Regeling dienstkleding

Geldend van 01-01-1997 t/m heden

Intitulé

Regeling dienstkleding

Regeling dienstkleding

Artikel 1 Begripsomschrijving

De ambtenaar die krachtens afzonderlijke besluit van het college van burgemeester en wethouders wordt aangewezen om voor het verrichten van zijn werkzaamheden dienstkleding te dragen geniet vrije kleding door en vanwege de werkgever te verstrekken.

Artikel 2 Bedrag

Ambtenaren werkzaam in de buitendienst (reiniging en groenvoorziening), alsmede zwembadpersoneel genieten een vergoeding van € 113,- per jaar, indien zij op grond van artikel 1 niet of nog niet zijn aangewezen voor het dragen van dienstkleding.

Artikel 3 Reiniging en onderhoud

Kosten van reiniging en onderhoud van de door en vanwege de dienst beschikbaar gestelde kleding worden niet vergoed.

Artikel 4 Draagplicht

Het is de ambtenaar niet toegestaan buiten de tijden waarop hij zijn werkzaamheden verricht de door en vanwege de dienst beschikbaar gestelde kleding te dragen.

Artikel 5 Eigendom

Dienstkleding blijft eigendom van de gemeente. Bij beëindiging van het dienstverband moet de kleding worden ingeleverd, tenzij burgemeester en wethouders anders besluiten.

Artikel 6 Nadere regels

Burgemeester en wethouders kunnen ter uitvoering van deze regeling nadere regels stellen.

Artikel 7 Ingangsdatum

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1997 en kan worden aangehaald als "Regeling dienstkleding 1997"