MANDATERINGSBESLUIT 2004

Geldend van 27-09-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-09-2018

Intitulé

MANDATERINGSBESLUIT 2004

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Middelburg, ieder voor zover zijn bevoegdheden betreft,

 

gelet op de artikelen 75, tweede lid, 166 en 171, tweede lid van de Gemeentewet,

 

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

b e s l u i t e n :

 

 • 1.

  de uitoefening van de bevoegdheden, in het bij dit besluit behorende Overzicht Mandaat, Vertegenwoordiging en Ondertekening 2004 aangeduid met "M", op te dragen aan de bij die bevoegdheid genoemde bevoegde functionaris (mandaat);

 

 • 2.

  de vertegenwoordiging van hetzij de gemeente, hetzij het de bevoegdheid opdragende orgaan, in de gevallen in het bij dit besluit behorende Overzicht Mandaat, Vertegenwoordiging en Ondertekening 2004 aangeduid met "V" op te dragen aan de genoemde bevoegde functionaris (vertegenwoordiging);

 

 • 3.

  de ondertekening van stukken, uitgaande van het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester, in het bij dit besluit behorende Overzicht Mandaat, Vertegenwoordiging en Ondertekening 2004 aangeduid met "O", op te dragen aan de genoemde functionaris (ondertekening);

 

 • 4.

  ten aanzien van de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld onder 1 tot en met 3 van dit besluit, de volgende voorschriften vast te stellen:

Paragraaf 1 algemene bepalingen

Artikel 1

 • 1. Bij de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in dit besluit, worden de specifieke bepalingen, vermeld bij de desbetreffende bevoegdheid, in acht genomen. De specifieke bepalingen derogeren aan de algemene voorschriften vervat in dit besluit.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, wordt bij de uitoefening van bedoelde bevoegdheden het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of bestuursorganen in acht genomen. Ten aanzien van bevoegdheden die financiële consequenties hebben geldt bovendien dat de bevoegdheid slechts mag worden uitgeoefend indien en voor zover in de financiële consequenties in de begroting van de betreffende dienst is voorzien: de Regeling inzake de budgethouders van de gemeente Middelburg wordt daarbij in acht genomen.

 • 3. Onder de uitvoering van de in dit besluit genoemde bevoegdheden wordt tevens verstaan: - het verrichten van alle benodigde voorbereidingshandelingen; - het voeren van correspondentie en - het verstrekken van informatie.

 • 4. Uitoefening van een bevoegdheid toegekend krachtens dit besluit is niet toegestaan in een aangelegenheid die de bevoegd functionaris persoonlijk, of zijn bloed- of aanverwanten tot de tweede graad ingesloten, direct of indirect aangaat of waarin hij als gemachtigde is betrokken.

Artikel 2

 • 1. Ingeval van afwezigheid van functionarissen aan wie bij dit besluit bevoegdhe­den zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun plaats­vervanger.

 • 2. De aan een functionaris toegekende bevoegdheden worden eveneens geacht te zijn toegekend aan de in de hiërarchische lijn daarboven geplaatste functiona­rissen. Deze laatsten oefenen de bevoegdheid slechts uit hetzij bij afwezigheid of ontstentenis van de oorspronkelijke bevoegde functionaris en diens plaats­vervanger(s), hetzij op verzoek van de oorspronkelijk bevoegde functionaris of diens plaatsvervanger(s), dan wel na overleg daarmee.

 • 3. Het bepaalde in de voorgaande leden is niet van toepassing indien en voor zover de specifieke bepalingen, vermeld bij de desbetreffende bevoegdheid, zich daartegen verzetten.

Artikel 3

 • 1. De uitoefening van bevoegdheden bedoeld in dit besluit kunnen bij het instellen van een projectorganisatie worden ondergebracht in die projectorganisatie.

 • 2. In het projectplan dient te worden vastgelegd welke bevoegdheden het betreffen, welke functionaris of functionarissen deze bevoegdheden uitoefenen en indien noodzakelijk welke specifieke bepalingen er gelden.

 • 3. De in het projectplan gemandateerde bevoegdheden derogeren aan de mandateringen die zijn opgenomen in het bij dit besluit behorende Overzicht Mandaat, Vertegenwoordiging en Ondertekening 2004.

Paragraaf 2 mandaat

Artikel 4

 • 1. De bevoegdheden bedoeld onder punt 1 van dit besluit worden door de bevoegde functionaris - verder te noemen: mandataris - uitgeoefend in de naam van het ter zake bevoegde bestuursorgaan - verder te noemen: mandans -.

 • 2. In de opgedragen bevoegdheid is begrepen de bevoegdheid tot ondertekening van de stukken opgemaakt ter uitoefening van het mandaat, alsmede de machti­ging tot vertegenwoordiging van hetzij de gemeente, hetzij de mandans, bij de buitengerechtelijke rechtshandelingen voortvloeiende uit krachtens het mandaat genomen besluiten.

 • 3. De mandataris draagt er zorg voor ten tijde van de uitoefening van de vertegen­woordigingsbevoegdheid, indien noodzakelijk, te beschikken over een door de mandans getekende machtiging tot vertegenwoordiging.

Artikel 5

De mandataris oefent de desbetreffende bevoegdheid slechts uit indien:

 • a.

  het gevraagde wordt toegestaan/toegekend, dan wel een begunstigende beslis­sing wordt genomen, zonder dat aan de beslissing bezwarende of beperkende voorschriften worden verbonden en vooraf geen bezwaren van derden bekend zijn, tenzij uit de aard of de omschrijving van de opgedragen bevoegdheid anders blijkt, of voor zover bij de specifieke bepalingen anders is aangegeven;

 • b.

  bij meerdere adviezen ter zake van de te nemen beslissing uitgebracht, deze adviezen niet tegenstrijdig zijn.

Artikel 6

 • 1. Ingeval van uitoefening van bevoegdheden bedoeld onder punt 1 van dit besluit in naam van burgemeester en wethouders worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  "Burgemeester en wethouders van Middelburg'

  namens hen,"

  gevolgd door de naam en de functieaanduiding van de mandataris en diens handtekening.

 • 2. Ingeval van uitoefening van bevoegdheden bedoeld onder punt 1 van dit besluit in naam van de burgemeester worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  "De burgemeester van Middelburg,

  namens hem,"

  gevolgd door de naam en de functieaanduiding van de mandataris en diens handtekening.

Artikel 7

Indien tegen een krachtens mandaat genomen besluit een administratiefrechtelijke voorziening openstaat, wordt daarvan in de betreffende uitgaande stukken kennis gegeven onder vermelding van de instantie tot welke men zich daartoe kan richten, de wijze waarop en de termijn waarbinnen.

Paragraaf 3 vertegenwoordiging

Artikel 8

De bevoegde functionaris draagt er zorg voor, indien noodzakelijk, ten tijde van de uitoefening van deze bevoegdheid te beschikken over een door het bevoegd orgaan getekende machtiging tot vertegenwoordiging.

Paragraaf 4 ondertekening

Artikel 9

 • 1. Tot de opgedragen bevoegdheid tot ondertekening behoort niet de bevoegdheid tot ondertekening van besluiten, hetzij in beschikkings-, hetzij in briefvorm, tenzij het besluiten van ondergeschikte of routinematige aard betreft.

 • 2. In geval van uitoefening van deze bevoegdheid door ondertekening van van burgemeester en wethouders uitgaande stukken, worden deze als volgt onderte­kend:

  "Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders d.d. (datum) genomen besluit,"

  gevolgd door de naam en de functieaanduiding van de mandataris en diens handtekening.

  In geval van uitoefening van deze bevoegdheid door ondertekening van van de burgemeester uitgaande stukken, worden deze als volgt ondertekend:

  "Overeenkomstig het door de burgemeester d.d. (datum) genomen besluit,"

  gevolgd door de naam en de functieaanduiding van de mandataris en diens handtekening.

 • 3. Behoudens in zaken met een routinematig karakter geldt het ondertekenings­mandaat niet ten aanzien van stukken, gericht aan de Kroon, een minister, een staatssecretaris, een commissaris der koningin, provinciale staten en gedepu­teerde staten.

Paragraaf 5 slotbepalingen

Artikel 10

Dit besluit kan worden aangehaald als "Mandateringbesluit 2004 ".

Artikel 11

 • 1. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2004  en treedt in de plaats van het op 7 januari 1997, laatstelijk gewijzigd 22 april 2003, vastgestelde Mandateringsbesluit 1997.

 • 2. De met in achtneming van het Mandateringsbesluit 1997 genomen besluiten blijven van kracht.

Ondertekening

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Middelburg in hun vergadering van 6 april 2004,
 
de secretaris,                                               de burgemeester,
drs. ing. A.A. Eijkenaar.                                mr. J.M. Schouwenaar.
 
Vastgesteld door de burgemeester van Middelburg op  6 april 2004,
de burgemeester,
mr. J.M. Schouwenaar 

Bijlage: Overzicht Mandaat, Vertegenwoordiging en Ondertekening

Datum vaststelling

16 juni 2015

Datum inwerkingtreding

16 juli 2015

Laatste wijziging

28 augustus 2018

Inwerkingtreding laatste wijziging

1 september 2018

            

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur.

S-1

Het vaststellen van de functiebeschrijving en –waardering

M

In overleg met P&O

S-1

Toekenning van gratificaties

M

-

S-1

Beslissen over het volgen van cursussen en deelnemen aan themadagen door afdelingshoofden

M

Op basis van toetsing aan het opleidingsplan en in overleg met P&O. Ook negatief besluit

S-1

Verlenen van toestemming tot het maken van dienstreizen aan afdelingshoofden

M

-

S-1

Beslissen over verlofaanvragen, koop/verkoop van uren, doorschuiven verlofuren naar volgend jaar van afdelingshoofden en individuele medewerkers

M

-

S-1

Beslissen over

 • 1.

  vergoeding ten behoeve van dienstreizen;

 • 2.

  waarnemingstoelage

aan afdelingshoofden

M

In overleg met P&O

 

S-1

Beslissen over toekenning van vergoeding voor niet opgenomen verlof bij ontslag afdelingshoofden (art. 6.2.3 lid 5 Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg)

M

Ook negatief besluit

S-1

Het vaststellen van de inconveniëntenwaardering.

M

In overleg met P&O

S-1

Besluit tot bevordering van personeel

M

In overleg met P&O

   

Afdelingshoofden (algemeen)

G-2

Het vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester voor de (voorzitter van de) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de (voorzieningenrechter van de) Centrale Raad van Beroep, de belastingkamer van het Gerechtshof, de (voorzieningenrechter van de) rechtbank, provinciale instanties c.q. commissies en gemeentelijke bezwaarcommissie bij de behandeling van verzoeken om voorlopige voorziening/schorsing en bezwaar of (hoger) beroep, met de bevoegdheid van deze functionaris tot ondermandaat aan aan hem ondergeschikte medewerkers.

M/V

-

G-2

Het vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester bij de behandeling van klachten door de klachtencommissie Middelburg, de Zeeuwse ombudsman, de landelijke klachtencommissie ongewenst gedrag voor de decentrale overheid en het Huis voor klokkenluiders, met de bevoegdheid tot verlening van ondermandaat aan aan hem ondergeschikte medewerkers.

M/V

-

G-2

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij alle buitengerechtelijke rechtshandelingen ter zake van door of ten behoeve van de gemeente te verrichten leveranties en diensten, de huur van voertuigen, machines, apparatuur en andere bedrijfsmiddelen.

M/V

-

G-2

Beslissen op verzoeken om informatie op grond van de WOB (inclusief verdagingsbeslissingen).

M

-

G-2

Beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (inclusief verdagingsbeschikkingen)

M

-

G-2

Beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (inclusief verdagingsbeschikkingen)

M

-

G-2

Aangaan en ondertekenen van bewerkersovereenkomsten op grond van artikel 28, derde lid van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

M/O

-

G-2

Aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot en met € 50.000

M/O

Voor zover passend binnen de begroting of het beschikbaar gestelde krediet.

G-2

Het ondertekenen van overeenkomsten boven de € 50.000

O

-

G-2

Ondertekening van van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester uitgaande stukken terzake van de uitvoering van door de betreffende afdeling voorbereide besluiten van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester.

O

Uitgezonderd stukken waarin een (gedeeltelijke) weigering of (gedeeltelijke) afwijzing van hetgeen werd verzocht, wordt meegedeeld

G-2

Toekennen van budgethouderschap op grond van de Regeling inzake budgethouders van de gemeente Middelburg 2017.

M

-

G-2

Vaststellen van werktijden c.q. het inroosteren van personeel als bedoeld in de Regeling algemene werktijden (onderdeel van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg).

M

Ook indien niet in overeenstemming met de wil van betrokkenen

G-2

Verlenen van toestemming tot dienstreizen aan medewerkers van de afdeling.

M

-

G-2

Verlenen van toestemming tot verrichten van overwerk door medewerkers van de afdeling

M

-

G-2

Beslissen over toekenning van vergoeding voor niet opgenomen verlof bij ontslag medewerkers (art. 6.2.3 lid 5 Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg).

M

Ook negatief besluit

G-2

Verlenen van verlof aan de medewerkers van de afdeling.

M

-

G-2

Beslissen over:

 • 1.

  vergoeding ten behoeve van dienstreizen

 • 2.

  overwerkvergoeding

 • 3.

  onregelmatigheidstoelage

aan de medewerkers van de afdeling.

M

In overleg met P&O

 

G-2

Beslissen over het volgen van cursussen en deelnemen aan themadagen door medewerkers van de afdeling.

M

Op basis van toetsing aan het opleidingsplan en in overleg met P&O.

Ook negatief besluit

G-2

Uitvoering van nieuwe en vervangingsinvesteringen.

M

-

G-2

Verdagen van beslissingen op bezwaarschriften als bedoeld in artikel 7:10 van de Algemene wet Bestuursrecht.

M

-

  

Afdeling Wijk en Bestuur.

G-2

Het afsluiten van diverse overeenkomsten t.a.v. de rampenbestrijding, relatiegeschenken, stadspromotie en juridische advisering/externe deskundigheid

M

-

G-2

Het verrichten van diverse privaatrechtelijke rechtshandelingen verband houdende met de uitoefening van de opgedragen taken binnen de daartoe beschikbare budgetten.

M

-

G-2, G-21, G-22, S-14, G-23, en G-32

Beslissen op verzoeken om informatie op grond van de WOB (inclusief verdagingsbeslissingen).

M

-

G-21, G-22, S-14, en G-32

Beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (inclusief verdagingsbeschikkingen)

M

-

G-21, S-14, en G-32

Beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (inclusief verdagingsbeschikkingen)

M

-

G-22 en G-32

Het vragen van advies en politiegegevens in het kader van de handhaving van de openbare orde (art. 16 Wet politiegegevens).

M

-

G-32 en S-14

Zorgdragen voor lijkschouwing en lijkbezorging overeenkomstig de Wet op de Lijkbezorging indien niemand hierin voorziet (artikel 21 Wet op de lijkbezorging) en het verhaal op de nalatenschap en de nabestaanden.

M

-

G-32 en G-33

Als benadeelde voegen in een strafproces (art. 51a e.v. Wetboek van Strafvordering)

M

-

G-32 en G-33

Aangaan/wijzigingen van verzekeringen

M/V

Conform budgethouders- en aanbestedingsregels

G-32 en G-33

Beoordelen en afhandelen van aansprakelijkheidstellingen

M/V

-

G-22 en G-32

Opvragen/verwerken van strafvorderlijke gegevens o.g.v. de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en het bepaalde in de aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

M

Gegevens worden alleen gebruikt ter voorkoming en opsporing van strafbare feiten, het handhaven van orde en veiligheid alsmede t.b.v. het nemen van bestuursrechtelijke beslissingen.

S-14 en G-32

Het vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester voor de (voorzitter van de) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de (voorzieningenrechter van de) Centrale Raad van Beroep, de belastingkamer van het Gerechtshof, de (voorzieningenrechter van de) rechtbank, provinciale instanties c.q. commissies en gemeentelijke bezwaarcommissie bij de behandeling van verzoeken om voorlopige voorziening/schorsing en bezwaar of (hoger) beroep.

M/V

-

S-14 en G-32

Verdagen van beslissingen op bezwaarschriften als bedoeld in artikel 7:10 van de Algemene wet Bestuursrecht.

M

-

S-14

Het aangaan, wijzigen en beëindigen van werkafspraken met het bureau BIBOB.

M

-

S-14

Het aanvragen van een onderzoek in het kader van de wet BIBOB bij het bureau BIBOB.

M

-

    

Afdeling Bedrijfsvoering.

Personeel en Organisatie.

G-22

Het zenden van ontvangstbevestigingen aan en het afschrijven van sollicitanten (betreft het gehele concern)

M

-

G-22

Het verlenen van een vaste aanstelling na afloop van de proeftijd (betreft het gehele concern)

M

-

G-22

Verlenen ontslag op verzoek (betreft het gehele concern)

M

-

G-22

Toekennen zwangerschapsverlof (betreft het gehele concern)

M

-

G-22

Verlenen van: a. buitengewoon verlof

b. zorgverlof

c. ouderschapsverlof

d. seniorenverlof

(betreft het gehele concern)

M

Na instemming van de gemeentesecretaris vwb de directeuren, de directeuren v.w.b. de afdelingshoofden en de afdelingshoofden v.w.b. de medewerkers van de betreffende afdeling

G-22

Het verlenen van toestemming voor arbeidsduurvermindering en –vermeerdering (betreft het gehele concern)

M

Na instemming van de gemeentesecretaris v.w.b. de directeuren, de directeuren v.w.b. de afdelingshoofden en de afdelingshoofden v.w.b. de medewerkers van de betreffende afdeling

G-22

Beslissen omtrent toekennen verplaatsingskosten (betreft het gehele concern)

M

-

G-22

Aangaan van stage-overeenkomsten (betreft het gehele concern)

M

-

G-22

Beslissen op verzoeken om schadevergoeding wegens schade aan en/of diefstal van kleding e.d. tot € 250,-- per geval (betreft het gehele concern)

M

-

G-22

Het benoemen van personeel lager dan de functie van afdelingshoofd (betreft het gehele concern)

M

In overeenstemming met advies soll.- en inspraakcie.

G-22

Het aangaan van arbeidsovereenkomsten naar burgerlijk recht (betreft het gehele concern)

M

In overeenstemming met advies soll.- en inspraakcie.

G-22

Inhouding salaris bij ziekte

M

-

G-22

Voornemen tot besluit tot aanvraag WIA en het definitief aanvragen WIA

M

-

G-22

Het verlenen van ontslag en eventuele herplaatsing i.v.m. arbeidsongeschiktheid

M

In overeenstemming met aangewezen directeur.

G-22

Verlenging van de tijdelijke aanstelling

M

In overeenstemming met aangewezen directeur.

G-22

Toekenning vervangingstoelage

M

Iom het afdelingshoofd

G-22

Het aangaan van een detacheringovereenkomst

M

Iom het afdelingshoofd

G-22

Het maken van afwijkende afspraken over de arbeidsvoorwaarden, artikel 2:4:2:8 lid 1b Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg (betreft het gehele concern)

M

Iom aangewezen directeur

 

G-22

Beslissen (zowel positief als negatief) over studiefaciliteiten

M

Op basis van toetsing aan het opleidingsplan en in overeenstemming met het advies van de leidinggevende

G-35/PO/SAL

Wijziging van aanstelling van medewerkers in overeenstemming met hun deelname aan het cafetariamodel

M

-

G-35/PO/SAL

Uitvoering van het Reisbesluit (betreft het gehele concern)

M

-

G-35/PO/SAL

Vaststellen van wethouderspensioen

M

-

G-35/PO/Prev

Benoemen en ontslaan van de BHV’ers

M

-

Financiën.

G-2

Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen

M

-

G-2

Bankcondities en tarieven afspreken

M

-

G-2 en G-32

Opnemen en uitzetten van kasmiddelen:

 • 1.

  in de vorm van rekening courant

 • 2.

  in de vorm van call- en/of kasgeldleningen

 

M

-

G-22

Goedkeuring begroting en rekening van instellingen die gemeentegarantie hebben verkregen

M

-

G-2

Aantrekken en verstrekken van langlopende geldleningen via onderhandse leningen of deelname in een Medium Term Note (MTN)

M

Na schriftelijke goedkeuring van de directeur bij bedragen boven de € 10.000.000

G-2

Aan- en verkopen van derivaten.

M

In overleg met de directeur bij bedragen boven de € 1.000.000

G-21, G-31, G-32, G-33, G-35, G-36, G-42, G-43 en S-10 (cluster financiën)

Het ondertekenen van opdrachten aan bankinstellingen tot betaling

M

Voor een betalingsopdracht zijn 3 handtekeningen nodig; voor het importeren van gegevens (G-42, en G-36), voor de 1ste handtekening (G-33 en G-35), voor de 2de handtekening < € 3.000.000,-- (G-21, G-31 en G-32) en voor de 2de handtekening > € 3.000.000,- (G-21, G-31 en S-10).

Informatiemanagement.

S-29

Het afsluiten en ondertekenen van bruikleenovereenkomsten m.b.t. mobile devices

M

-

   

Afdeling Facilitaire Zaken.

G-21, G-22 en G-23

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij alle buitengerechtelijke rechtshandelingen ter zake van door of ten behoeve van de gemeente te verrichten leveranties en diensten, de huur van voertuigen, machines, apparatuur en andere bedrijfsmiddelen alsmede ter zake de verhuur, in bruikleen geven en verpachten van gemeentelijke accommodaties.

M/V

-

S-29

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij alle buitengerechtelijke rechtshandelingen ter zake van door of ten behoeve van de gemeente te verrichten leveranties en diensten, de huur van voertuigen, machines, apparatuur en andere bedrijfsmiddelen.

M/V

-

S-23, S-24 en S-7

Het in ontvangst nemen van alle poststukken incl. cheques en postwissels overeenkomstig postmachtiging TNT, gericht aan een postadres van de gemeente

V

-

G-22, S-23 en S-24

Uitvoeren van de bepalingen van het Besluit Informatiebeheer Middelburg 2016

M

-

G-43

(Tijdelijk) in beheer geven d.m.v. bruikleen, verhuur of verpachting van accommodaties.

(sport, welzijn, cultuur, onderwijs)

M

-

G-21 en G-23

Het vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester voor de (voorzitter van de) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de (voorzieningenrechter van de) Centrale Raad van Beroep, de belastingkamer van het Gerechtshof, de (voorzieningenrechter van de) rechtbank, provinciale instanties c.q. commissies en gemeentelijke bezwaarcommissie bij de behandeling van verzoeken om voorlopige voorziening/schorsing en bezwaar of (hoger) beroep.

M/V

-

  

Afdeling Samenwerking Belastingen WSD.

G-2

Het aanstellen van belastingdeurwaarders die niet in loondienst zijn van de gemeente Middelburg

M

-

G-31

Verlenen van uitstel tot betaling en het treffen van betalingsregelingen voor civiele vorderingen.

M

Invorderingsambtenaar conform attributiebesluit ex art. 231 Gemeentewet

G-31

Verlenen van uitstel tot betaling en het treffen van betalingsregelingen voor belastingvorderingen.

M

Invorderingsambtenaar conform attributiebesluit ex art. 231 Gemeentewet

G-31

Verzenden van herinneringen en aanmaningen en het uitvaardigen van een dwangbevel (i.g.v. een civiele vordering na een gerechtelijk vonnis) indien belasting of de civiele vordering niet tijdig voldaan wordt

M

Invorderingsambtenaar conform attributiebesluit ex art. 231 Gemeentewet

G-2, G-31, G-32 en G-33

Het vertegenwoordigen van B&W bij de belastingkamer van het Gerechtshof

M/V

Heffingsambtenaar conform attributiebesluit ex art. 231 Gemeentewet

G-33

Vaststelling van het belastingkohier

M

Heffingsambtenaar conform attributiebesluit ex art. 231 Gemeentewet

G-31

Het op voorstel van de deurwaarder (belast met het bewaken van de vorderingen) oninbaar verklaren van gemeentelijke vorderingen

M

Invorderingsambtenaar conform attributiebesluit ex art. 231 Gemeentewet

G-31

Beslissingen te nemen over uitstel tot betaling, het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van vorderingen < € 5.000,-- en het invorderen van vorderingen indien niet tijdig betaald, bij zowel privaatrechtelijke vorderingen als vorderingen op grond van de 4de tranche Awb.

M

Invorderingsambtenaar conform attributiebesluit ex art. 231 Gemeentewet.

Bij beslissingen bij vorderingen van meer dan € 5.000,-- uitstel van betaling te verlenen wordt het college geïnformeerd. Alle oninbaar verklaarde vorderingen worden opgenomen in de debiteurenrapportage die aan het college wordt overgelegd.

G-2, G-31, G-32, G-33, G-60, G-34, G-35, G-63, G-41 en G-42

Het inlezen en inkijken van Suwinet namens de gemeentelijke Belastingdeurwaarder.

M

-

  

Afdeling Publiekszaken.

G-2

Herbenoeming van buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand

M

Uitgezonderd het besluit tot een niet-herbenoeming

G-21, G-32, G-33, S-16 en S-17

Het vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester voor de (voorzitter van de) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de (voorzieningenrechter van de) Centrale Raad van Beroep, de belastingkamer van het Gerechtshof, de (voorzieningenrechter van de) rechtbank, provinciale instanties c.q. commissies en gemeentelijke bezwaarcommissie bij de behandeling van verzoeken om voorlopige voorziening/schorsing en bezwaar of (hoger) beroep.

M/V

-

G-2, G-21 en G-32

Het ondertekenen van declaraties en verantwoordingen aan ministeries en andere (overheids)instanties en ondertekening van correspondentie terzake

M

-

G-32 en G-33

Aanwijzen locatie voor huwelijken en geregistreerd partnerschap

M

-

G-32 en G-33

Benoeming op verzoek van bruidsparen van onbezoldigde buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand voor één dag t.b.v. de huwelijksvoltrekking van het betreffende bruidspaar.

M

-

G-21, G-32 en G-33

Benoeming leden stembureau en tellers.

M

-

G-21, G-32 en G-33

Verdelen/wijzigen van de gemeente in stemdistricten ingevolge de Kieswet

M

-

G-21, G-32 en G-33

Het opleggen van een bestuurlijke boete op grond van artikel 4.17 van de Wet Beheer en Toezicht Basisregistratie Personen

M

-

G-32 en G-33

Het aanwijzen van rechtspersonen en instellingen als bedoeld in artikel 2.42, onder b en artikel 2.40, vierde lid van de Wet BRP

M

-

G-32, G-33 en S-16

Betrokkene n.a.v. onherroepelijke rechterlijke uitspraak in kennis stellen van uitsluiting kiesrecht en de duur daarvan (artikel B5 Kieswet).

M

-

G-32, G-33 en S-16

Registreren kiesgerechtigheid ingezetenen in BRP, het meedelen of herzien van de registratie van ingezetenen (Hoofdstuk D Kieswet).

M

-

G-32, G-33, S-16, S-17 en S-18a

Aantekenen kiesgerechtigheid op een ondersteuningsverklaring (artikel H4 Kieswet).

M

-

G-32, G-33, S-16, S-17 en S-18a

Beslissen op en weigeren van een verzoek tot stemmen in een stembureau naar keuze (artikel K8 Kieswet)

M

-

G-32, G-33, S-16, S-17 en S-18a

Beslissen op en weigeren van een verzoek tot stemmen bij volmacht (artikel L7 t/m 11 en 13 Kieswet).

M

-

G-32, G-33 en S-16

Registreren van de kiesgerechtigheid, het meedelen van de registratie van ingezetenen (artikel Y32 jo Y3, sub b Kieswet).

M

-

G-32, G-33 en S-16

Stellen van andere termijn in afwachting van de wettelijke termijn voor begraven of cremeren (art. 17 Wet lijkbezorging)

M

Afwijkende termijn mag alleen worden toegestaan in overeenstemming met advies van de geraadpleegde arts

G-32, G-33 en S-16

Afgifte verlof tot lijkontleding (art. 68, 1e lid Wet lijkbezorging)

M

-

G-32, G-33 en S-16

Afgifte van laissez-passer voor lijken (art. 11 Besluit op de lijkbezorging)

M

-

G-33, S-16, S-17 en S-18a

Afgifte van reisdocumenten

M

-

G-33, S-16, S-17 en S-18a

Afgifte van rijbewijzen

M

-

G-32, G-33, S-16, S-17 en S-18a

Afgifte van uittreksels en verklaringen uit de BRP en het archiefbevolkingsregister

M

-

G-32, G-33, S-16, S-17 en S-18a

Legalisatie van handtekeningen en stukken

M

-

G-32, G-33, S-16 en S-17

De uitvoering van hoofdstuk 2 van de Wet Basisregistratie Personen, met inbegrip van het nemen van beslissingen als bedoeld in dat hoofdstuk

M

Ook bij negatief besluit en ook als het besluit niet in overeenstemming met de wil van belanghebbende is

G-32, G-33, S-16 en S-17

Beslissen inzake de verstrekking van gegevens op grond van hoofdstuk 3, paragrafen 2, 3 en 4 van de Wet Basisregistratie Personen

M

Ook bij negatief besluit en ook als het besluit niet in overeenstemming met de wil van belanghebbende is

G-32, G-33 en S-16

Opmaken van optieverklaringen voor de Nederlandse nationaliteit op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap

M

-

G-32, G-33 en S-16

De aan de burgemeester van Middelburg in het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 gemandateerde bevoegdheden

M

-

G-32, G-33 en S-16

Advisering i.v.m. naturalisatieverzoeken

M

-

S-17 en S-18a

Het beslissen op verzoeken om ontheffing ex artikel 87 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en de Toegangsregeling kernwinkelgebied

M

-

S-17 en S-18a

Het verlenen, wijzigen, intrekken en weigeren van vergunningen en ontheffingen op grond van de Parkeerverordening

M

Inclusief bezwarende en/of beperkende voorschriften en ook in afwijking van de wens van de aanvrager c.q. houder

  

Afdeling Samenleving.

G-2 en G-35

Beslissen op verzoeken om uitbetaling van voorschotten op subsidies

M

Voor zover hierin in de begroting is voorzien

G-2 en G-20

Ondertekenen van declaraties, verantwoordingen en correspondentie m.b.t. ontvangen subsidies aan ministeries en andere (overheids)instanties

O

-

G-2, G-11, G-12, G-13 en G-35

Ondertekenen van de subsidiebeschikkingen zoals die jaarlijks worden vastgesteld en zijn opgenomen in de bundel subsidiebeschikkingen.

O

-

G-13 en G-35

Beslissen, uitbetalen en afrekenen van subsidies betreffende sportevenementen, sportinstuif, jeugdsport, spel- en sportprojecten basisschoolprojecten o.g.v. de Algemene Subsidieverordening gemeente Middelburg 2007

M

Tot het daartoe toegekende budget

G-13 en G-35

Beslissen op subsidieaanvragen m.b.t. de breedtesportprojecten

M

Passend binnen de door het college vastgestelde algemene omschrijvingen van de projecten

G-11, G-12, G-13 en G-35

Beslissen tot het vragen van aanvullende informatie t.b.v. de beoordeling van (incidentele) subsidieaanvragen

M

-

G-11, G-12, G-13 en G-35

Ondertekening afrekening van subsidies (zowel de algemene als specifieke subsidies)

O

-

G-13, G-12 en G-35

Beslissen, uitbetalen en afrekenen van subsidies aan de schoolbegeleidingsdiensten o.g.v. de Algemene Subsidieverordening gemeente Middelburg 2007

M

Tot maximaal de daartoe in de begroting opgenomen ramingen

G-11, G-12 en G-13

Het verdagen van termijnen voor het indienen van stukken voor subsidieaanvragen en subsidieverantwoordingen.

