Regeling vervallen per 01-01-2020

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent instellen adviescommissie voor functiewaardering (Regeling adviescommissie functiewaardering provincie Noord-Brabant)

Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2019

Intitulé

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent instellen adviescommissie voor functiewaardering (Regeling adviescommissie functiewaardering provincie Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

gelet op artikel C.5, derde lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Provincies en op (de artikelen 1 tot en met 5 van) de Procedureregeling methodische functiewaardering provincies;

gezien ons besluit van 29 maart 2005 tot vaststelling van het Functiehuis, de daarbijbehorende functiebeschrijvingen en de functiewaarderingen;

gehoord het Georganiseerd Overleg;

overwegende dat het wenselijk is een interne voorziening te treffen voor het verkrijgen van een advies betreffende de uitvoering van de Procedureregeling methodische functiewaardering in relatie tot het functiehuis bij organisatorische aanpassingen en in individuele gevallen, voorafgaande aan het nemen van definitieve besluiten;

overwegende dat het wenselijk is dat een advies zoals hiervoor omschreven gevraagd kan worden door de ambtenaar wiens taken het betreft, de betreffende leidinggevende of de directeur van het onderdeel waarin de taken worden uitgevoerd;

besluiten:

tot instellen van een adviescommissie voor functiewaardering en tot vaststelling van de werkwijze van die commissie (Regeling adviescommissie functiewaardering provincie Noord-Brabant)

Regeling adviescommissie functiewaardering provincie Noord-Brabant

Artikel 1 Begripsbepalingen

In het kader van regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  de adviescommissie: de adviescommissie functiewaardering;

 • b.

  ambtenaar: ambtenaar als bedoeld in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018;

 • c.

  leidinggevende: degene die krachtens het Organisatiebesluit provincie Noord-Brabant en het mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aan te merken is als direct hiërarchisch leidinggevende;

 • d.

  de algemeen directeur: de algemeen directeur als bedoeld in het Organisatiebesluit provincie Noord-Brabant;

 • e.

  de directeur: de directeur als bedoeld in het Organisatiebesluit provincie Noord-Brabant;

 • f.

  Directieraad: de directieraad als bedoeld in het Organisatiebesluit provincie Noord-Brabant;

 • g.

  organisatieonderdeel: organisatieonderdeel als bedoeld in het Organisatiebesluit provincie Noord-Brabant;

 • h.

  het Georganiseerd Overleg: de commissie van overleg voor de ambtenaren in dienst van de provincie;

 • i.

  het functiehuis: het geheel van door Gedeputeerde Staten vastgestelde organieke functies;

 • j.

  een organieke functie: het homogeen samenstel van taken waarbinnen de ambtenaar zijn taken verricht, als bedoeld in de Procedureregeling methodische functiewaardering provincie Noord-Brabant;

 • k.

  het takenpakket: de nadere invulling van de taken binnen de organieke functie van de ambtenaar.

Artikel 2 Samenstelling adviescommissie

 • 1 Gedeputeerde Staten stellen een commissie in belast met het uitbrengen van adviezen omtrent functiewaardering, nader aan te duiden als adviescommissie.

 • 2 De adviescommissie bestaat uit:

  • a.

   een voorzitter, tevens lid, alsmede een plaatsvervangend voorzitter, voorgedragen door de vakorganisaties vertegenwoordigd in het Georganiseerd Overleg, en door de Directieraad gezamenlijk;

  • b.

   een lid, alsmede een plaatsvervangend lid, voorgedragen door de vakorganisaties vertegenwoordigd in het Georganiseerd Overleg;

  • c.

   een lid, alsmede een plaatsvervangend lid, voorgedragen door de Directieraad.

 • 3 De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij kunnen te allen tijde schriftelijk ontslag nemen.

 • 4 De adviescommissie wordt bijgestaan door een door de algemeen directeur aan te wijzen secretaris en een plaatsvervangend secretaris.

 • 5 De adviescommissie kan zich laten bijstaan door een of meer deskundigen.

Artikel 3 Taken van de adviescommissie

 • 1 De adviescommissie brengt op verzoek van een ambtenaar of van een leidinggevende een advies uit aan beiden omtrent de mate waarin het niveau van het aan deze ambtenaar opgedragen takenpakket passend is gezien de organieke functie waarin de ambtenaar is benoemd.

 • 2 De adviescommissie brengt op verzoek van een leidinggevende op basis van een aan haar voorgelegd samenstel van uit te voeren taken een advies uit over keuze van de organieke functie waarbinnen deze taken uitgeoefend zouden kunnen worden.

 • 3 De adviescommissie brengt op verzoek van een leidinggevende of directeur advies uit in geval van inhoudelijke wijzigingen in functies of takenpakketten binnen een organisatieonderdeel van een zodanige omvang, dat dit leidt tot wijziging van het formatieplan.

Artikel 4 Werkwijze van de adviescommissie

 • 1 De adviescommissie kan bij het opstellen van haar advies beschikken over alle stukken die voor het uitbrengen van haar advies van belang zijn.

 • 2 De adviescommissie stelt de betrokken ambtenaar en/of de betrokken leidinggevende desgewenst in de gelegenheid zijn standpunt nader mondeling toe te lichten. De adviescommissie kan hen ook op eigen initiatief om informatie vragen.

 • 3 De leden van de adviescommissie laten zich vervangen in geval van beraadslaging en stemming over hun eigen functie, alsmede over functies binnen een organisatieonderdeel waaraan zij direct of indirect leiding geven.

 • 4 Een advies van de adviescommissie dient door drie commissieleden te worden gegeven.

 • 5 De bijeenkomsten van de adviescommissie zijn niet openbaar.

 • 6 De adviezen van de adviescommissie zijn openbaar. De directeuren worden in kennis gesteld van de uitgebrachte adviezen voor zover die betrekking hebben op functies binnen hun directie.

 • 7 De adviezen van de adviescommissie zijn niet bindend.

Artikel 5 Slotbepaling

 • 1 Dit besluit treedt in werking op 1 november 2005.

 • 2 Dit besluit kan worden aangehaald als Regeling adviescommissie functiewaardering provincie Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 4 oktober 2005
Gedeputeerde Staten voornoemd,
de voorzitter J.R.H. Maij-Weggen
de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten