Weerter Verordening Instandhouding Monumenten mei 2008 (WeVIM mei 2008)

Geldend van 01-07-2008 t/m heden

Intitulé

Weerter VerordeningInstandhouding Monumenten mei 2008(WeVIM mei 2008)

De raad der gemeente Weert;

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders;

Besluit:

1. vast te stellen de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten mei 2008 (WeVIM mei 2008);

2. te bepalen dat deze verordening in werking treedt op 1 juli 2008;

3. in te trekken de op 12 decmber 2007 vastgestelde Weerter Verordening Instandhouding Monumenten 2008.

HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN

Artikel 1 Doelstelling

Deze verordening heeft tot doel door middel van doelmatig beheer en het plegen van restauratie en onderhoud te bevorderen dat het monumentenbestand binnen de grenzen van de gemeente Weert, middels stelselmatige inspanning van eigenaren en gemeente, in een cultuurhistorisch verantwoorde staat en op een kwalitatief goed bouwtechnisch peilwordt gebracht en behouden.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  Pand en/of object, verder te noemen Monument:

  • 1.

   Gemeentelijk monument:Pand /object dat overeenkomstig de van toepassing zijnde gemeentelijke monumentenverordening op de gemeentelijke monumentenlijst is geplaatst;

  • 2.

   Rijksmonument: Object dat overeenkomstig de van toepassing zijnde Monumentenwet 1988 op de rijksmonumentenlijst is geplaatst.

 • b)

  Restaureren / plegen van onderhoud:Het treffen van voorzieningen/maatregelen tot het opheffen van (bouwtechnische) gebreken, waaronder begrepen het normale onderhoud, noodzakelijk voor de instandhouding van de cultuurhistorische waarde van het monument;

 • c)

  Eigenaar:

  • 1.

   de natuurlijke of rechtspersoon die het monument waaraan de in deze verordening genoemde voorzieningen worden getroffen in eigendom heeft;

  • 2.

   onder eigenaar wordt mede verstaan:

   • a.

    degene die het recht van erfpacht op het monument bezit;

   • b.

    de houder van een recht van opstal;

   • c.

    de houder van een appartementsrecht als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek;

   • d.

    de vereniging van eigenaren als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.

 • d)

  Verleningsbeschikking: Het besluit van burgemeester en wethouders waarin, voorafgaand aan het treffen van de voorzieningen/maatregelen, voorlopig de hoogte van de subsidiabele kosten is vastgelegd en waarmee de eigenaar van een monument een aanspraak kan doen op een meerjarige subsidie als tegemoetkoming in de kosten voor onderhoud/restauratie van het (gemeentelijk) monument of een bijdrage - ineens, mits aan alle aan de verlening van meerjarig subsidie of bijdrage - ineens verbonden voorwaarden is voldaan;

 • e)

  Vaststellingsbeschikking: Het besluit van burgemeester en wethouders waarin, nadat de voorzieningen/ maatregelen zijn getroffen, definitief de hoogte van de subsidiabele kosten is vastgelegd en de meerjarige subsidie of de bijdrage - ineens definitief wordt vastgesteld;

 • f)

  Subsidiabele kosten:De som van de geraamde en door burgemeester en wethouders goedgekeurde kosten van:

  • 1.

   de aanneemsom;

  • 2.

   de risicoverrekening van loon- en materiaalprijsstijgingen;

  • 3.

   de kosten van de architect overeenkomstig de Standaard Rechtsverhouding Opdrachtgever - Architect 1997 (SR 1997) en van de constructeur en/of adviseurs voor zover inschakeling hiervan noodzakelijk is voor de restauratie of onderhoud van het monument;

  • 4.

   de legeskosten voor de aanvraag monumentenvergunning;

  • 5.

   de verschuldigde BTW voor zover die niet kan worden verrekend;

  • 6.

   een bouwhistorische opname of onderzoek gericht op de restauratie;

  • 7.

   een reservering tot een maximum van 5% van de aanneemsom voor het meerwerk dat ten tijde van de raming van de hierboven genoemde kosten redelijkerwijs niet was te voorzien.

  Niet tot de subsidiabele kosten behoren de kosten van in zelfwerkzaamheid uitgevoerde maatregelen inclusief materialen.

  Bij het bepalen van de subsidiabele kosten wordt uitgegaan van de op grond van het Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten (BRIM) vastgestelde beleidsregels;

 • g)

  Meerjarige subsidie: een meerjarig aflopende subsidie die per gemeentelijk monument maximaal 1x in de 10 jaar en gedurende 10 jaar wordt verstrekt;

 • h)

  Bijdrage - ineens: een subsidie in de vorm van een eenmalige bijdrage die per gemeentelijk- of rijksmonument maximaal 1x per kalenderjaar wordt verstrekt;

 • i)

  Fiscaal relevante eigenaar: eigenaar die de rente van een eventuele lening voor onderhoud en/of restauratie fiscaal kan aftrekken (particuliere eigenaar);

 • j)

  Niet-fiscaal relevante eigenaar: eigenaar die de rente van een eventuele lening voor onderhoud en/of restauratie niet fiscaal kan aftrekken (stichtingen zonder winstoogmerk e.d.);

 • k)

  Geldelijke eindverantwoording: in te dienen stukken bestaande uit:

  • a)

   een overzicht van de op het treffen van de voorzieningen / maatregelen betrekking hebbende nota's en bijbehorende betaalbewijzen;

  • b)

   de originele nota's en originele betaalbewijzen;

  • c)

   voor zover van toepassing:

   • 1.

    revisietekeningen;

   • 2.

    gespecificeerd overzicht saldo meer- en minderwerk.

Artikel 3 Algemene Wet Bestuursrecht

Titel 4.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht is op het bepaalde in deze verordening van toepassing behoudens in deze verordening aangegeven expliciete afwijkingen of aanvullingen.