M

-

G-13

Ondertekenen van brieven aan instellingen voor kinderopvang en peuterspeelzalen en de ouders m.b.t. het opnemen, verwijderen of wijzigen van gegevens in resp. het kinderopvangregister en peuterspeelzaalregister.

O

-

G-13

Ondertekenen van brieven aan de GGD met opdracht voor controle kinderdagverblijf, gastouderbureau en niet gemelde opvang.

O

-

G-13

Ondertekenen van halfjaarlijkse rapportage aan provincie m.b.t. taakstelling statushouders

O

-

G-13

Het opleggen van de inburgeringsplicht, het handhaven ervan en het opleggen van boetes op grond van de Wet Inburgering en de regeling 2007 alsmede op grond van de Verordening Wet Inburgering.

M

-

G-12

Beslissen, uitbetalen en afrekenen van subsidies o.g.v. de verordening financiële/materiele gelijkstelling onderwijs

M

Tot maximaal de daartoe in de begroting opgenomen ramingen

G-12

Ondertekenen van van het college van B&w uitgaande stukken m.b.t. het bekendmaken van beschikkingen o.g.v. het door het college vastgestelde onderwijshuisvestigingsprogramma en –overzicht, alsmede het beslissen op spoedaanvragen (o.g.v. art. 12 en 19 van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Middelburg 2014).

O/M

-

G-12

Beslissen, uitbetalen en afrekenen van budgetten o.g.v. art. 13, 14, 15 en 20 van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Middelburg 2014

M

Tot maximaal de daartoe in de begroting opgenomen ramingen van de onderwijshuisvestings- budgetten

G-12

Beslissen op subsidies lokalen bewegingsonderwijs so/vso o.g.v. art. 1 van de beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs

M

Tot maximaal de daartoe in de begroting opgenomen ramingen

G-12

Beslissen om aanvrager in de gelegenheid te stellen tot aanvulling van de aanvraag met de bij wettelijk voorschrift vereiste of voor de beoordeling noodzakelijke gegevens en bescheiden o.g.v. art. 7, lid 2 en 18, lid 2 van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Middelburg 2014

M

-

G-12

Beslissen tot buitenbehandeling laten van een aanvraag die niet voldoet aan een wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag of indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de voorbereiding van de te nemen beslissing o.g.v. art. 7, lid 2 en 18, lid 2 van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Middelburg 2014

M

Ook indien bezwaar en beroep mag worden verwacht

G-12 en G-35

Ondertekenen van van het college van B&w uitgaande stukken m.b.t. het bekendmaken van beschikkingen o.g.v. het door de gemeenteraad vastgestelde gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid

O

-

G-12 en G-35

Ondertekenen van het college van B&W uitgaande stukken m.b.t. het bekendmaken van beschikkingen o.g.v. door de gemeenteraad vastgesteld gemeentelijk Brede Scholen Beleid

O

-

G-12

Beslissen, uitbetalen en afrekenen van budgetten o.g.v. het Brede Scholen Beleid

M

Tot maximaal de daartoe in de begroting opgenomen ramingen.

G-12

Ondertekenen van het college uitgaande stukken m.b.t. het bekendmaken van besluiten inzake:

 • 1.

  de registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

 • 2.

  het wijzigen van gegevens in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

O

-

G-12

Beslissen op verzoeken o.g.v. art. 16 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Middelburg 2014 tot verlenging van de termijn indiening verlenen bouwopdracht.

M

-

G-12, G-13 en G-35

Beslissen, uitbetalen en afrekenen van budgetten o.g.v. het onderwijsachterstandenbeleid

M

Tot maximaal de daartoe in de begroting opgenomen ramingen

G-2, G-11, G-12, G-13 en G-35

Ondertekening van de beschikkingen waarbij incidentele subsidies worden toegekend

O

 

G-32, G-33 en G-34 (Leerplicht ambtenaar )

Het uitvoeren van onderzoeken, het opmaken van proces-verbaal, het nemen van beslissingen en ondertekening van documenten en correspondentie inzake de uitvoering van de Leerplichtwet 1969

M

-

G-32, G-33 en G-34 (Leerplicht ambtenaar )

Het voorbereiden en ondertekenen van beslissingen inzake de verzoeken van vrijstellingen en ontheffingen, in het kader van de artikelen 3a, 3b, 5 en 15 van de Leerplichtwet 1969

M

-

  

Afdeling Leefomgeving.

G-12

Toewijzen startersleningen.

M

Conform verordening VROM Starterslening en positief advies SVN

G-12, G-35 en S-2

Vragen en accepteren/ondertekenen van offertes en geven van opdrachten in het kader van promotie, acquisitie, toerisme, energie en klimaat.

M

Conform budgethouders- en aanbestedingsregels

G-11, G-22, G-32, g-33, S-2 en S-3

Uitgifte van grond in en periodiek herzien van erfpacht. Vestiging recht van opstal en andere zakelijke rechten (zowel t.b.v. als t.l.v. gemeente).

M

-

G-11, G-12, G-22, G-23, G-32, G-33, S-2 en S-3

Offerte/reservering/optie/verkoop van grond ten behoeve van bedrijven/kantoren/woningen.

M

Niet lager dan vast­ge­stelde exploitatieopzet en conform bestemmingsplan of (ontbindende voorwaarde voor) onherroepelijke wijziging/uitwerking/afwijking WroWabo, met toepassing van het ‘vier ogen principe’.

G-22 en G-33

Vervroegd in gebruik geven gronden vooruitlopend op verkoop.

M

-

G-12 en S-2

Beslissen omtrent toekenning, uitbetaling en afrekening subsidies voor zover betrekking hebbend op het beleidsterrein economische ontwikkeling en milieu.

M

Toekenning subsidie tot maximaal € 10.000,-- per aanvraag.

G-12 en S-2

Vertegenwoordiging gemeente in overleg mandelige eigenaren van kantoren “Park Veldzigt”.

M

-

G-12 en S-2

Aanvragen subsidies inclusief verstrekking van de nodige gegevens voor zover betrekking hebbend op het beleidsterrein economische ontwikkeling.

M

-

G-11, G-12, G-22, G-32, G-33 en S-3

(Tijdelijk) in beheer geven/nemen d.m.v. bruikleen, verhuur of verpachting van (openbare) gronden, gebouwen en water.

M

-

G-11, G-12, G-22, G-32, G-33 en S-3

Periodiek herzien van huren.

M

-

G-11, G-12, G-22, G-32, g-33, S-2 en S-3

Verkopen/aankopen van onroerende zaken.

M

Tot € 50.000,--, mits er aantoonbaar sprake is van een marktconforme prijs per m².

G-13

Verlenen van subsidies voor verkeerseducatie en –voorlichting.

M

Toekenning subsidie tot € 3.500,-- per toekenning

S-3, G-12, G-22 en G-23

Verlenen van o.g.v. privaatrechtelijke overeenkomsten van de gemeente vereiste/gewenst(e) ontheffing, toestemming tot doorverkoop/wijziging bebouwing, uitstel van juridische levering en verlenging van termijnen.

M

-

G-22 en G-23

Het vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester voor de (voorzitter van de) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de (voorzieningenrechter van de) Centrale Raad van Beroep, de belastingkamer van het Gerechtshof, de (voorzieningenrechter van de) rechtbank, provinciale instanties c.q. commissies en gemeentelijke bezwaarcommissie bij de behandeling van verzoeken om voorlopige voorziening/schorsing en bezwaar of (hoger) beroep.

M/V

-

G-22, G-23 en G-35

Het elektronisch waarmerken en publiceren van Wro-instrumenten conform Bro artikel 1.2.1 lid 1, Bro artikel 1.2.2 en de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 en volgende.

