Regeling vervallen per 14-07-2015

Legesverordening provincie Gelderland 1999

Geldend van 07-12-2001 t/m 13-07-2015

Intitulé

Legesverordening provincie Gelderland 1999

Vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten d.d. 9 december 1998, nr. C - 345 (Provinciaal Blad nr. 1998/141 van 15 december 1998). In werking getreden op 1 januari 1999. Laatstelijk gewijzigd bij besluit van Gedeputeerde Staten van 13 november 2001, nr. BD2001.17827 (Provinciaal Blad nr. 2001/106 van 6 december 2001). In werking getreden op 7 december 2001.

Aard van de heffing en belastbaar feit

Artikel 1. 

Onder de naam "leges" worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege de provincie verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Belastingplicht

Artikel 2. 

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Vrijstellingen

Artikel 3. 

Leges worden niet geheven voor beschikkingen inzake subsidieverstrekking.

Tarieven

Artikel 4.

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend. 

Wijze van heffing

Artikel 5. 

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Tijdstip van betaling

Artikel 6.

 • 1.

  De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid geldt in het geval de te heffen leges op grond van hoofdstuk 3 van de tarieventabel meer bedragen dan € 113.445,--, dat de leges moeten worden betaald in vier gelijke jaartermijnen waarvan de eerst vervalt binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving en de volgende termijnen telkens een jaar later. Indien in de vergunning is voorgeschreven dat niet voor een bepaalde datum met de ontgronding mag worden begonnen, dan vervalt de tweede termijn 30 dagen na deze datum en de volgende termijnen telkens een jaar later. 

Teruggaaf

Artikel 7.

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 229 van de Provinciewet indien:

  • a.

   ingevolge artikel 4:5 juncto 3:18 van de Algemene wet bestuursrecht wordt besloten om een aanvraag op grond van deze verordening niet verder te behandelen, wordt op verzoek van de aanvrager teruggaaf van 75% van de geheven leges verleend;

  • b.

   een in behandeling genomen aanvraag tot het verlenen van een vergunning, ontheffing of verklaring wordt ingetrokken vóórdat de gevraagde beschikking is gegeven, wordt op verzoek van de aanvrager teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend;

  • c.

   op een aanvraag afwijzend wordt beschikt en deze afwijzing onherroepelijk is geworden, wordt op verzoek van de aanvrager teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend.

 • 2.

  Het minimum verschuldigde legesbedrag is € 114,-- bij een op grond van dit artikel te verlenen teruggaaf. 

Kwijtschelding en invorderingsrente

Artikel 8. 

Bij de invordering van de leges:

 • a.

  wordt geen kwijtschelding verleend.

 • b.

  vindt de ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990 overeenkomstige toepassing.

Inwerkingtreding en citeerartikel

Artikel 9.

 • 1.

  De "Legesverordening provincie Gelderland", vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van Gelderland van 29 maart 1995, nr. C - 314, laatstelijk gewijzigd bij besluit der Staten van 10 december 1997, nr. C - 338 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de kalendermaand na de dagtekening van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 1999.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening provincie Gelderland 1999". 

Ondertekening

Provinciale Staten van Gelderland