HOOFDSTUK 2. INSTANDHOUDING MONUMENTEN

Artikel 4 Weerter Verordening Instandhouding Monumenten

 • 1. Uit de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten kunnen worden verstrekt:

  • a)

   Meerjarige subsidies als bedoeld in artikel 7 en 8 of

  • b)

   Bijdragen - ineens als bedoeld in artikel 7 en 9.

Artikel 5 Financiële middelen

 • 1. De gemeenteraad is bevoegd jaarlijks of meerjaarlijks in het kader van de begrotingsbehandeling het plafond voor bijdragen - ineens dan wel het budget meerjarige subsidiëring onderhoud / restauratie monumenten vast te stellen ten behoeve van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten.

 • 2. Het plafond voor de bijdragen - ineens dan wel het budget meerjarige subsidiëring onderhoud/restauratie monumenten wordt op de in de gemeente gebruikelijke wijze bekend gemaakt.

Artikel 6 Prioriteiten

 • 1. De toepassing van artikel 4, lid 1 kan per jaar beperkt worden tot monumenten en / of gebieden welke voorkomen op een door burgemeester en wethouders vast te stellen prioriteitenlijst.

 • 2. Indien burgemeester en wethouders toepassing geven aan lid 1 van dit artikel, wordt dat besluit bekend gemaakt op de in de gemeente gebruikelijke wijze.

HOOFDSTUK 3. VERLENINGSGRONDSLAG

Artikel 7 Grondslag en werkingssfeer

 • 1. Op grond van deze verordening kunnen burgemeester en wethouders een meerjarig subsidie of bijdrage - ineens toekennen voor het treffen van voorzieningen / maatregelen voor het restaureren of plegen van onderhoud.

 • 2. Het subsidiabele bedrag (ten behoeve van het meerjarige subsidie of de bijdrage - ineens) wordt berekend over de kosten van voorzieningen / maatregelen, met uitzondering van de kosten waarvoor op grond van enig andere regeling een financiering of subsidie kan worden verkregen. De stapeling van regelingen is toegestaan, mits de regelingen aanvullend werken.

 • 3. De meerjarige subsidie of bijdrage - ineens wordt verleend aan de eigenaar van het monument waaraan de voorzieningen / maatregelen worden getroffen.

 • 4. Subsidiabele kosten onder de € 1.000,00 (incl. BTW) komen niet voor een meerjarige subsidie of bijdrage - ineens in aanmerking.

 • 5. In geval van schade door brand of een calamiteit worden de goedgekeurde subsidiabele kosten berekend uit de kosten van de te treffen voorzieningen minus de dekking van de uit te keren verzekeringsgelden.

 • 6. Aanvragen voor een meerjarige subsidie of een bijdrage - ineens worden behandeld in volgorde van binnenkomst, tenzij toepassing is gegeven aan artikel 6. Ook binnen de vastgestelde prioriteitenlijst geldt afhandeling in volgorde van binnenkomst.

Artikel 8 Meerjarige subsidie

 • 1. Een meerjarige subsidie is een subsidie met een looptijd van 10 jaar, die wordt verstrekt aan fiscaal relevante eigenaren van gemeentelijke monumenten, als tegemoetkoming in de kosten voor het onderhoud / restauratie van het gemeentelijke monument waarbij de gemaakte kosten als grondslag worden gebruikt.

 • 2. Het door de gemeente Weert te verstrekken meerjarige subsidie bedraagt 3% (aflopend in 10 jaar) van de subsidiabele kosten voor onderhoud / restauratie van het gemeentelijke monument met een looptijd van 10 jaar.

 • 3. Burgemeester en wethouders stellen de hoogte van de subsidiabele kosten vast. Alleen indien de subsidiabele kosten meer bedragen dan € 10.000,00 kan sprake zijn van een meerjarige subsidie.

 • 4. Het maximum aan subsidiabele kosten bedraagt € 50.000,00 per aanvraag.

 • 5. Het subsidiebedrag wordt voor aanvang van het aanbrengen van de voorzieningen / maatregelen berekend op basis van de uit de begroting berekende subsidiabele kosten en vastgelegd in een verleningsbeschikking.

 • 6. Na uitvoering van de werkzaamheden worden de uiteindelijke subsidiabele kosten berekend op basis van een door de aanvrager te overleggen geldelijke eindverantwoording en vastgelegd in een vaststellingsbeschikking.

 • 7. Uiterlijk drie maanden na de gereedmelding van het werk dient de geldelijke eindverantwoording via het daarvoor bestemde formulier te zijn ingediend.

Artikel 9 Bijdrage - ineens

 • 1. De bijdrage - ineens kan alleen worden verstrekt aan:

  • a)

   fiscaal relevante eigenaren van gemeentelijke monumenten indien de subsidiabele kosten liggen tussen € 1.000,00 en € 10.000,00. De hoogte van de bijdrage - ineens bedraagt maximaal 30% van de goedgekeurde subsidiabele kosten met een maximum van € 3.000,00;

  • b)

   niet fiscaal relevante eigenaren van gemeentelijke monumenten waarbij de hoogte maximaal 30% bedraagt van de goedgekeurde subsidiabele kosten met een maximum van € 7.000,00;

  • c)

   niet fiscaal relevante eigenaren van rijksmonumenten waarbij de hoogte maximaal 30% bedraagt van de goedgekeurde subsidiabele kosten met een maximum van € 7.000,00.

 • 2. Burgemeester en wethouders stellen de hoogte van de subsidiabele kosten en de hoogte van de bijdrage - ineens vast.

