Regeling vervallen per 01-01-2015

Regeling tegemoetkoming kosten maatschappelijke participatie

Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2014

Intitulé

Regeling tegemoetkoming kosten maatschappelijke participatie

Regeling tegemoetkoming kosten maatschappelijke participatie Sint-Michielsgestel

(noot: deze regeling is niet in het beleid WWB opgenomen, maar is wel onderdeel van het gemeentelijk minimabeleid)

Begripsbepalingen:

Wie kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming voor kosten maatschappelijke participatie: het gezin, de alleenstaande ouder, en de alleenstaande.

Voor deze begrippen wordt aansluiting gezocht bij definities van de WWB.

Waarvoor:

Iedereen maakt kosten om deel te kunnen nemen aan maatschappelijke, sociale, sport, welzijns- en culturele activiteiten. Vooral mensen met een laag inkomen zijn geneigd op deze (verborgen) kosten te besparen. Voorbeelden van dergelijke bestedingsdoelen c.q. verborgen kosten zijn: abonnementen verenigingen, seizoenskaarten, contributies, sportkleding, cursusgelden, eenmalige activiteiten, lidmaatschap bibliotheek, abonnement krant, internetabonnement.

De gemeente wil deelname aan deze activiteiten ondersteunen, ook als het inkomen laag is. Daarom heeft de gemeente een regeling in het leven geroepen met als doel het leveren van een bijdrage voor deelname aan maatschappelijke activiteiten door mensen met een laag inkomen.

Voorwaarden:

 • 1.

  Gedurende twaalf maanden een laag inkomen (tot 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

 • 2.

  Vermogen gedurende twaalf maanden gelijk aan of minder dan norm als bedoeld in artikel 34, lid 3 WWB.

 • 3.

  Op aanvraag.

Categoriaal

 • -

  Cliënt kan op of na peildatum een tegemoetkoming aanvragen voor de periode van een jaar die aanvangt:

 • -

  of op peildatum (indien aanvraag binnenkomt binnen maand na jaarlijkse peildatum

 • -

  of op datum aanvraag na de peildatum

 • -

  Cliënten die op de peildatum of later een uitkering voor levensonderhoud hebben in het kader van de WWB en verder voldoen aan de voorwaarden hoeven geen aanvraag in te dienen. De gemeente betaalt hen de tegemoetkoming ambtshalve.

 • -

  Cliënten behoeven géén bewijzen te overleggen van kosten van maatschappelijke participatie.

Bedrag

De tegemoetkoming in de kosten bedraagt maximaal € 150,00 per jaar per gezinslid.

Uitvoering, beslissing

Jaarlijks brengen burgemeester en wethouders verslag uit aan raad over de uitvoering van deze regeling.

De peildatum voor 2004 en volgende jaren is 1 september.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Sint-Michielsgestel in zijn openbare vergadering van 25 november 2004.
De raad voornoemd.
De raadsgriffier: drs. H. Janssen
De voorzitter: Mr J.C.M. Pommer

Nota-toelichting

Raadsvergadering van 25 november 2004.

Punt 08 Bijlage 069

Vaststellen beleidslijnen “bijzondere bijstand” , in het kader Wet Werk en Bijstand (WWB), en het vaststellen van de ”regeling tegemoetkoming kosten maatschappelijke participatie Sint-Michielsgestel”.

Samenvatting

In het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB) moet uw raad beleidsregels vaststellen ter uitvoering van de “bijzondere bijstand” (BB) en het voorgestane “minimabeleid” (inclusief bij-standsbeleid voor chronisch zieken, langdurig gehandicapten en ouderen).

De voorliggende “beleidslijnen bijzondere bijstand” doen recht aan de specifieke wensen en regelingen bij de ISD-gemeenten (Veghel, Schijndel en Sint-Michielsgestel) en zijn een uit-vloeisel van afwegingen in de intergemeentelijke werkgroep alsmede eerdere standpunt-bepalingen van de drie colleges. De Clientenplatforms zijn gedurende het (voor)traject ge-informeerd en gehoord. Zij kunnen met de uitkomsten instemmen.

