Verordening winkeltijden Velsen 2010

Geldend van 07-05-2010 t/m heden

Intitulé

Verordening winkeltijden Velsen 2010

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  avondwinkel: een winkel waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren plegen te worden verkocht zoals bedoeld in art. 3, vierde lid, van de Winkeltijdenwet;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

 • c.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag;

 • d.

  vrijstellingenbesluit: besluit van 21 maart 1996, houdende verlening van enige vrijstellingen van verboden van de Winkeltijdenwet (Staatsblad 1996, nr. 183);

 • e.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen acht weken.

 • 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 3 Algemene regels met betrekking tot ontheffingen

 • 1.

  De houder van een ontheffing kan het college verzoeken deze over te schrijven op naam van de rechtverkrijgende.

 • 2.

  Het college kan beperkingen en voorschriften verbinden aan ontheffingen.

 • 3.

  Het college kan weigeren een ontheffing te verlenen, indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de exploitatie van de winkel respectievelijk de uitoefening van de detailhandel zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de wet gevaar zal opleveren voor de openbare orde of veiligheid dan wel het woon- en leefklimaat ter plaatse op ontoelaatbare wijze nadelig zal beïnvloeden.

 • 4.

  Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

  • a.

   ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten, opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

  • c.

   de exploitatie van de winkel respectievelijk de uitoefening van detailhandel zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de wet gevaar oplevert voor de openbare orde of veiligheid dan wel het woon- en leefklimaat ter plaatse op ontoelaatbare wijze nadelig beïnvloedt;

  • d.

   de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

  • e.

   van de ontheffing gedurende een periode van drie achtereenvolgende maanden geen gebruik is gemaakt;

  • f.

   de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 4 Vrijstelling zon- en feestdagen ten behoeve van toerisme

 • 1.

  Van de verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b, en tweede lid van de wet, wordt vrijstelling verleend op zon- en feestdagen tussen 06 en 22 uur.

 • 2.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in het eerste lid bedoelde verboden op zon- en feestdagen voor de periode van 00 uur tot 06 uur en die van 22 uur tot 00 uur ten behoeve van bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard.

Artikel 5 Ontheffing op werkdagen

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het in artikel 2, eerste lid, onder c van de wet vermelde verbod. De ontheffing kan worden verleend ten behoeve van vormen van detailhandel die in het vrijstellingenbesluit worden vrijgesteld voor de zon- en feestdagen.

 • 2.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het in het eerste lid bedoelde verbod ten behoeve van andere vormen van detailhandel dan die welke in dat lid worden bedoeld ten behoeve van bijzondere gelegenheden van bijzondere aard.

 • 3.

  De in het eerste en tweede lid bedoelde ontheffingen kunnen worden verleend voor de periode van 00 uur tot 06 uur en die van 22 uur tot 00 uur.

Artikel 6 Ontheffing ten behoeve van avondwinkels

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden ten behoeve van avondwinkels.

 • 2.

  Het college kan ten hoogste één ontheffing per 15.000 inwoners verlenen met inachtneming van de in het vierde lid bedoelde regels.

 • 3.

  De in het eerste lid bedoelde ontheffing kan worden verleend voor de periode van 00 uur tot 06 uur en die van 22 uur tot 00 uur op werkdagen en de periode van 22 uur tot 00 uur op zon- en feestdagen.

 • 4.

  Het college stelt regels vast ten aanzien van de verdeling van de avondwinkels over de kernen van de gemeente.

Artikel 7 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 8 Overgangsbepaling

Een ontheffing die is verleend op basis van de Verordening winkeltijden Velsen 1996 wordt geacht te zijn verleend met toepassing van deze verordening.

Artikel 9 Inwerking treden

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 7 mei 2010

 • 2.

  De Verordening winkeltijden Velsen van 19 december 1996 wordt ingetrokken.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening winkeltijden Velsen 2010".

A Algemene Toelichting

De Verordening Winkeltijden Velsen van 1996 regelde de vrijstellingen en ontheffingen met

betrekking tot de Winkeltijdenwet 1996. In deze verordening was bepaald dat de verboden van artikel 2, eerste lid van de wet - in verband met de toeristische aantrekkingskracht - niet golden voor het gebied tussen grofweg gezegd de Halkade en de Wilhelminakade en het gebied van het Kennemerstrand, de Kennemer Boulevard en Seaport Marina.

De Raad heeft in zijn vergadering van 5 november 2009 bij motie bepaald dat het toeristisch regime voor de gehele gemeente van toepassing moet worden verklaard. Met de nieuwe winkeltijdenverordening Velsen 2010 wordt invulling gegeven aan deze motie. De verordening regelt daarnaast de ontheffingen voor winkels op werkdagen en die voor avondwinkels.

B Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

Hier zijn de definities opgenomen zoals die in deze verordening worden gehanteerd.

Artikel 3. Algemene regels met betrekking tot ontheffingen en vrijstellingen

In dit artikel zijn voorschriften gegeven met betrekking tot het overdragen van ontheffingen. Deze bepaling biedt de mogelijkheid nader inzicht te krijgen in de handel en wandel van een (beoogde) opvolger bijvoorbeeld bij overdracht van een ontheffing voor een avondwinkel. Ook regelt dit artikel het verbinden door het college van beperkingen en voorschriften aan ontheffingen en vrijstellingen. Ook geeft dit artikel aan onder welke voorwaarden het college een verzoek tot een ontheffing kan weigeren en regelt het in welke gevallen het college een ontheffing kan intrekken of wijzigen.

Artikel 4. Vrijstelling zon- en feestdagen ten behoeve van het toerisme

Artikel 2, eerste lid 1, onder a en b, van de Winkeltijdenwet bepaalt dat het verboden is een winkel voor het publiek geopend te hebben op zon- en feestdagen. Het tweede lid van dit artikel behelst eenzelfde verbod voor de verkoop en het aanbieden van goederen buiten winkels zoals op markten en tijdens beurzen, veilingen e.d. Artikel 3, derde lid onder a van de wet biedt de mogelijkheid ten behoeve van het op de gemeente of een deel daarvan gericht toerisme vrijstelling van deze bepalingen te verlenen. Velsen heeft door zijn stranden, jachthaven, landgoederen en recreatiegebied Spaarnwoude een sterke toeristische aantrekkingskracht. Daarom wordt dit zogenaamde toeristische regime van toepassing verklaard op het gehele grondgebied van de gemeente. Dit geldt dus zowel voor winkels, de markten die op grond van de Verordening op de straathandel op zondag gehouden mogen worden alsmede voor beurzen, veilingen e.d..

De vrijstelling geldt van 6 tot 22 uur, dezelfde periode als waarin de winkels op werkdagen geopend mogen zijn. Het college kan voor de opening voor de periode voor 6 uur en na 22 uur ontheffing verlenen ten behoeve van bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard. De vrijstelling geldt in verband met de bepalingen in de Winkeltijdenwet niet na 19 uur op Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december.

Artikel 5 Ontheffing op werkdagen

Artikel 2, eerste lid, onder c, van de Winkeltijdenwet bepaalt dat het verboden is een winkel voor het publiek geopend te hebben op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur.

Artikel 7, tweede lid, van de wet biedt de gemeenteraad de mogelijkheid het college de bevoegdheid te verlenen ontheffing te verlenen van dit verbod.

De mogelijkheid ontheffing te verlenen is evenals in de verordening van 1996 beperkt tot die vormen van detailhandel die op grond van het vrijstellingenbesluit behorende bij de Winkeltijdenwet worden vrijgesteld van de verplichte sluiting op zon- en feestdagen. Ten behoeve van bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard kan ook voor andere vormen van detailhandel ontheffing worden verleend.

Artikel 6. Ontheffingen ten behoeve van avondwinkels

Artikel 3, vierde lid, van de Winkeltijdenwet biedt de mogelijkheid aan de gemeenteraad bij verordening aan het college de bevoegdheid te verlenen ontheffing te verlenen voor de openstelling op zon- en feestdagen van avondwinkels.

Avondwinkels dienen volgens de wet op zon- en feestdagen tussen 0 en 16 uur gesloten te zijn. Er mogen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren worden verkocht met uitzondering van sterke drank. Artikel 7, tweede lid, van de wet biedt de gemeenteraad (zoals reeds vermeld in de toelichting bij artikel 5 van deze verordening) de mogelijkheid het college de bevoegdheid te verlenen ontheffing te verlenen van het verbod om op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te zijn. Dit artikel regelt beide ontheffingsbevoegdheden (voor zon- en feestdagen alsmede voor werkdagen) voor avondwinkels.

De Winkeltijdenwet schrijft voor dat ten hoogste één ontheffing per 15.000 inwoners kan worden verleend. Om tot een evenwichtige verdeling te komen van het aantal avondwinkels over de stadsdelen kan het college daarvoor regels opstellen. Het uitgangspunt van deze regels is een doelmatige verdeling van avondwinkels over de gemeente. Een en ander is in Velsen de afgelopen jaren al ingevuld.

Artikel 7. Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

De vrijstelling als bedoeld in het Vrijstellingenbesluit betreft het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 8. Overgangsbepalingen

In dit artikel wordt de geldigheid van de ontheffingen die zijn verleend onder de Verordening Winkeltijden 1996 geregeld.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Dit artikel regelt wanneer deze verordening in werking treedt.

Artikel 10. Citeertitel

Hier is aangegeven onder welke naam deze verordening kan worden aangehaald.