 • 3. De maximale hoogte van de bijdrage - ineens wordt voor aanvang van het aanbrengen van de voorzieningen berekend op basis van de uit de begroting berekende subsidiabele kosten en vastgelegd in een verleningsbeschikking.

 • 4. Na de uitvoering van de werkzaamheden worden de uiteindelijke subsidiabele kosten berekend op basis van door de aanvrager te overleggen geldelijke eindverantwoording en vastgelegd in een vaststellingsbeschikking.

 • 5. Uiterlijk drie maanden na de gereedmelding van het werk dient de geldelijke eindverantwoording via het daarvoor bestemde formulier te zijn ingediend.

HOOFDSTUK 4. VAN BESCHIKKING TOT VASTSTELLING

Artikel 10 Aanvraag

 • 1. Een aanvraag om het verlenen van een meerjarige subsidie of een bijdrage - ineens dient op een door burgemeester en wethouders beschikbaar te stellen formulier met alle op het formulier genoemde bijlagen – voor zover van toepassing - te worden ingediend bij het college van B&W. De bijlagen betreffen:

  • a)

   Een beschrijving van de technische staat van het monument, waarin de gebreken van het monument nauwkeurig per onderdeel vermeld staan;

  • b)

   Een bouwhistorische opname;

  • c)

   Tekeningen van de bestaande toestand en nieuwe toestand (gevel, doorsneden en plattegronden) waarop de voorgenomen herstellingen of wijzigingen staan aangegeven, minimaal schaal 1:100; situatie, schaal 1:1000;

  • d)

   relevante principedetails, schaal 1:1, 1:5 of 1:10, die noodzakelijk zijn voor een goede beoordeling van het plan;

  • e)

   een bestek, zijnde een werkomschrijving per onderdeel van de toe te passen constructies, materialen, afwerkingen en kleuren, alsmede de algemene bepalingen met betrekking tot de rechtsverhoudingen tussen de bij het werk betrokken contractpartijen, de wijze van verwerking van de materialen, garantiebepalingen, enz. enz.;

  • f)

   een begroting die alle kosten van de restauratie omvat, niet ouder dan ten hoogste één jaar en gespecificeerd in hoeveelheden, uren, arbeid- en materiaalkosten;

   • 1.

    de begroting dient voorzien te zijn van de naam van de opsteller en de datum van opstelling;

   • 2.

    in de begroting dient te zijn aangegeven welke posten in zelfwerkzaamheid worden uitgevoerd;

  • g)

   relevante foto´s die noodzakelijk zijn ten behoeve van een goede beoordeling van het plan;

  • h)

   een verklaring van de Vereniging van Eigenaren welke bouwdelen gemeenschappelijk, dan wel niet gemeenschappelijk zijn;

  • i)

   bewijsstukken met betrekking tot een vergoeding vanwege een verzekering;

 • 2. Uit de ingediende begroting berekenen burgemeester en wethouders de subsidiabele kosten en leggen deze vast in een verleningsbeschikking.

Artikel 11 Voorschriften en bepalingen inzake de meerjarige subsidie of bijdrage - ineens

 • 1. Burgemeester en wethouders verbinden aan de verlening van een meerjarige subsidie of een bijdrage - ineens de volgende voorschriften en bepalingen:

  • a)

   het werk dient te worden uitgevoerd door erkende aannemers en onderaannemers;

  • b)

   burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de procedure van aanbesteding en gunning van het werk;

  • c)

   start en einde van de uitvoering dienen aan burgemeester en wethouders schriftelijk te worden gemeld op een door burgemeester en wethouders beschikbaar te stellen formulier;

  • d)

   binnen zes maanden na afgifte van de verleningsbeschikking dient met het treffen van de voorzieningen een aanvang te worden gemaakt;

  • e)

   binnen twee jaar na afgifte van de verleningsbeschikking moeten de voorzieningen zijn getroffen en de gereedmelding zijn ingediend. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van deze termijn.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen aan de verlening van een meerjarige subsidie of een bijdrage - ineens het volgende voorschrift verbinden: het plan tot het treffen van voorzieningen / maatregelen dient te zijn opgesteld door en de uitvoering dient te geschieden onder verantwoordelijkheid en toezicht van een in het architectenregister ingeschreven architect;

 • 3. Onderdeel van het toekennen van een meerjarige subsidie of een bijdrage - ineens vormen de bij burgemeester en wethouders verplicht in te dienen en door hen ter beschikking gestelde formulieren, zoals de formulieren ten behoeve:

  • a)

   de aanvraag;

  • b)

   de melding start werkzaamheden;

  • c)

   de melding einde werkzaamheden;

  • d)

   de geldelijke eindverantwoording.

Artikel 12 Gereedmelding

 • 1. Gereedmelding vindt plaats middels een door burgemeester en wethouders te verstrekken meldingsformulier einde werk.

 • 2. Na ontvangst van de gereedmelding zullen met de controle belaste personen ter plaatse de gereedmelding controleren.

Artikel 13 Gereedmelding en definitieve vaststelling

 • 1. Vaststelling in een beschikking van het definitieve bedrag voor de meerjarige subsidie of de definitieve hoogte van de bijdrage - ineens vindt plaats binnen twaalf weken nadat:

  • a)

   de in de aanvraag opgenomen werkzaamheden bij burgemeester en wethouders schriftelijk gereed zijn gemeld, gecontroleerd en akkoord bevonden;

  • b)

   de geldelijke eindverantwoording is ingediend;

 • 2. Als er sprake is van een verschil van meer dan 5% tussen de in lid 1 van dit artikel vastgestelde definitieve subsidiabele kosten en de bij de verleningsbeschikking berekende subsidiabele kosten, kunnen burgemeester en wethouders met in achtneming van het gestelde in de subsidieverordening in artikel 7 de grondslag voor de meerjarige subsidie of de bijdrage - ineens aanpassen.

