Beleidsregel kitebuggiën en strandzeilen op het Noordzeestrand

Geldend van 17-07-2008 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel kitebuggiën en strandzeilen op het Noordzeestrand

Het college van Ameland;

Overwegende, dat het vanuit het oogpunt van de bescherming van natuur- of milieuwaarden en de veiligheid van het publiek en het voorkomen van overlast wenselijk is over te gaan tot vaststelling van een beleidsregel in het kader van het kitebuggyen en strandzeilen op het Noordzeestrand te Ameland, waarmee bij het verlenen van een ontheffing rekening dient te worden gehouden;

gelet op Hoofdstuk 4, Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en op het artikel 5.4.2 van deAlgemene plaatselijke verordening;

Besluit:

vast te stellen “Beleidsregel kitebuggyen en strandzeilen op het Noordzeestrand” 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:a. kitebuggy: een driewielig karretje dat wordt voortbewogen door een grote(bestuurbare) vlieger, of enig ander voertuig enigszins vergelijkbaar;b. kitebuggyen het voortbewegen van een kitebuggy op het Noordzeestrand;c. zeilwagen: een wagentje dat wordt voorbewogen door een groot zeil dat bevestigd isop het wagentje (soort surfplank op wielen), of enig ander voertuig enigszins vergelijkbaar;d. strandzeilen: het voortbewegen van een zeilwagen op het Noordzeestrand;e. Apv: Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Ameland;f. toezichthouder: de door het college aangewezen ambtenaar;g. strandpalen: palen die een gedeelte op het strand aangeven;h. strandrecreanten: personen die zich op het Noordzeestrand of in de Noordzee bevindeni. strandzeilschool: school waar derden les krijgen in het strandzeilen (kitebuggyen en ander soortgelijke sporten) door een gekwalificeerd instructeur in bezit van een licentie van de Nederlandse Strandzeil Federatie en lid van een Nederlandse Strandzeilvereniging.

Artikel 2 Terreinen

Het college wijst de volgende terreinen aan waar het kitebuggyen en strandzeilen toegestaan is:- het noordzeegedeelte tussen de strandpalen 8.200 en 11.300- het noordzeegedeelte tussen de strandpalen 3 en 4Buiten de aangegeven noordzeegedeelten is het niet toegestaan om te kitebuggyen en strandzeilen. Ook het aan- en afvoeren van de materialen benodigd voor het kitebuggyen en strandzeilen mag alleen tussen deze strandpalen.

Artikel 3 Voorwaarden

De personen die gaan kitebuggyen en strandzeilen binnen de aangegeven terreinen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:1. De kitebuggyer/strandzeiler moeten verzekerd zijn tegen het risico van de wettelijke aansprakelijkheid jegens derden tot een bedrag van tenminste € 453.780,00 all round, per gebeurtenis wegens dood en lichamelijk letsel en zaakschade aan derden toegebracht;2. De kitebuggyer/stranzeiler is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat andere strandrecreanten hinder of overlast ondervinden van het kitebuggyen/strandzeilen;3. Aanwijzingen en bevelen van de politie, een toezichthouder en een strandwacht moeten onmiddellijk worden opgevolgd;4. Een kitebuggyer/strandzeiler moet in het bezit zijn van een bewijs van lidmaatschap bij een vliegervereniging, ofwel van een officieel certificaat waarin wordt vermeld dat de kitebuggyer/strandzeiler het kitebuggyen en/of het strandzeilen beheerst;5. Het is alleen toegestaan op het harde (natte) gedeelte van het strand, nabij de waterkant, te kitebuggyen/strandzeilen;

Artikel 4 Voorwaarden strandzeilschool

De persoon die een strandzeilschool exploiteert binnen de aangegeven terreinen moet voldoen aan de volgende voorwaarden:1. De strandzeilinstructeur moet beschikken over een licentie voor instructeur uitgegeven door de Nederlandse Strandzeil Federatie en lid zijn van een Nederlandse Strandziel Vereniging;2. Deze licentie moet kunnen worden getoond aan de politie of toezichthouder(s);3. De strandzeilinstructeur is verantwoordelijk voor de personen die lessen volgen bij de strandzeilschool en moet er voor zorgen dat zich aan de, in deze beleidsregel gestelde, voorwaarden houden.

