Regeling vervallen per 01-01-2013

Verordening regelende de heffing en invordering van een baatbelasting riolering Nieuwstraat

Geldend van 01-12-1981 t/m 31-12-2001

Intitulé

Verordening regelende de heffing en invordering van een baatbelasting riolering Nieuwstraat

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 juni 1981, no. 65; gelet op de artikelen 269 en 272, juncto het bepaalde in artikel 273a van de gemeentewet; BESLUIT: I. tot invoering van de baatbelasting riolering Nieuwstraat;

11. tot het vaststellen van de navolgende verordening: VERORDENING REGELENDE DE HEFFING EN INVORDERING VAN EEN BAATBELASTING RIOLERING NIEUWSTRAAT

Artikel 1 Aard der belasting

In deze gemeente wordt onder de naam van "baatbelasting riolering Nieuwstraat" een directe belasting geheven wegens gebouwde eigendommen met hun aanhorigheden welke zijn gelegen aan de Nieuwstraat en welke zijn aangegeven op de bij deze verordening gevoegde en daarvan deel uitmakende tekening, die gebaat zijn door het 'van gemeentewege tot stand brengen van•een riolering in de Nieuwstraat, zulks ter verkrijging van een billijke bijdrage in de kosten van die totstandkoming.

Artikel 2 Belastingplicht

1. De belasting wordt geheven van degene, die van het onroerende goed als bedoeld in artikel 1 het genot heeft krachtens zakelijk recht.

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt als genothebbende krachtens zakelijk recht aangemerkt hij die bij het begin van het belastingjaar als zodanig bij het. kadaster bekend staat, tenzij blijkt dat op dat tijdstip een ander de genothebbende krachtens zakelijk recht was.

3. Indien met betrekking tot een onroerend goed meer dan één genothebbende krachtens zakelijk recht kan worden aangemerkt, wordt de aanslag gesteld ten name van één van hen met de toevoeging 11 c . S • " •

Artikel 3 Maatstaf van heffing

De maatstaf waarnaar de belasting wordt geheven is het aantal gebouwde eigendommen met aanhorigheden als bedoeld in artikel 1.

Artikel 4 Wijze en tijdsduur van heffing

De belasting wordt behoudens het bepaalde in artikel 7, jaarlijks bij wege van aanslag-geheven en wel gedurende dertig achtereenvolgende jaren.

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Tarief

De belasting bedraagt jaarlijks f 60, -- per gebouwd eigendom met zijn aanhorigheden.

Artikel 7 Afkoop

1. Op verzoek van de belastingplichtige wordt de belasting ineens geheven naar een bedrag, dat gelijk is aan de contante waarde van de belastingbedragen, welke geheven zouden zijn - beoordeeld naar de omstandigheden bij het begin van het belastingjaar, waarin het verzoek wordt gedaan - voor elk van de nog aan te vangen belasting jaren.

2. De contante vaarde bedoeld in het vorige lid, wordt berekend naar een rentevoet van 10%.

3. Een verzoek, als in het eerste lid bedoeld, moet vóór 1 maart van het belastingjaar schriftelijk bij burgemeester en wethouders worden ingediend.

Artikel 8 Vrijstelling

Geen belasting wordt geheven van eigendommen, welke:

a. behoren tot de gemeente, en uitsluitend voor de publieke dienst worden gebruikt;

b. uitsluitend dienen voor de openbare eredienst;

c. aanhorigheden zijn van begraafplaatsen;

d. niet gewinshalve als inrichting van onderwijs worden geëxploiteerd;

e. uitsluitend dienen tot inrichting tot verpleging of verzorging van zieken of gebrekkigen, voor zover daarbij geen winst wordt beoogd;

f. uitsluitend dienen als inrichting tot algemeen nut.

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheid tot het verlenen van afschrijving

1. Bevoegd tot het verlenen van afschrijving van de belasting en van uitstel van betaling als bedoeld in artikel 17 van de wet Van 22 mei 1845 zijn burgemeester en wethouders.

2. Voor de berekening van de interest als bedoeld in artikel 17, tweede lid van de wet van 22 mei 1845 vinden de krachtens het tweede lid van dat artikel gegeven regelen terzake van rijksbelastingen overeenkomstige toepassing.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op die waarop de kennisgeving van de Koninklijke goedkeuring is ontvangen

met dien verstande dat de belasting wordt geheven met ingang van het op 1 januari 1982 aangevangen belastingjaar.

2. Zij kan worden aangehaald als "Verordening baatbelasting riolering Nieuwstraat".

Ondertekening

Aldus vastgesteld doel' de raad van de gemeente Wervershoof in zijn openbare vergadering van 18 juni 1981. De raad voornoemd,

De voorzitter, gedeputeerde staten op 25 juni 1981