M

-

G-22, G-23 en G-35

Verlenen van een afwijking van het bestemmingsplan en het stellen van nadere eisen o.g.v. artikel 3.6 Wro lid 1 onder c en d, het vaststellen van een wijzigingsplan o.g.v. artikel 3.6 Wro lid 1 onder a, het vaststellen van een uitwerkingsplan o.g.v. artikel 3.6 Wro lid 1 onder b, artikel 2.1 lid 1 sub c juncto artikel 2.12 lid 1 Wabo en het verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen o.g.v. artikel 2.1 lid 1 sub b juncto artikel 2.11 Wabo.

M

-

G-23

Het doen uitgaan van rapportages en brieven inzake milieuaangelegenheden.

M

-

G-22 en G-23

Beslissen over toekenning van planschade ex artikel 6.1 Wro.

M

Uitsluitend conform adviezen extern bureau en met instemming aanvrager

G-22 en G-23

Vaststellen van een hogere grenswaarde o.g.v. artikel 83 Wet geluidhinder.

M

Uitsluitend conform adviezen extern bureau en met instemming aanvrager

G-22 en G-23

Verdagen van beslissingen op bezwaarschriften als bedoeld in artikel 7:10 van de Algemene wet Bestuursrecht.

M

-

G-12

Advisering aan de belastingdienst ten aanzien van de passendheidstoets inzake de (Wet op de) huurtoeslag.

M

-

G-12

Beslissen omtrent toekenning, uitbetaling en afrekening subsidies voor zover betrekking hebben op het beleidsterrein cultureel erfgoed.

M

Conform de vastgestelde monumenten-

subsidieregeling. Toekenning subsidie tot maximaal € 5.000,- per aanvraag.

  

G-2

Het ondertekenen van opdrachten en meerwerk staten boven de € 50.000,--

O

-

G-2

Inhuur van extern personeel

M

In overleg met P&O

G-2

Het uitvoeren van nieuwe en vervangingsinvesteringen

M

-

G-2, G-31 en G-32

Keuze van architectenbureaus

M

Met inachtneming van de Nota inkoop- en aanbesteding 2017.

G-2, G-31, G-32, G-33, G-34

Keuze van advies- c.q. ingenieursbureaus

M

Met inachtneming van de Nota inkoop- en aanbesteding 2017

G-2, G-31, G-32,

G-33, G-34, G-36

Keuze van aannemers van werken en keuze van leveranciers

M

Met inachtneming van de Nota inkoop- en aanbesteding 2017

G-2, G-31, G-32, G-33, G-34, G-36

Het ondertekenen van opdrachten en meerwerk staten tot en met € 50.000,--

O

In overleg met het afdelingshoofd

G 31; G-32 en G-33

Het namens de gemeente indienen van een bouwaanvraag

M

-

G-33

Het nemen van negatieve beslissingen op daartoe ingediende verzoeken ten aanzien van de naamgeving van straten/pleinen e.d., waaronder tevens zijn begrepen het nemen van beslissingen op verzoeken om niet nader genoemde straten/pleinen e.d. te vernoemen naar bepaalde personen en/of objecten. Het ondertekenen van de uitgaande stukken ten aanzien van genoemde beslissingen.

M/O

In overeenstemming met het advies van de commissie straatnaamgeving.

G-33

Het toekennen van nummers als bedoeld in artikel 3, tweede lid van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) Middelburg 2013.

M

-

G-42

De zorg (beheren en bijhouden) voor een gemeentelijk beperkingenregister en een gemeentelijke beperkingenregistratie op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (art 5).

M

-

  

Afdeling Stadsbeheer

G-3

Keuze van aannemers van werken en keuze van leveranciers

M

Met inachtneming van de Nota inkoop- en aanbesteding 2017.

G-3

Het ondertekenen van opdrachten en meerwerk staten tot en met € 50.000,--

O

In overleg met het afdelingshoofd

  

Afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

VERGUNNINGVERLENING

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

G-22, G-23, G-31 G-33 en G-34

Het verlenen van (omgevings)vergunningen en ontheffingen op grond van de APV voor zover niet specifiek aan andere functionarissen opgedragen

M

Inclusief bezwarende en/of beperkende voorschriften

 

G-22, G-23, G-31 G-33 en G-34

Het beslissen op verzoeken om vergunning als bedoeld in de artikel 2.4 (straatartiest e.d.) en op verzoeken om ontheffing als bedoeld in artikel 5.12, tweede lid (venten) van de APV

M

Inclusief negatieve besluiten en besluiten onder bezwarende en/of beperkende voorschriften

G-22, G-23, G-31, G-33 en G-34

Het verlenen van verklaringen van instemming of medewerking en het verlenen van vergunningen voor het leggen en hebben van kabels en leidingen ingevolge de Telecommunicatiewet, een concessie of op grond van de APV

M

Inclusief bezwarende en/of beperkende voorschriften

 

G-22, G-23, G-31, G-33 en G-34

Het weigeren omgevingsvergunning voor het maken, het hebben, veranderen of het gebruik te veranderen van een uitweg (art. 2.7 APV).

M

-

Bouwregelgeving

G-22, G-23, G-31 en G-33

Het verlenen of het geheel of gedeeltelijk intrekken van omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), mededeling dat bouwwerk niet-vergunningplichtig is en aanhoudingen.

M

Inclusief bezwarende en/of beperkende voorschriften; ook indien bezwaar en beroep mag worden verwacht

 

G-31 en G-33

Het weigeren van omgevingsvergunningen vanwege strijd met redelijke eisen van welstand voor bouwprojecten waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is en de vastgestelde bouwkosten maximaal € 25.000 incl. BTW bedragen of die vallen onder de zogenaamde “kruimellijst” als bedoeld in artikel. 4, tweede lid van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor), ingeval van een negatief advies van de welstandscommissie (“WARK”).

M/O

-

G-22, G-23, G-31 en G-33

Het gebruik maken van afwijkingsbepalingen zoals gesteld in hoofdstuk 2, paragrafen 4 en 5 van de Bouwverordening.

M

Inclusief bezwarende en/of beperkende voorschriften

 

G-22, G-23, G-31 en G-33

Het verlenen van gehele of gedeeltelijke ontheffing van voorschriften van het Bouwbesluit 2012 of het opleggen/wijzigen van nadere voorwaarden op grond van het Bouwbesluit 2012.

M

Inclusief bezwarende en/of beperkende voorschriften

G-22, G-23, G-31 en G-33

Het beoordelen of voldaan wordt aan de gelijkwaardigheidsbepaling ingevolge artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012.

M

In geval van gevoelige en/of grootschalige zaken dient beoordeling te worden voorgelegd ter besluitvorming aan het college.

G-22, G-23, G-31, G-33 en G-36

Het toepassen van technische voorschriften Bouwbesluit 2012 en Bouwverordening m.b.t. werkzaamheden nadat de omgevings- vergunning is verleend, inclusief toezicht en controle op de naleving daarvan

M

-

G-22, G-23, G-31, en G-33

Het beslissen omtrent de goedkeuring van op grond van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen of slopen nader ter goedkeuring over te leggen gegevens, berekeningen, tekeningen, bescheiden, werkplannen, veiligheidsplannen, materialen en kleuren

M

Inclusief negatieve besluiten en inclusief bezwarende en/of beperkende voorschriften; ook indien bezwaar en beroep mag worden verwacht

Archeologie.

S-25 en S-27

Goedkeuren van programma's van eisen, plannen van aanpak en onderzoeksrapporten m.b.t. archeologie

M

Conform Walchers archeologiebeleid

Drank- en horecawetgeving en aanverwante regelgeving

G-22, G-23, G-31 en G-33

Het verlenen van vergunningen ex artikel 3 van de Drank- en Horecawet

M

-

G-22, G-23, G-31 en G-33

Het verlenen van ontheffing op grond van artikel 4, lid 4 van de Drank- en Horecawet

M

Ook onder bezwarende en/of beperkende voorschriften en ook indien bezwaar en beroep mag worden verwacht

G-22, G-23, G-31 en G-33

Het verlenen van ontheffingen ex artikel 35 van de Drank- en Horecawet.