Artikel 5 Adviezen

Kitebuggyen en strandzeilen is een gevaarlijke sport. Veel power is voor velen de aantrekking van het kitebuggyen en strandzeilen, maar deze power vormt vaak ook het gevaar. Buggyers en zeilers raken gewond terwijl dat vaak voorkomen kan worden met een klein beetje meer kennis en voorzichtigheid. Wij hebben hieromtrent wat adviezen opgenomen in de bijgevoegde bijlage (bijlage 1). Deze dragen bij aan een verhoogde veiligheid voor u en voor uw omstanders. Natuurlijk kunnen deze richtlijnen niet alle gevaren voorkomen, dus blijf voorzichtig!

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “Beleidsregel kitebuggyen en strandzeilen op hetNoordzeestrand”.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking in het gemeentelijkinformatieblad heeft plaatsgevonden.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college op 8 juli 2008
 
Albert de Hoop, burgemeester
Bjorn van den Brink, secretaris

Adviezen en richtlijnen 1

In de terreinen waar het toegestaan is om te kitebuggyen en strandzeilen zijn uiteraard ook andere strandrecreanten te vinden, zoals kitesurfers, ruiters te paard maar ook gewoon wandelaars etc.. Om er zorg voor te dragen dat iedereen veilig op het strand kan vertoeven zijn hier een aantal adviezen en richtlijnen opgesteld. Als iedereen hier rekening notitie van neemt, zorgen we er op deze manier voor dat de veiligheid van kitebuggyers, strandzeilers en andere strandgebruikers gewaarborgd wordt.

1. Probeer wandelaars en honden zoveel mogelijk te ontwijken. Het is niet de bedoeling om al stuntend langs een groepje wandelaars te buggyen/zeilen. Een kleine stuurfout is zo gemaakt. 2. Wees voorzichtig met paarden. Paarden kunnen erg schrikken van klapperende kites/zeilen en buggy’s/zeilwagens die met hoge snelheid langs zeilen. Paarden kunnen steigeren en hun berijder uit het zadel werpen en op hol slaan. U kunt twee dingen doen als u paarden aan ziet komen: er erg ruim om heen zeilen of gewoon stoppen en eventueel de zeilwagen met het zeil plat op de grond leggen. Houd er rekening mee dat de berijders van paarden niet altijd geoefende ruiters zijn. De paarden waar zij op rijden, zijn over het algemeen gehuurd.3. Let op vissers. Ook als u vissers op het strand ziet, moet u opletten. De lange lijnen die ze gebruiken beletten je tussen hen en het water door te zeilen.

Richtlijnen met betrekking tot voorrang

Omdat u in de meeste gevallen niet alleen op het strand aanwezig bent, volgen hier een aantal richtlijnen die als verkeersregels kunnen gelden.

• Basisregels. Elke kitebuggyer en strandzeiler moet, zo mogelijk, aanrijdingen met een andere buggyer/zeilwagen of andere strandgebruikers voorkomen en iedere buggyer/strandzeiler moet zelf beoordelen of hij / zij meester is over zijn / haar buggy/zeilwagen in de gegeven omstandigheden.

• Frontaal naderen. Wanneer twee buggyers/strandzeilers elkaar frontaal naderen (recht op elkaar af rijden), moeten ze beiden zover naar rechts uitwijken, zodat er voldoende ruimte ontstaat om elkaar te passeren. Kijk bij elke afwijking van uw koers wel altijd goed of er ruimte is om uit te wijken.

• Kruisende koersen. Wanneer twee buggy’s/strandzeilers elkaar kruisen heeft degene die van rechts komt voorrang. De buggyer/strandzeiler die geen voorrang heeft, moet afremmen of uitwijken.

• Inhalen. Haal bij voorkeur in aan de “upwind” zijde van de voorligger. Haal ruim in en snijd nooit iemand af. Blijf wanneer u wordt ingehaald in een rechte lijn rijden en wijk alleen uit in het geval dit nodig is voor bijvoorbeeld een obstakel.