Regeling vervallen per 15-01-2013

Beleidsregels inzake de toepassing van de verkorte voorbereidingsprocedure bij beschikkingen ingevolge de artikelen 29 en 37 en/of beschikkingen ingevolge artikel 39 Wet bodembescherming (Wbb)

Geldend van 24-05-2000 t/m 14-01-2013

Intitulé

Beleidsregels inzake de toepassing van de verkorte voorbereidingsprocedure bij beschikkingen ingevolge de artikelen 29 en 37 en/of beschikkingen ingevolge artikel 39 Wet bodembescherming (Wbb)

Beleidsregels inzake de toepassing van de verkorte voorbereidingsprocedure bij beschikkingen ingevolge de artikelen 29 en 37 en/of beschikkingen ingevolge artikel 39 Wet bodembescherming (Wbb)

GEDEPUTEERDE STATEN van Noord-Brabant

 

Hebben beleidsregels vastgesteld die voortvloeien uit artikel 6.1.1, lid 3 van de Provinciale Milieuverordening (PMV). De beleidsregels worden gehanteerd als criteria ter beoordeling of bij de voorbereiding van genoemde beschikkingen ingevolge de Wbb in plaats van de openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 Awb) een verkorte procedure kan worden gevolgd. De beleidsregels verschaffen duidelijkheid, eenduidigheid en kenbaarheid aan de melder. De beleidsregels zijn opgenomen in een gelijknamige notitie. Samengevat kan de verkorte procedure worden gevolgd indien wordt voldaan aan de volgende criteria:

 • 1.

  De verkorte procedure wordt alleen toegepast op verzoek van de melder.

 • 2.

  Er zijn maximaal 4 belanghebbenden bij het onderzoek en/of saneringsplan (melding) betrokken. De melding bevat een complete lijst van belanghebbenden. Belanghebbenden zijn er door de melder schriftelijk van in kennis gesteld dat zij bij het bevoegd gezag kunnen inspreken op het onderzoek en/of saneringsplan. Een afschrift van de inkennisstelling dient als bijlage bij de melding te worden gevoegd.

 • 3.

  Het geval van verontreiniging is niet perceelsgrensoverschrijdend en dreigt evenmin binnen een periode van vier jaar de perceelsgrens te overschrijden.

 • 4.

  De locatie is niet in een milieubeschermingsgebied gelegen.

 • 5.

  Er is geen sprake van een actueel blootstellingsrisico op een vrij toegankelijk terrein.

 • 6.

  De openbare voorzieningen worden niet beperkt.

De beleidsregels liggen met ingang van de datum van uitgifte van dit blad ter inzage in de bibliotheek van het provinciehuis.

Ondertekening

's-Hertogenbosch, 9 mei 2000
Gedeputeerde Staten voornoemd,
namens deze
de griffier der staten,
M. Bruinsma
Nr. 684959
Uitgegeven, 24 mei 2000.
De griffier der staten van Noord-Brabant,
M. Bruinsma