Regeling vervallen per 17-10-2013

Verordening inzake de winkeltijden in Heiloo

Geldend van 02-09-1996 t/m 16-10-2013 met terugwerkende kracht vanaf 01-06-1996

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder

  • a.

   de wet: de Winkeltijdenwet

  • b.

   feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag.

Artikel 2 Besliisingstermijn

 • 1 Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag om ontheffing binnen zes weken.

 • 2 Burgemeester en wethouders kunnen de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van ontheffingen

 • 1 Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van burgemeester en wethouders.

 • 2 In geval van een voorgenomen overdracht van een in het eerste lid bedoelde ontheffing doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan burgemeester en wethouders onder vermelding van naam en adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekking of wijziging van een ontheffing

 • 1 Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

  • a.

   ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

  • c.

   het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid dan wel het woon- en leefklimaat ter plaatse;

  • d.

   de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

  • e.

   van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redel like termijn;

  • f.

   de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

 • 1 De verboden vervat in artikel 2, eerste lid onder a en b van de wet gelden niet op ten hoogste twaalf door burgemeester en wethouders aan te wijzen zon- en feestdagen per kalenderjaar.

Artikel 6 Openstelling van avondwinkels

 • 1 Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 0 en 16.00 uur.

 • 2 Burgemeester en wethouders kunnen voor ten hoogste éën winkel ontheffing verlenen;

 • 3 Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de winkel dient gesloten te zijn tussen 00.00 uur en 16.00 uur;

  • b.

   er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

 • 4 De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel naar het oordeel van burgemeester en wethouders op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 7 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1 Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden voor zover deze betrekking hebben op de zondag, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste of tweede Kerstdag ten behoeve van

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2 De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen, kunstateliers en galeries.

Artikel 8 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

 • 1 Burgemeester en wethouders kunnen bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 9 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1 Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2 De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel naar het oordeel van burgemeester en wethouders op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10 Overgangsbepaling

 • 1 De zon- en feestdagen die vôôr de vaststelling van deze verordening op grond van de Verordening winkelsluiting Heiloo 1994 zijn aangewezen, worden geacht op grond van deze verordening te zijn aangewezen.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1 Deze verordening wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 juni 1996.

 • 2 De Verordening Winkelsluiting Heiloo 1994 wordt met ingang van 1 juni 1996 ingetrokken.

Artikel 12 Citeertitel

 • 1 Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening winkeltijden Heiloo”. 

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad voornoemd in zijn openbare vergadering van 2 september 1996.

Toelichting 1 Op de verordening winkeltijden Heiloo

Artikel 1. BegripsbepalingenVoor de omschrijving van het begrip feestdagen is aansluiting gezocht bij artikel 2 van de Winkeltijdenwet. Koninginnedag is in deze wet niet meer aangemerkt als een feestdag.

Artikel 3. Overdracht van ontheffingenDit artikel bindt de overdacht van de ontheffing aan de toestemning van burgemeester en wethouders. Deze tussenkomst geeft burgemeester en wethouders de gelegenheid om inzicht te krijgen in de persoon van de opvolger.

Artikel 5. Zon en feestdagenregelingOp grond van de wet kan op maximaal twaalf zon- en feestdagen per kalenderjaar afgeweken worden van het sluitingsverbod. Burgemeester en wethouders hebben deze bevoegdheid gedelegeerd gekregen van de gemeenteraad.

Artikel 6. Openstelling van avondwinkelsHet afwijkende openstellingsregime in de wet voor zon- en feestdagen maakt het noodzakelijk voor winkels die op werkdagen tot 22.00 uur, of met ontheffing tot latere tijdstippen geopend zijn en waar hoofdzakelijk eet- en drinkwaren worden verkocht, een afzonderlijke regeling in de verordening op te nemen. Met deze regeling wordt het mogelijk dat een avondwinkel ook op zondagavond en de avond van een feestdag of een van de dagen waarvoor de sluitingstijd van 19.00 uur geldt open kan zijn.

De bepaling in artikel 7, vijfde lid van de Verordening winkelsluiting dat de ontheffing vervalt indien de winkel niet binnen drie maanden na de datum van verlening van de ontheffing voor het publiek is geopend, is in de nieuwe verordening overgenomen.

Artikel 7. Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situatiesDit artikel is gebaseerd op artikel 4 van de Winkeltijdenwet. De ontheffingen kunnen onder het stellen van voorschriften en beperkingen worden verleend.

Artikel 8. Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen De vrijstelling genoemd in artikel 12 van de wet heeft betrekking op het te koop aanbieden en verkopen voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 9. Openstelling op werkdagenArtikel 7 van de wet geeft de mogelijkheid de openingstijden op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur te reguleren. De bevoegdheid om hiervoor ontheffing te verlenen is aan burgemeester en wethouders gedelegeerd. Burgemeester en wethouders kunnen bij een ontheffingsaanvraag per geval een afweging maken of de gewenste openstelling zich verhoudt met belangen van de woon- en leefomgeving en openbare orde. De ontheffingen kunnen onder het stellen van voorschriften en beperkingen worden verleend. In het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet is voor een aantal met name genoemde vormen van detailhandel alleen de openstelling op zon- en feestdagen geregeld. De mogelijkheid tot ontheffing voor openstelling van deze vormen van detailhandel op de uren tussen 22.00 uur en 06.00 uur op werkdagen wordt door deze bepaling in de verordening geregeld.

Artikel 10. OvergangsbepalingDe wet kent geen overgangsregeling. Voor de zon- en feestdagen in de periode 1 juni tot en met 31 december 1996 die op grond van de Verordening winkelsluiting Heiloo 1994 zijn aangewezen is daarom een overgangsregeling in de verordening opgenomen.

Artikel 11. In werking tredingHet tijdstip van inwerkingtreding van de verordening is om de bestaande ontheffingen en vrijstellingen te kunnen laten doorlopen, gekoppeld aan het tijdstip van inwerkingtreding van de wet.