M

-

G-22, G-23, G-31 en G-33

Het verlenen van vergunningen ex artikel 2.17 (exploitatievergunning voor horecabedrijf) van de APV

M

Inclusief bezwarende en/of beperkende voorschriften; in overeenstemming met advies politie

G-22, G-23, G-31 en G-33

Het opvragen van justitiële gegevens op grond van de Wet Justitiële Documentatie

M

-

G- 23 en G-34

Het vragen van advies aan de politie in het kader van de openbare orde m.b.t. horecabedrijven (art. 2.17 APV)

M

-

G-22, G-23, G-31, G-33 en G-34

Het verlenen van vergunningen ingevolge de Wet op de Kansspelen

M

Inclusief bezwarende en/of beperkende voorschriften

 

Haven(verordening) en ligplaatsen

S-43, G-22, G-23, G-31 en G-34

Het beslissen over vergunningaanvragen op grond van de Haven- en Woonschepen- verordening Middelburg.

M

Inclusief weigeringen en vergunningverlening onder bezwarende en/of beperkende voorschriften

G-22, G-23, G-31, G-33 en G-34

    

Het verlenen van ontheffing als bedoeld in punt II van de “nadere regels voor innemen ligplaats Loskade d.d. 26 januari 1999” (Ontheffing innemen ligplaats met een schip – niet zijnde een vaartuig bestemd voor beroepsvaart of een recreatievaartuig met lengte van meer dan 15 meter – dat in gebruik is voor andere dan commerciële doeleinden of voor het innemen van ligplaats met schepen als onderdeel van een evenement of festival of vlootbezoek).

M

-

G-22, G-23, G-31 en G-33

Het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 3. lid 1 van het Besluit nadere regelen geluidemissie Haven- en Woonschepen-verordening Middelburg (Ontheffing van gestelde geluidsnormen t.b.v. innemen ligplaats met schepen anders dan voor commerciële doeleinden of t.b.v. innemen ligplaats met schepen als onderdeel van een evenement of festiviteit of vlootbezoek)

M

-

Leegstandwet

G-22, G-23, G-31 en G-33

Het verlenen van vergunningen voor tijdelijke verhuur (artikel 15, lid 1 Leegstandwet)

 

Inclusief negatieve besluiten en besluiten onder bezwarende en/of beperkende voorschriften

Marktwezen

S-43, G-22, G-23, G-31, G-33 en G-34

Bepalingen van de Marktverordening Middelburg 2010 en op grond van die verordening gestelde nadere regels.

 

Het beslissen op grond van Marktverordening Middelburg 2010 inzake:

- de toewijzing van vaste standplaatsen (artikel

 9).

 

Het beslissen op grond van nadere regel Marktreglement gemeente Middelburg 2010 inzake:

- de toewijzing van dagplaatsen (artikelen 8 en

9);

- plaatsing op de wachtlijst (artikel 14).

M

Inclusief negatieve besluiten en besluiten onder bezwarende en/of beperkende voorschriften

S-43, G-22, G-23, G-62 en G-31

Bepalingen van de Marktverordening Middelburg 2010 en op grond van die verordening gestelde nadere regels.

 

Het beslissen op grond van nadere regel Marktreglement gemeente Middelburg 2010 inzake:

 • 1.

  het innemen van standplaats (artikelen 10 en 11)

 • 2.

  verhindering en vervanging (artikelen 12 en 13)

 • 3.

  gebruik verlichting en elektriciteit en voorziening elektriciteit (artikelen 20 en 25)

 • 4.

  aanwezigheid tijdens de markt (artikelen 10 en 11)

 • 5.

  voertuigen op de markt (artikel 15)

 • 6.

  geluidsversterking (artikel 24)

 • 7.

  het gebruik verwarmingstoestellen en/of bak- of kookinstallaties (artikel 25).

 

Het beslissen op grond van nadere regel Uitvoeringsbesluit dagplaatsen warenmarkt, inzake:

- toewijzing dagplaatsen (artikel 17)

- aanwezigheid dagplaats tijdens de markt

(artikelen 3 en 4).

 

Inclusief negatieve besluiten en besluiten onder bezwarende en/of beperkende voorschriften

S-43, G-22, G-23 G-31 en G-34

Bepalingen van de Marktverordening Middelburg 2010 en op grond van die verordening gestelde nadere regels.

 

Het beslissen op grond van de Marktverordening Middelburg 2010 inzake:

- onmiddellijke verwijdering ingeval van wan-

gedrag/ontzegging toegang (artikel 14);

- tijdelijke intrekking vaste standplaats, standplaatshouder of standwerker (schorsing) voor ten hoogste 4 achtereen volgende marktdagen (artikelen 12 en 13).

 

Het beslissen op grond van nadere regel Marktreglement gemeente Middelburg 2010 inzake:

-verkoop eet- en drinkwaren ten behoeve van de

 standplaatshouders (artikel 27).

 

Het beslissen op grond van nadere regel Uitvoeringsbesluit dagplaatsen warenmarkt, inzake:

- mededeling inzake niet-standwerken (artikel 5),

stap 1:

voor een periode van twee maanden uitgesloten van deelname aan loting;

 

stap 2:

voor een jaar uitgesloten van deelname aan loting.

M

Inclusief negatieve besluiten en besluiten onder bezwarende en/of beperkende voorschriften

 

S-43, G-22, G-23, G-31, G-33 en G-34

Het intrekken van facturen wegens verschuldigd marktgeld

M

Uitsluitend voor zover betrokkene geen standplaats heeft ingenomen en voor de periode waarvoor het recht op standplaats is opgezegd

G-31 en G-62

Het heffen en incasseren van marktgelden voor dagplaatsen op de markt

M

-

Milieuregelgeving

G-22, G-23, G-31 en G-33

Het nemen van besluiten inzake milieu-

activiteiten op grond van het gestelde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Wet milieugevaarlijke stoffen, Wet geluidhinder.

M

Ook negatieve besluiten en besluiten waartegen bezwaar en beroep mag worden verwacht

 

G-22, G-23, G-31, G-33

Het geheel of gedeeltelijk intrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e Wabo.

M

Ook indien bezwaar en beroep mag worden verwacht

 

G-22, G-23 en G-31

Het geven van een beschikking op een verzoek om handhaving als bedoeld in als bedoeld in hoofdstuk 5 Wabo en hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht.

M

-

Monumenten(wetgeving)

G-22, G-23, G-31 en G-33

Het verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteit “het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument enz.” als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f en artikel 2.2., eerste lid, onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

M

Inclusief bezwarende en/of beperkende voorschriften. Omvat tevens voeren overleg met Ministerie

G-22, G-23, G-31 en G-33

Het verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteit ”het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht” als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onder h Wabo.

M

Ook onder bezwarende en/of beperkende voorschriften

G-22, G-23, G-31, en G-33

Het beslissen op aanvragen om een omgevings-

vergunning voor een activiteit betrekking hebbende op een gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.2., eerste lid, onder b Wabo.

M

Inclusief negatieve besluiten en inclusief bezwarende en/of beperkende voorschriften

Subsidiëring

G-2, G-31 en G-33

Het toekennen en weigeren van subsidies op grond van de Subsidieregeling Gemeentelijke Monumenten Middelburg tot een bedrag van € 5.000,--, mits daarin in de begroting voorzien.

M

Inclusief bezwarende en /of beperkende voorschriften

Ruimtelijke Ordening

G-22, G-23, G-31 en G-33

Het verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteit “het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden in gevallen waarin dat bij bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald” als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

M

Inclusief bezwarende en/of beperkende voorschriften

G-22, G-23, G-31 en G-33

Het verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteit “het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmings-

plan, een beheersverordening, een exploitatieplan enz.” als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo.

M

In overeenstemming met advies van afdeling Ruimtelijk Beleid; inclusief bezwarende en/of beperkende voorschriften

G-22, G-23, G-31 en G-33

Het doen uitgaan van rapportages inzake:

-akoestische onderzoeken krachtens artikel 77 van de Wet Geluidhinder in verband met de toepassing van de Wet ruimtelijke ordening;

-geluidmetingen ter controle van de geluid- wering van gebouwen;

-luchtkwaliteitsmetingen ter behandeling van klachten

M

-

G-22, G-23, G-31 en G-33

Het verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteit “het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

 

Inclusief bezwarende en/of beperkende voorschriften

Overig

G-22, G-23, G-31. G-33 en G-34

Het verpachten van kermisstandplaatsen.