Met het oog op uniformiteit en efficiency binnen de ISD-vorming wordt voor de uitvoering van de “bijzondere bijstand” en het “minimabeleid” geen verordening maar de nu voorliggende beleidslijnen voorgestaan. De gemeenten Veghel en Schijndel kennen al diverse jaren geen verordening bijzondere bijstand meer en werken naar volle tevredenheid met de formule van beleidslijnen BB. Met de vaststelling van de beleidslijnen “bijzondere bijstand” en de vaststel-ling van een ”regeling tegemoetkoming kosten maatschappelijke participatie Sint-Michiels-gestel” dient de, op 21 december 2000 vastgestelde, “Bijstandsverordening 2001” per 1 ja-nuari 2005 ingetrokken te worden. Ook zal de “Bijdrageregeling minima Sint-Michielsgestel”, vastgesteld 25 maart 1999, en laatstelijk gewijzigd 25 februari 2004, per 1 januari 2005 moeten worden ingetrokken. Het door het college vastgestelde “financiële besluit bijzondere bijstand” (2004) zal door de intrekking van de verordening BB per 1 januari 2005 eveneens vervallen.

Inleiding.

Met ingang van 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand van kracht. In verband met de vorming van een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) heeft een werkgroep uit de drie gemeenten getracht een beleid bijzondere bijstand te formuleren dat recht doet aan de specifieke wensen en regelingen van de individuele gemeenten. Daarnaast was het uitgangspunt te komen tot een uniform beleid. In mei 2004 gingen de drie colleges in principe al accoord met de geformuleerde uitgangspunten BB en beleids-voorstellen WWB (het raamwerk). De Clientenplatforms moesten toen nog voor een eindadvies worden gehoord. Zij werden steeds over de ontwikkelingen en voortgang bijgepraat en hebben gedurende het voorbereidingstraject steeds bijsturend geadviseerd. Aan het einde leidde dit tot een positief advies.

Wettelijk kader en relevante beleidskaders.

De voorgestane beleidslijnen BB vallen onder de restrictie van de WWB en zijn een vertaling van het tot nu gevoerde en naar de toekomst voorgestane minimabeleid. Tevens zijn er beleidsuitgangspunten voor “chronisch zieken, gehandicapten en ouderen” alsmede voor een “regeling tegemoetkoming kosten maatschappelijke participatie” geformuleerd.

Uitgangspunten en overwegingen.

Bij het formuleren van de beleidslijnen hebben wij ons laten leiden door de volgende uitgangspunten en overwegingen:

 • ·

  Komst van de WWB dwingt gemeenten tot heroverwegingen van het zorgniveau;

 • ·

  De ISD-vorming en hiermee de wens om te komen tot een zekere beleidsuniformering (zonder het eigen gemeentelijke gezicht teveel uit het oog te verliezen);

 • ·

  De wens om de (inmiddels verboden) categoriale regelingen, t.b.v. maatschappelijke par-

  ticipatie en voor schoolgaande kinderen opnieuw vorm te geven;

 • ·

  Beleid formuleren om de extra middelen die het kabinet toevoegde aan het Gemeentefonds voor

bijzondere bijstand t.b.v. kosten van chronisch zieken, gehandicapten en ouderen te kunnen verstrekken;

·Het behoud van zekere eigenheid van het, als goed ervaren, “Gestelse beleid BB”.

Regeling tegemoetkoming kosten maatschappelijke participatie.

Het invullen van deze regeling met de oude categoriale regeling voldoet geheel aan de wens van uw raad om de meest kwetsbare groepen in onze samenleving zoveel als mogelijk te ontzien. Alle inwoners met een laag inkomen kunnen jaarlijks een vrij te besteden bedrag ontvangen. Dit bedrag is bedoeld voor de kosten van maatschappelijke participatie. Voor alle andere noodzakelijke kosten die verband houden met “extra uitgaven t.g.v. bijzondere omstandigheden”, kan men een beroep doen op het beleid bijzondere bijstand.

Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering.

Vanwege verschillende motieven is de wens om voor inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel een Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ) af te sluiten geuit. Onderzoek naar de mogelijkheden en consequenties, de besluitvorming tot beschikbaar stellen van budgetten, de onderhandelingen met Ziektekostenverzekeraars, interne organisatie (ISD) en implementatie vergen minimaal 6 maanden. Vanwege het noodzakelijke CAZ-volume is een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de 3 Optimisd-gemeenten, inmiddels bezig met een haalbaarheidsonderzoek.

Financiële kader.

De kosten vallen binnen de geraamde budgetten en zijn onder te brengen bij de ISD. Het beleid voor bij-zondere bijstand ziektekosten en categoriaal beleid voor gehandicapten, alsmede voor de chronisch zieken en ouderen moet wellicht vóór 2006 nog worden gewijzigd. Enerzijds omdat mogelijk de toegevoegde mid-delen niet structureel zijn. Anderzijds omdat mogelijk via belastingmaatregelen de bedoelde categorieën schadeloos zullen worden gesteld.

Advies Cliëntenplatform.

Het Cliëntenplatform kan zich (grotendeels) vinden in de beleidslijnen BB en verzoekt het college nadrukkelijk om haar “sociale gezicht” (ook bij ISD-vorming) naar de toekomst optimaal te waarborgen. Het platform ziet een CAZ als een welkome aanvulling en stelt voor hier onderzoek naar in te stellen. In het beleid zijn als noodzakelijke kosten opgenomen de kosten van een jaarlijks preventief tandartsonderzoek. Het platform acht een halfjaarlijks preventief onderzoek nodig. Echter het ministerie van VWS (niet de gemeente) heeft de taak voor volksgezondheid. Hierop zijn de standaard verzekeringen en de normaal te achten aanvullende verzekeringen ook gebaseerd. Gelet op het bijstandsperspectief zijn echter alleen kosten van een jaarlijks preventief tandartsonderzoek noodzakelijk te achten.

Hoofdlijnen wijzigingen bijzondere bijstand en minimabeleid.

Met de bovenstaande uitgangspunten zien de belangrijkste wijzigingen er, ten opzichte van ons “oude beleid”, als volgt uit;

 • ·

  Draagkracht uit inkomen: “minimuminkomen” wordt bijstandsnorm plus 10%.

 • ·

  Vanwege toevoegingen aan Gemeentefonds en advies VNG in samenwerking met belangengroepen instelling van een categoriale regeling bijzondere bijstand voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen.

 • ·

  Instelling van PC-regeling. Bijdrage in aflossing van renteloze lening (cliënt betaalt 40%, gemeente 60%). Regeling geldt alleen voor inwoners die langdurig zijn aangewezen op inkomen bijstandsniveau.

 • ·

  Handhaving van een (niet categoriale) regeling voor tegemoetkoming van kosten van schoolgaande kinderen.

 • ·

  Instellen “regeling tegemoetkoming kosten maatschappelijke participatie”.

Met deze beleidsvoorstellen wordt recht gedaan aan de diverse wensen voor continuering dan wel verbe-tering van bestaande minima-regelingen van de gemeenten Sint-Michielsgestel, Veghel en Schijndel.

De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juli 2004

gelet op de bepalingen opgenomen in de Wet Werk en Bijstand (WWB)

besluit:

 • 1.

  de beleidslijnen “bijzondere bijstand” in het kader van de WWB per 1 januari 2005 vast te stellen;

 • 2.

  het vaststellen van de “regeling tegemoetkoming kosten maatschappelijke participatie” per 1 januari 2005;

 • 3.

  de op 21 december 2000 vastgestelde “Verordening Bijzondere Bijstand” met ingang van 1 januari 2005 in te trekken;

 • 4.

  de op 25 maart 1999, en sedertdien gewijzigd, vastgestelde “Bijdrageregeling minima Sint-Michielsgestel” met ingang van 1 januari 2005 in te trekken.