Artikel 14 Uitbetaling

 • 1. Indien burgemeester en wethouders gebruik maken van de mogelijkheid de grondslag van de meerjarige subsidie of de bijdrage - ineens aan te passen, vindt de definitieve vaststelling binnen 12 weken na indiening van de geldelijke eindverantwoording plaats;

 • 2. De bijdrage - ineens zal worden uitbetaald direct na de vaststelling van de definitieve hoogte van de subsidie.

 • 3. De meerjarige subsidie zal naar gelang van de werkelijk gemaakte kosten jaarlijks worden uitbetaald (met een looptijd van 10 jaar).

Artikel 15 Beschikkingsprocedure

 • 1. Burgemeesters en wethouders beslissen omtrent een aanvraag om verlenen van een meerjarig subsidie of een bijdrage - ineens:

  • a)

   binnen twaalf weken na de dag waarop de aanvraag is ingediend;

  • b)

   zij kunnen hun beslissing voor ten hoogste twaalf weken verdagen; hiervan doen zij de aanvrager binnen de genoemde periode van twaalf weken schriftelijk mededeling.

 • 2. Burgemeester en wethouders delen een besluit als bedoeld in dit artikel schriftelijk en met redenen omkleed aan de aanvrager mee.

 • 3. Een verleningsbeschikking van een meerjarige subsidie of een bijdrage - ineens omvat de vastgestelde subsidiabele kosten van de voorzieningen alsmede de berekening die hieraan ten grondslag ligt.

Artikel 16 Weigeringsgronden

Naast de in de Algemene Wet Bestuursrecht genoemde gronden kunnen burgemeester en wethouders besluiten geen meerjarige subsidie of een bijdrage - ineens te verlenen indien:

 • a)

  met het treffen van de voorzieningen / maatregelen de doelstelling zoals genoemd in artikel 1 niet of in onvoldoende mate wordt gediend;

 • b)

  de kosten van de voorzieningen / maatregelen niet geacht kunnen worden te staan in een redelijke verhouding tot het te verkrijgen resultaat;

 • c)

  met het treffen van de voorzieningen / maatregelen is begonnen voordat de aanvrager een verleningsbeschikking heeft ontvangen;

 • d)

  in hetzelfde kalenderjaar al een bijdrage - ineens voor hetzelfde monument is verleend;

 • e)

  voorafgaand aan het indienen van de aanvraag al een meerjarige subsidie loopt voor hetzelfde monument;

 • f)

  voor het treffen van de voorzieningen / maatregelen een monumentenvergunning en / of bouwvergunning is vereist en deze nog niet is verleend;

 • g)

  op het moment van de aanvraag te voorzien is dat het monument waaraan de voorzieningen / maatregelen worden getroffen binnen een periode van tien jaar wordt afgebroken;

 • h)

  het monument in geval van een ingrijpende verbetering, na het treffen van de voorzieningen / maatregelen, in zijn geheel beschouwd, niet voldoet aan de eisen die hieraan op grond van bouwregelgeving moeten worden gesteld;

Artikel 17 Intrekking van een verleende meerjarige subsidie of bijdrage - ineens

In geval de eigenaar onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, dan wel de eigenaar

één of meer van de voorwaarden als genoemd in deze verordening niet naleeft, besluiten burgemeester en wethouders al naar gelang de ernst van de overtreding:

 • a)

  een besluit tot toekennen en / of vaststelling van een meerjarige subsidie of bijdrage - ineens geheel of gedeeltelijk in te trekken;

 • b)

  een reeds van kracht geworden meerjarige subsidie op te eisen;

 • c)

  een reeds uitbetaalde bijdrage - ineens geheel of gedeeltelijk terug te vorderen.

Artikel 18 Tussentijdse vervreemding

Indien de eigenaar voor het verstrijken van de looptijd van 10 jaar het monument tussentijds vervreemdt:

 • a)

  wordt de verlenings- / vaststellingsbeschikking ingetrokken; en

 • b)

  kan de verlenings- / vaststellingsbeschikking op naam van de koper worden gesteld en kan deze voor het restant van de nog uit te voeren werkzaamheden een nieuwe meerjarige subsidie aanvragen, waarbij het gestelde in artikel 8, vierde lid, onverkort van toepassing is.

HOOFDSTUK 5. SLOTBEPALINGEN

Artikel 19 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders beslissen naar eigen, redelijk oordeel in gevallen waarin de toepassing van deze verordening niet of onvoldoende voorziet en in gevallen waarin het toepassen van deze verordening leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 20 Citeertitel, inwerkingtreding en tijdvak werking verordening

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten mei 2008 (WeVIM mei 2008).

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2008.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 16 juni 2008.
de griffier,
de voorzitter,

Een subsidie of laagrentende hypothecaire lening voor de instandhouding van uw monument

 

Op basis van de Weerter Verordening Instandhouding monumenten

(WeVIM)

 

 

 • 1.

  Uitleg regeling

 

 • 2.

  Aanvraagformulier

 

 • 3.

  Meldingsformulier aanvang werkzaamheden

 

 • 4.

  Meldingsformulier einde werkzaamheden

 

 • 5.

  Formulier geldelijke eindverantwoording

 

 

 

 

De regeling in het kort

 

 

Algemeen

Monumenten zijn cultuurhistorisch waardevolle objecten. De gemeente Weert vindt het van belang dat de instandhouding van deze objecten niet alleen op landelijk, maar ook op lokaal niveau gestimuleerd wordt.

De WeVIM is de ´Weerter verordening instandhouding monumenten 2008´. Op basis van deze verordening kunnen monumenteneigenaren in aanmerking komen voor een subsidie of laagrentende hypothecaire lening voor de instandhouding (restauratie en/of onderhoud) van hun monument.