 

M

Inclusief negatieve besluiten

 

S-43, G-22, G-23, G-31, G-33 en G-34

Het verlenen van ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar voor wedstrijden/oriëntatieritten op grond van de Wegenverkeerswet 1994.

M

Inclusief bezwarende en/of beperkende bepalingen

 

G-22, G-23, G-31 en G-33

Het beslissen op aanvragen om omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid Wabo en de “Verordening particuliere rioolaansluitingen Middelburg 2010”  voor het (eventueel tijdelijk) aansluiten van particuliere rioolaansluitingen op het hoofdriool (artt. 2.1, 2.11, 4.1 ), beslissen op aanvragen om vergunning voor uitvoeren werk in openbare grond (art. 3.3), beslissen over ontheffing van eisen dan wel stellen van aanvullende eisen aan rioolafmetingen (art. 2.8) en aan materialen rioolaansluitingen (art. 2.9), het beslissen over vergoeding kosten ontstopping riolering (artt. 3.5 en art. 5.2) en vaststelling waarborgsom tijdelijke rioolaansluiting (art. 4.3) ingevolge de Verordening particuliere rioolaansluitingen Middelburg 2010.

M

Inclusief weigeringen en besluiten onder beperkende en/of bezwarende voorschriften

 

G-31 en G-34

Het verlenen van ontheffing Winkeltijdenwet.

M

-

G-31 en G-34

Het beslissen op aanvragen om inzamelaanwijzingen op grond van art. 7, lid 2, van de Afvalstoffenverordening Middelburg en op grond van art. 2, lid 2 van de Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Middelburg, voor inzameling van huishoudelijk afval (o.a. oud papier).

M

-

HANDHAVING

G-22, G-23, G-31 en G-33

Het doen van aanschrijvingen tot verwijdering van racistische leuzen en tekens en het verwijderen van illegale aanplakkingen

M

-

G-22, G-23, G-31, G-33, G-34 en G-36

Het nemen van besluiten ter naleving van voorschriften op grond van het gestelde bij of krachtens de Wabo, de APV, de Wet Milieubeheer, de Wet Bodembescherming, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet geluidhinder, de Woningwet, de Drank- en Horecawet, de Bouwverordening, het Bouwbesluit 2012, de Brandveiligheidsverordening, de Monumentenwet, het Besluit Bodemkwaliteit, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet Kinderopvang, de Haven- en Woonschepenverordening Middelburg en de Winkeltijdenwet.

M

Inclusief het afwijzen van een verzoek tot handhaving ter naleving van de genoemde voorschriften.

G-22, G-23, G-31 en G-33

Het besluiten tot toepassing van een last onder bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom ter handhaving van voorschriften op grond van het gestelde bij of krachtens de Wabo, de APV, de Drank- en Horecawet, de Wet Milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet geluidhinder, de Woningwet, de Bouwverordening, het Bouwbesluit 2012, de Brandveiligheidsverordening, de Monumentenwet, de Wet ruimtelijke ordening, de Haven- en Woonschepenverordening Middelburg en de Wet Kinderopvang.

M

Inclusief besluiten waartegen bezwaar en beroep mag worden verwacht

 

G-22, G-23 en G-31

Het geheel of gedeeltelijk intrekken en wijzigen van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:34 van de Algemene wet bestuursrecht.

M

Ook indien bezwaar en beroep mag worden verwacht

 

G-2, G-22, G-23 en G-31

Het besluiten tot toepassing van een last onder bestuursdwang ter handhaving van het bepaalde in artikel 5.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015 en het op grond daarvan genomen uitvoeringsbesluit waarbij gebieden zijn aangewezen waar het verboden is om (brom)fietsen buiten de daarvoor bestemde fietsbeugels te plaatsen.

M

Inclusief besluiten waartegen bezwaar en beroep mag worden verwacht.

“PARKEERBEHEER”

S-43

Het inhuren van personeel van derden ten behoeve van het toezicht, de controle en de handhaving terzake van parkeren, verkeer en toezicht openbare ruimte.

M

-

S-43, G-22, G-23, G-31, G-41 en G-51

Het verlenen, wijzigen, weigeren en intrekken van vergunningen en ontheffingen op grond van de Parkeerverordening 2009.

M

Inclusief bezwarende en/of beperkende voorschriften en ook in afwijking van de wens van de aanvrager c.q. houder

S-43, G-22, G-23 G-31, G-41 en G-51

Het toekennen en weigeren van gehandicaptenparkeerkaarten.

M

Overeenkomstig het medisch advies

S-43 en G-22

Het beslissen op aanvragen om abonnementen voor parkeerkelders.

M

Inclusief weigeringen en inclusief bezwarende en/of beperkende voorschriften

S-43, G-22, G-23, G-31,, G-41 en G-51

Het beslissen op verzoeken om ontheffing ex artikel 87 Reglement verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en de Toegangsregeling kernwinkelgebied.

M

Inclusief weigeringen en besluiten onder beperkende en/of bezwarende voorschriften

 

S-43, G-22, G-23, G-31, G-41 en G-51

Het vaststellen van verkeersbesluiten tot aanwijzing van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen en artsenparkeerplaatsen.

M

Ook indien bezwaar en beroep mag worden verwacht

 

S-43, G-22, G-23,

G-31, G-41 en G-51

Beslissen op aanvragen om vergunning voor een gehandicaptenparkeerplaats en artsenparkeerplaats.

M

Inclusief weigeringen en besluiten onder beperkende en/of bezwarende voorschriften

VERGUNNINGVERLENING, HANDHAVING EN PARKEERBEHEER.

Algemene wet bestuursrecht

S-43, G-3, G-22, G-23 en G-31

Ondertekening van van het college van burgemeester en wethouders uitgaande stukken terzake van de uitvoering van de door de afdeling voorbereide besluiten van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester.

M

O

 

Uitgezonderd stukken waarin een (gedeeltelijke) weigering of (gedeeltelijke) afwijzing van hetgeen gevraagd werd, wordt meegedeeld

 

S-43, G-3, G-22, G-23, G-31, G-33, G-34, G-36, G-41 en G-42

Het verdagen van de beslissing op aanvragen ten aanzien waarvan de desbetreffende functionaris tot beslissen of positief beslissen bevoegd is met inbegrip van het aanhouden van een beslissing indien dit met het oog op de in een wettelijk voorschrift opgenomen connexiteit van vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen e.d. noodzakelijk is.

M

-

S-43, G-3, G-22, G-23, G-31, G-32, G-33, G-34, G-36, G-41 en G-42

Besluiten tot buiten behandeling laten van een aanvraag die niet voldoet aan een wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag of indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de voorbereiding van de te nemen beslissing danwel een verzochte vertaling niet is overgelegd.

M

Ook indien bezwaar en beroep mag worden verwacht

S-43, G-3, G-22, G-23, G-31, G-32, G-33 en G-42

Het verdagen van de beslissing op een bezwaarschrift tegen een besluit terzake waarvan de desbetreffende functionaris krachtens mandaat bevoegd is tot beslissing in eerste instantie.

M

-

S-43, S-31, G-22 en G-23

Het vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester voor de (voorzitter van de) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de (voorzieningenrechter van de) Centrale Raad van Beroep, de belastingkamer van het Gerechtshof, de (voorzieningenrechter van de) rechtbank, provinciale instanties c.q. commissies en gemeentelijke bezwaarcommissie bij de behandeling van verzoeken om voorlopige voorziening/schorsing en bezwaar of (hoger) beroep.

M/V

-

S-43, S-31, G-22 en G-23

Verdagen van beslissingen op bezwaarschriften als bedoeld in artikel 7:10 van de Algemene wet Bestuursrecht.

M

-

  

Middelburg, 16 juni 2015.

Burgemeester en wethouders van Middelburg,

de secretaris, de burgemeester,

mr. A. van den Brink mr. H.M. Bergmann

  

De burgemeester van Middelburg,

mr. H.M. Bergmann