzigen of eindigen van collectieve arbeidsovereenkomsten, benevens alle stukken, welke door de partijen bij een collectieve arbeidsovereenkomst, tezamen of ieder afzonderlijk, hetzij in onderhandse vorm, hetzij ten overstaan van een openbare ambtenaar, zonder medewerking van derden, ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst worden opgemaakt, zijn vrij van het recht van zegel en van de formaliteit van registratie of worden, indien deze formaliteit wordt gewenst, kosteloos geregistreerd.

Artikel 23

 • 1. Elk der bij een collectieve arbeidsovereenkomst betrokken partijen is verplicht een gewaarmerkt exemplaar van de collectieve arbeidsovereenkomst alsmede van de daarin aangebrachte wijzigingen aan het bestuurscollege van elk eilandgebied toe te zenden.

 • 2. Van de beëindiging alsmede van de uitdrukkelijke verlenging van de duur ener collectieve arbeidsovereenkomst doen partijen zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan het bestuurscollege van elk eilandgebied.

Artikel 24

 • 1. Deze landsverordening kan worden aangehaald als "Landsverordening collectieve arbeidsovereenkomst".

 • 2. Zij treedt in werking op een door de Gouverneur te bepalen tijdstip.

 • 3. Ten aanzien van verenigingen, welke op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze landsverordening partij zijn of in de twee daaraan voorafgaande jaren partij geweest zijn bij een collectieve arbeidsovereenkomst, vindt artikel 2 eerst twee jaren na die inwerkingtreding toepassing.

 • 4. Van bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten wordt door partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomst binnen een maand na de inwerkingtreding van deze landsverordening een exemplaar aan de Minister van Sociale Zaken toegezonden.