Subsidie of laagrentende lening

Op basis van de WeVIM worden er subsidies en laagrentende hypothecaire leningen aan monumenteneigenaren verstrekt. De regeling dient ter stimulans om tijdig onderhoud en zonodig restauratie aan monumenten te plegen.

 

Voor welke vergoeding een monumenteneigenaar in aanmerking komt hangt af van het soort monument dat hij bezit, de hoogte van de subsidiabele kosten en of het een fiscaal- of niet-fiscaal-relevante eigenaar betreft.

 • -

  Soort monument: rijksmonument of gemeentelijk monument

 • -

  Subsidiabele kosten: Voor het subsidiabel bedrag komen alleen die kosten in aanmerking die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de cultuurhistorische waarde van het monument. Het betreft de som van de geraamde en door burgemeester en wethouders goedgekeurde kosten van:

  • 1.

   de aanneemsom;

  • 2.

   de risicoverrekening van loon- en materiaalprijsstijgingen;

  • 3.

   de kosten van de architect overeenkomstig de Standaard Rechtsverhouding Opdrachtgever - Architect 1997 (SR 1997) en van de constructeur en/of adviseurs voor zover inschakeling hiervan noodzakelijk is voor de restauratie of onderhoud van het monument;

  • 4.

   de legeskosten voor de aanvraag monumentenvergunning;

  • 5.

   de verschuldigde BTW voor zover die niet kan worden verrekend;

  • 6.

   de notariskosten voor de hypothecaire akte;

  • 7.

   een bouwhistorische opname of onderzoek gericht op de restauratie;

  • 8.

   een reservering tot een maximum van 5% van de aanneemsom voor het meerwerk dat ten tijde van de raming van de hierboven genoemde kosten redelijkerwijs niet was te voorzien.

Niet tot de subsidiabele kosten behoren de kosten van in zelfwerkzaamheid uitgevoerde maatregelen inclusief materialen.

Bij het bepalen van de subsidiabele kosten wordt uitgegaan van de op grond van het Besluit Instandhouding Monumenten (BRIM) vastgestelde beleidsregels.

 • -

  Fiscaal relevante eigenaren: zijn eigenaren die de rente van de lening voor het onderhoud en/of de restauratie fiscaal kunnen aftrekken (particuliere eigenaar).

 • -

  Niet-fiscaal-relevante eigenaren: zijn eigenaren die de rente van een lening voor het onderhoud en/of de restauratie niet fiscaal kunnen aftrekken (stichtingen zonder winstoogmerk e.d.).

 

De gemeente Weert vindt het van belang dat zij vergoedingen kan verstrekken aan gemeentelijke monumenten, omdat zij deze objecten zelf aanwijst en er zekere restricties aan verbindt. De rijksmonumenten kunnen voor een vergoeding bij het Rijk in aanmerking komen. Tevens is er voor niet-fiscaal-relevante eigenaren van rijksmonumenten de mogelijkheid om bij de gemeente subsidie aan te vragen (aangezien het hier veelal bedreigde/bijzondere categorieën betreft (zoals molens en kerken) en er sprake van cofinanciering kan zijn).

Een voorwaarde voor de subsidie of laagrentende lening is wel dat de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door erkende aannemers en onderaannemers.

 

 

Wie komen in aanmerking voor een subsidie?

Voor een subsidie komen de volgende eigenaren in aanmerking, mits de subsidiabele kosten minimaal € 1.000 (incl. BTW) bedragen.

 

- Fiscaal-relevante eigenaren van gemeentelijke monumenten bij subsidiabele kosten tussen de €1.000 - €10.000. De hoogte van de subsidie aan deze eigenaren betreft maximaal 30% van de subsidiabele kosten.

- Niet-fiscaal-relevante eigenaren van gemeentelijke monumenten. De hoogte van de subsidie aan deze eigenaren betreft maximaal 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van €7.000.

- Niet-fiscaal-relevante eigenaren van rijksmonumenten. De hoogte van de subsidie aan deze eigenaren betreft maximaal 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van €7.000.

Subsidiabele kosten onder de € 1.000 (incl. BTW) komen niet voor een subsidie in aanmerking.

Fiscaal-relevante eigenaren van rijksmonumenten kunnen niet via de WeVIM aanspraak maken op een subsidie of laagrentende lening, aangezien deze eigenaren voor een laagrentende lening bij het Rijk terecht kunnen, waarbij ze tevens een fiscaal voordeel hebben.

Wie komen in aanmerking voor een laagrentende hypothecaire lening?

Voor een laagrentende lening komen in aanmerking:

Fiscaal-relevante eigenaren van gemeentelijke monumenten,

indien de subsidiabele kosten hoger dan €10.000 zijn. De hoogte van de lening aan deze eigenaren betreft maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van €50.000 en een looptijd van 10 jaar.

Subsidie op basis van de WeVIM in de praktijk

De monumenteneigenaar kan door middel van een aanvraagformulier schriftelijk bij de afdeling Milieu- en Bouwzaken een aanvraag om een subsidie indienen. Daarbij dient de eigenaar een aantal gegevens zoals tekeningen, berekeningen, een bouwhistorische opname, een begroting en relevante foto´s te overleggen, voor zover deze gegevens nog niet, via een andere weg, in het bezit van de gemeente zijn.

Op basis van de ingediende begroting worden de subsidiabele kosten en de hoogte van de subsidie bepaald. De hoogte van de subsidie wordt binnen 12 weken na de dag dat de aanvraag is ingediend in een verleningsbeschikking vastgesteld onder bepaalde voorschriften en bepalingen.

De werkzaamheden dienen binnen 6 maanden na afgifte van de verleningsbeschikking te starten en binnen 2 jaar na afgifte van deze beschikking gereed te zijn gemeld.

