Nadere regels met betrekking tot de samenstelling en werkwijze van de marktcommissie

Geldend van 20-01-2011 t/m heden

Intitulé

Samenstelling en werkwijze van de marktcommissie gemeente Middelburg 2010

Burgemeester en wethouders van Middelburg;

Gelet op artikel 3 van de Marktverordening gemeente Middelburg 2010;

Besluiten:

De volgende regels vast te stellen met betrekking tot de samenstelling en werkwijze van de marktcommissie:

Artikel 1 Samenstelling

Het college van burgemeester en wethouders benoemd als lid:

 • 1.

  uit dat college een voorzitter;

 • 2.

  3 leden en maximaal 3 plaatsvervangende leden, gekozen door en uit de vaste standplaatshouders van de waren- en/of zaterdagmarkt.

 • 3.

  1 vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van de marktkooplieden die het belang van standwerkers behartigen op voorstel van de organisatie.

 • 4.

  1 vertegenwoordiger van het hoofdbestuur van een representatieve organisaties op voorstel van deze organisatie.

 • 5.

  2 leden en maximaal 2 plaatsvervangende leden van representatieve organisatie van gevestigde handelaren op voorstel van deze organisatie.

Ambtshalve lid is:

6. de marktmeester of zijn plaatsvervanger.

Artikel 2 Secretariaat

 • 1. Als secretaris treedt op een door burgmeester en wethouders aan te wijzen ambtenaar.

 • 2. De secretaris heeft in de vergadering een adviserende stem.

Artikel 3 Zittingsduur

 • 1. De zittingsduur van de in artikel 1 van dit besluit genoemde leden en plaatsvervangende leden is gelijk aan en parallel lopende met de zittingsperiode van de gemeenteraad.

 • 2. Hij, die de hoedanigheid verliest waarin hij in de commissie zitting heeft, houdt met onmiddellijke ingang op lid te zijn van de commissie.

 • 3. Een lid of plaatsvervangend lid kan ontslag nemen door het zenden van een ontslagbrief aan de burgemeester en wethouders.

Artikel 4 Vergaderingen

 • 1. De commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter het nodig oordeelt of ten minste twee andere leden van de commissie daartoe verzoeken onder opgaaf van de redenen aan de voorzitter van de commissie.

 • 2. De secretaris roept de leden schriftelijk tot de vergadering op.

 • 3. De agenda voor de vergadering wordt ten minste vijf dagen voor het houden van de ledenvergadering aan de leden bezorgd.

 • 4. Over personen wordt schriftelijk over zaken gestemd.

 • 5. Ingeval bij stemmen over een zaak de stemmen staken, wordt deze geacht niet te zijn aangenomen.

 • 6. Indien de stemmen staken bij een stemming over personen vindt herstemming plaats. Bij wederom staken van de stemmen beslist terstond de voorzitter.

Artikel 5 Openbaarheid

 • 1. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar.

 • 2. De deuren worden gesloten, wanneer de voorzitter van de commissie of tenminste twee andere leden dit nodig achten.

 • 3. De commissie beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

 • 4. Het verslag van de vergadering met gesloten deuren wordt niet openbaar gemaakt, tenzij de commissie anders beslist.

 • 5. Een vergadering met gesloten deuren kan alleen worden bijgewoond door die personen die door de commissie daartoe zijn uitgenodigd

Artikel 6 Minimale noodzakelijke vertegenwoordig

 • 1. De vergadering van een commissie kan niet worden gehouden als niet tenminste de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

 • 2. Wanneer het vereiste aantal leden niet is opgekomen wordt een nieuwe vergadering belegd.

 • 3. De tweede vergadering wordt gehouden ongeacht het aantal leden, dat is opgekomen.

Artikel 7 Horen adviseurs/deskundigen

De commissie kan binnen het kader van haar taak ambtelijke en niet-ambtelijke adviseurs en deskundigen ter vergadering uitnodigen.

Artikel 8

Taak voorzitter/spreekrecht

 • 1.

  De voorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de vergadering.

 • 2.

  De voorzitter geeft in een openbare vergadering van de commissie spreekrecht aan een ieder, geen lid van de commissie zijnde, die dit voor het begin van de vergadering bij de secretaris van de commissie heeft gemeld. Het spreekrecht is beperkt tot de punten vermeld op de agenda.

 • 3.

  In eerste instantie krijgt ment bij het begin van de behandeling van het agendapunt waarover men spreekrecht vraagt, maximaal 5 minuten de gelegenheid zich over het agendapunt uit te spreken. Per agendapunt bedraagt de maximale spreektijd 30 minuten en bij meer dan 6 aanmeldingen wordt de spreektijd over hen verdeeld.

 • 4.

  Nadat de commissieleden het woord hebben gevoerd, krijgen de personen die in eerste instantie de gelegenheid hebben gehad zich over het agendapunt uit te spreken nogmaals maximaal 3 minuten spreektijd. De totale spreektijd bedraagt maximaal 15 minuten en wordt bij meer dan 5 aanmeldingen over hen verdeeld.

 • 5.

  Met degene, die van het spreekrecht gebruik maakt kan niet worden gediscussieerd, als dan met toestemming van de voorzitter.

Artikel 9

Verslag

De secretaris maakt aantekening van het verhandelde in de vergadering van de commissie. Het verslag wordt toegezonden aan de leden van de commissie en burgemeester en wethouders. Tevens wordt een exemplaar verstrekt aan iedere vaste standplaatshouder op de warenmarkt.

Artikel 10 Ondertekenen stukken

De voorzitter en of de secretaris van de commissie tekenen de stukken welke van de commissie uitgaan.

Artikel 11

Slotbepalingen

In gevallen, waarin twijfel is over de uitleg van deze nadere regels met betrekking tot samenstelling en werkwijze van de marktcommissie en in gevallen waarin die niet voorziet, beslist de voorzitter in overleg met de commissie.

Artikel 12 Intrekking oude regeling

De Verordening gemeentelijke commissies, vastgesteld op 2 januari 1997, laatst gewijzigd 2 juni 1997 wordt ingetrokken.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de 8e dag na die waarop zij zijn bekendgemaakt.

Artikel 14 Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als Samenstelling en Werkwijze van de Marktcommissie gemeente Middelburg 2010.

Ondertekening

Middelburg, 21 december 2010
Burgemeester en wethouders van Middelburg
De secretaris, de burgemeester,
Mr. A. van den Brink mr. J.M. Schouwenaar