Indien de werkzaamheden schriftelijk gereed zijn gemeld en er een geldelijke eindverantwoording is overgelegd, wordt na controle door de gemeente, de vaststellingsbeschikking met de definitieve subsidiabele kosten binnen 12 weken vastgesteld. Er vindt vervolgens uitbetaling van de subsidie plaats.

 

 

Laagrentende hypothecaire lening op basis van de WeVIM in de praktijk

De monumenteneigenaar kan door middel van een aanvraagformulier schriftelijk bij de afdeling Milieu- en Bouwzaken een aanvraag om een laagrentende hypothecaire lening indienen.

Daarbij dient de eigenaar een aantal gegevens zoals tekeningen, berekeningen, een bouwhistorische opname, een begroting en relevante foto´s te overleggen, voor zover deze gegevens nog niet, via een andere weg, in het bezit van de gemeente zijn.

De rente van de laagrentende lening is 3% lager dan het geldende rentepercentage, dat op de kapitaalmarkt gehanteerd wordt voor lineaire leningen met een looptijd van 10 jaar, met een minimum van 1,5%.

Door de Rabobank wordt de kredietwaardigheid van de aanvrager getoetst.

Naar aanleiding van het advies van de Rabobank en op basis van de ingediende begroting worden de subsidiabele kosten bepaald. Er wordt vervolgens binnen 12 weken na de dag dat de aanvraag is ingediend een verleningsbeschikking vastgesteld onder bepaalde voorschriften en bepalingen. Tevens wordt er een hypotheekakte bij de notaris opgesteld (de kosten hiervan vallen onder de subsidiabele kosten). De lening wordt desgewenst gedeeltelijk als voorschot, door de Rabobank, verstrekt. Op basis van de verleningsbeschikking en de hypotheekakte kan indien gewenst  reeds 30% van het geleende bedrag bij de opdrachtverstrekking en 30% bij de daadwerkelijke aanvang van de werkzaamheden worden verstrekt.

De werkzaamheden dienen binnen 6 maanden na afgifte van de verleningsbeschikking te starten en binnen 2 jaar na afgifte van deze beschikking gereed te zijn gemeld.

Indien de werkzaamheden schriftelijk gereed zijn gemeld en de geldelijke eindverantwoording is overgelegd, wordt na controle door de gemeente, de vaststellingsbeschikking met het definitieve subsidiabele bedrag binnen 12 weken vastgesteld. Op basis daarvan wordt het (restant-)bedrag door de Rabobank uitgeleend. De lening dient in 10 jaar aan de gemeente te worden afgelost.

Volgorde behandeling aanvragen

De behandeling van aanvragen geschiedt in volgorde van binnenkomst. B&W kunnen daarnaast een prioriteitenlijst vaststellen, zodat in een bepaald jaar voorrang wordt gegeven aan een bepaalde categorie monumenten. Binnen deze prioriteitenlijst geldt ook dat de aanvragen in behandeling worden genomen in volgorde van binnenkomst.

Frequentie aanvragen

Een monumenteneigenaar kan per kalenderjaar een subsidieaanvraag indienen. Zodra de betreffende eigenaar een subsidie ontvangt, kan hij in dat zelfde jaar niet nogmaals een subsidie aanvragen en ontvangen.

Een monumenteneigenaar kan een laagrentende lening aanvragen zolang hij geen laagrentende lening voor hetzelfde monument bij de gemeente Weert heeft lopen. Zodra de eigenaar de laagrentende lening heeft afgelost kan hij voor hetzelfde monument een nieuwe laagrentende lening aanvragen.

 

 

Honoreren aanvragen

Aanvragen worden in een kalenderjaar gehonoreerd zolang het budget voor dat jaar toereikend is. Indien het budget voor een aanvraag niet toereikend is, dient de betreffende monumenteneigenaar het volgende kalenderjaar een nieuwe aanvraag in te dienen.

Aanvraagformulier subsidie/laagrentende hypothecaire lening voor een monument

(Weerter Verordening Instandhouding Monumenten 2008)

Niet in te vullen door de aanvrager

Dossiernummer:

Datum ontvangst:

Indienen bij afdeling Milieu- en Bouwzaken van de gemeente Weert

De aanvraag betreft een verzoek om

(één optie aankruisen)

 • O

  subsidie voor onderhoud/restauratie van een gemeentelijk monument van een fiscaal-relevante eigenaar, waarbij de subsidiabele kosten liggen tussen de € 1.000 - € 10.000 (subsidie betreft maximaal 30% van de subsidiabele kosten)

 • O

  subsidie voor onderhoud/restauratie van een gemeentelijk monument van een niet-fiscaal-relevante eigenaar, waarbij de subsidiabele kosten minimaal € 1.000 bedragen (subsidie betreft maximaal 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 7.000)

 • O

  subsidie voor onderhoud/restauratie van een rijksmonument van een niet-fiscaal-relevante eigenaar, waarbij de subsidiabele kosten minimaal € 1.000 bedragen (subsidie betreft maximaal 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 7.000)

 • O

  laagrentende hypothecaire lening voor onderhoud/restauratie van een gemeentelijk monument met een fiscaal-relevante eigenaar, waarbij de subsidiabele kosten hoger zijn dan € 10.000 (hoogte van de lening is maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000)

Gegevens betreffende de eigenaar

 

 • a.

  naam : ___________________________________________________

 

 • b.

  straat en huisnummer : ___________________________________________________

 

 • c.

  postcode en plaats : ___________________________________________________

 

 • d.

  telefoonnummer(s) : ___________________________________________________

 

 • e.

  emailadres : ___________________________________________________

 

 • f.

  bank-/girorekeningnummer : ___________________________________________________

 

 

 

Gegevens betreffende het monument

 

a. straat en huisnummer : ___________________________________________________

 

b. rijks/gemeentelijk monument : ___________________________________________________

c. monumentnummer (bij rijksmon.) : ___________________________________________________

d. kadastrale aanduiding : sectie __________________________ nr. _________________

Gegevens betreffende de werkzaamheden

a. omschrijving werkzaamheden : ___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

b. naam architect (indien van toepassing) : ___________________________________________________

c. adres architect (indien van toepassing) : ___________________________________________________

d. naam aannemer/uitvoerend bedrijf : ___________________________________________________

e. adres aannemer/uitvoerend bedrijf : ___________________________________________________

f. kosten van de werkzaamheden : ___________________________________________________

(begroting als bijlage toevoegen)

g. vermoedelijke startdatum : ___________________________________________________

h. vermoedelijke einddatum : ___________________________________________________

Datum: _____________________

Handtekening aanvrager:__________________________________

Indieningsvereisten

Dit formulier dient inclusief de onderstaande bijlagen in 3-voud ingediend te worden bij de afdeling Milieu- en Bouwzaken van de gemeente Weert.

De bijlagen (ook in 3-voud indienen, m.u.v. de foto´s (deze mogen in enkelvoud)) betreffen:

- Een beschrijving van de technische staat van het monument, waarin de gebreken van het monument nauwkeurig per onderdeel vermeld staan;

- Een bouwhistorische opname;

- Tekeningen van de bestaande toestand en nieuwe toestand (gevel, doorsneden en plattegronden) waarop de voorgenomen herstellingen of wijzigingen staan aangegeven, minimaal schaal 1:100; situatie, schaal 1:1000;

- relevante principedetails, schaal 1:1, 1:5 of 1:10, die noodzakelijk zijn voor een goede beoordeling van het plan;

- een bestek, zijnde een werkomschrijving per onderdeel van de toe te passen constructies, materialen, afwerkingen en kleuren, alsmede de algemene bepalingen met betrekking tot de rechtsverhoudingen tussen de bij het werk betrokken contractpartijen, de wijze van verwerking van de materialen, garantiebepalingen, enz. enz.;

- een begroting die alle kosten van de restauratie omvat, niet ouder dan ten hoogste één jaar en gespecificeerd in hoeveelheden, uren, arbeid- en materiaalkosten;

- de begroting dient voorzien te zijn van de naam van de opsteller en de datum van opstelling;

- in de begroting dient te zijn aangegeven welke posten in zelfwerkzaamheid worden uitgevoerd;

- relevante foto´s die noodzakelijk zijn ten behoeve van een goede beoordeling van het plan;

- een verklaring van de Vereniging van Eigenaren welke bouwdelen gemeenschappelijk, dan wel niet gemeenschappelijk zijn;

- bewijsstukken met betrekking tot een vergoeding vanwege een verzekering;

Het aanvraagformulier inclusief de bijlagen kunt u (in 3-voud) indienen per post aan

Het College van B&W van de gemeente Weert

t.a.v. afdeling Milieu- en Bouwzaken

Postbus 950, 6000 AZ Weert

of aan het Loket Milieu- en Bouwzaken op de begane grond van het stadhuis te Weert, Beekstraat 54, geopend van ma t/m vr. van 9.00-12.15 uur

Indien u vragen heeft over de (nog in te dienen) aanvraag kunt u contact opnemen met de afdeling Milieu- en Bouwzaken tel. 0495-575263

Meldingsformulier aanvang werkzaamheden

(i.v.m. subsidie/laagrentende lening voor een monument op basis van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten 2008)

Niet in te vullen door de aanvrager

Dossiernummer:

Datum ontvangst:

Indienen bij afdeling Milieu- en Bouwzaken van de gemeente Weert

Gegevens betreffende de eigenaar

 

a. naam : ___________________________________________________

b. straat en huisnummer : ___________________________________________________

c. postcode en plaats : ___________________________________________________

Betreft de volgende aanvraag

a. rijks-/gemeentelijk monument : ___________________________________________________

b. omschrijving werkzaamheden : ___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

Melding aanvangsdatum werkzaamheden

 • a.

  Aanvangsdatum : ___________________________________________________

 

 • b.

  Vermoedelijke gereeddatum : ___________________________________________________

 

 

Indieningsvereisten

 

Dit formulier dient inclusief een bewijs van opdrachtverstrekking ingediend te worden.

 

 

Wijze van financiering

(één optie aankruisen)

 

Bij subsidie:

 • O

  Subsidie wordt verstrekt na vaststelling van de geldelijke eindverantwoording.

 

 

Bij laagrentende hypothecaire lening:

 • O

  Ik wens een voorschot van de lening te ontvangen van 30% van de subsidiabele kosten.

 • O

  Ik wens de lening na de geldelijke eindverantwoording in zijn totaliteit te ontvangen.

 

 

De werkzaamheden dienen binnen 6 maanden na afgifte van de verleningsbeschikking te starten en binnen 2 jaar na afgifte van deze beschikking gereed te zijn gemeld.

Indien de werkzaamheden schriftelijk gereed zijn gemeld en de geldelijke eindverantwoording is overgelegd, wordt na controle door de gemeente, de vaststellingsbeschikking met het definitieve subsidiabele bedrag binnen 12 weken vastgesteld. Op basis daarvan wordt de subsidie of (het restant van) de lening verstrekt.

 

 

 

Datum: _____________________

Handtekening aanvrager: ______________________________________________

 

 

 

Dit meldingsformulier kunt u indienen per post aan

 

Het College van B&W van de gemeente Weert

t.a.v. afdeling Milieu- en Bouwzaken

Postbus 950, 6000 AZ Weert

 

of aan het Loket Milieu- en Bouwzaken op de begane grond van het stadhuis te Weert, Beekstraat 54, geopend van ma t/m vr. van 9.00-12.15 uur

Indien u vragen heeft over de (nog in te dienen) aanvraag kunt u contact opnemen met de afdeling Milieu- en Bouwzaken tel. 0495-575263

Meldingsformulier einde werkzaamheden

(i.v.m. subsidie/laagrentende lening voor een monument op basis van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten 2008)

Niet in te vullen door de aanvrager

Dossiernummer:

Datum ontvangst:

Indienen bij afdeling Milieu- en Bouwzaken van de gemeente Weert

Gegevens betreffende de eigenaar

 

a. naam : ___________________________________________________

b. straat en huisnummer : ___________________________________________________

c. postcode en plaats : ___________________________________________________

Betreft de volgende aanvraag

a. rijks-/gemeentelijk monument : ___________________________________________________

b. omschrijving werkzaamheden : ___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

Gereedmelding werkzaamheden

 • a.

  Gereeddatum : ___________________________________________________

 

 

 

 

De werkzaamheden dienen binnen 6 maanden na afgifte van de verleningsbeschikking te starten en binnen 2 jaar na afgifte van deze beschikking gereed te zijn gemeld.

Indien de werkzaamheden schriftelijk gereed zijn gemeld en de geldelijke eindverantwoording is overgelegd, wordt na controle door de gemeente, de vaststellingsbeschikking met het definitieve subsidiabele bedrag binnen 12 weken vastgesteld. Op basis daarvan wordt de subsidie of (het restant van) de lening verstrekt.

Datum: _____________________

Handtekening aanvrager:______________________________________

  

Dit meldingsformulier kunt u indienen per post aan

Het College van B&W van de gemeente Weert

t.a.v. afdeling Milieu- en Bouwzaken

Postbus 950, 6000 AZ Weert

of aan het Loket Milieu- en Bouwzaken op de begane grond van het stadhuis te Weert, Beekstraat 54, geopend van ma t/m vr. van 9.00-12.15 uur

Indien u vragen heeft over de (nog in te dienen) aanvraag kunt u contact opnemen met de afdeling Milieu- en Bouwzaken tel. 0495-575263

Geldelijke eindverantwoording

(i.v.m. subsidie/laagrentende lening voor een monument op basis van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten 2008)

 

 

 

Niet in te vullen door de aanvrager

 

Dossiernummer:

Datum ontvangst:

 

 

Indienen bij afdeling Milieu- en Bouwzaken van de gemeente Weert

 

 

 

Gegevens betreffende de eigenaar

 

a. naam : ___________________________________________________

 

b. straat en huisnummer : ___________________________________________________

 

c. postcode en plaats : ___________________________________________________

 

 

Betreft de volgende aanvraag

 

 • a.

  rijks-/gemeentelijk monument : ___________________________________________________

 

 • b.

  omschrijving werkzaamheden : ___________________________________________________

 

  ___________________________________________________

 

___________________________________________________

 

 

Geldelijke eindverantwoording

 

Onder de subsidiabele kosten vallen alleen die kosten die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de cultuurhistorische waarde van het monument. Het betreft de som van de geraamde en door burgemeester en wethouders goedgekeurde kosten van:

 • 1.

  de aanneemsom;

 • 2.

  de risicoverrekening van loon- en materiaalprijsstijgingen;

 • 3.

  de kosten van de architect overeenkomstig de Standaard Rechtsverhouding Opdrachtgever - Architect 1997 (SR 1997) en van de constructeur en/of adviseurs voor zover inschakeling hiervan noodzakelijk is voor de restauratie of onderhoud van het monument;

 • 4.

  de legeskosten voor de aanvraag monumentenvergunning;

 • 5.

  de verschuldigde BTW voor zover die niet kan worden verrekend;

 • 6.

  de notariskosten voor de hypothecaire akte;

 • 7.

  een bouwhistorische opname of onderzoek gericht op de restauratie;

 • 8.

  een reservering tot een maximum van 5% van de aanneemsom voor het meerwerk dat ten tijde van de raming van de hierboven genoemde kosten redelijkerwijs niet was te voorzien.

 

Niet tot de subsidiabele kosten behoren de kosten van in zelfwerkzaamheid uitgevoerde maatregelen inclusief materialen.

Bij het bepalen van de subsidiabele kosten wordt uitgegaan van de op grond van het Besluit Instandhouding Monumenten (BRIM) vastgestelde beleidsregels.

 

a. Subsidiabele kosten van de werkzaamheden:_____________________

(facturen als bijlage toevoegen)

 

 

De werkzaamheden dienen binnen 6 maanden na afgifte van de verleningsbeschikking te starten en binnen 2 jaar na afgifte van deze beschikking gereed te zijn gemeld.

Indien de werkzaamheden schriftelijk gereed zijn gemeld en de geldelijke eindverantwoording is overgelegd, wordt na controle door de gemeente, de vaststellingsbeschikking met het definitieve subsidiabele bedrag binnen 12 weken vastgesteld. Op basis daarvan wordt de subsidie of (het restant van) de lening verstrekt.

 

 

 

Datum: _____________________

Handtekening aanvrager:_____________________________________

 

 

 

 

Dit meldingsformulier kunt u indienen per post aan

 

Het College van B&W van de gemeente Weert

t.a.v. afdeling Milieu- en Bouwzaken

Postbus 950, 6000 AZ Weert

 

of aan het Loket Milieu- en Bouwzaken op de begane grond van het stadhuis te Weert, Beekstraat 54, geopend van ma t/m vr. van 9.00-12.15 uur

 

Indien u vragen heeft over de (nog in te dienen) aanvraag kunt u contact opnemen met de afdeling Milieu- en Bouwzaken tel. 0495-575263